IT4Innovations je momentálně součástí několika mezinárodních a národních projektu v oblasti vzdělávání.

mezinárodní projekty

Společné vedení doktorského studijního programu VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-013

Záměrem projektu je implementace společného vedení doktorského studia VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology. Projekt se zaměřuje na nejvyšší úroveň univerzitního vzdělávání, které je nejdůležitější pro budoucí vývoj moderního státu – tedy doktorské studium. Společné vedení studia přináší mnohé výhody a možnosti spolupráce, a to jak pro univerzity, tak pro studenty doktorského studia.

zjistit více

Projekt mobility studentů společně vedeného doktorského studijního programu elipsometrie pokročilých nanostruktur

Číslo projektu: EMP-CZ-MOP-2-013

Tento projekt je doplňkem projektu Institucionální spolupráce pod titulem Společné vedení doktorského studijního programu VŠB —Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology, díky kterému byla vybudována spolupráce mezi českou a norskou univerzitou. Dalším přínosem projektu je vytvoření obecného rámce pro společné vedení doktorského studia. Cílem projektu je realizace dlouhodobých studijních pobytů pro studenty tohoto společně vedeného doktorského studijního programu.

zjistit více


 národní projekty

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

Hlavním cílem projektu je ustavení Doktorské školy pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC integrující doktorská studia Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta), Akademie věd ČR (Matematický ústav) a VŠB – Technické univerzity Ostrava a navazující na jejich širší spolupráci v oblasti výzkumné. Součástí projektu je modernizace a internacionalizace jednoho z doktorských programů školy (Výpočetní vědy, VŠB-TUO) a vytvoření nového programu double degree ve spolupráci s Université Toulouse III Paul Sabatier, Francie.

zjistit více

Technika pro budoucnost 2.0

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212

Projekt řeší zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce. Zavádí nové formy výukových metod, vytváří nové studijní programy, posiluje  internacionalizaci univerzity a vazby mezi univerzitou a jejími absolventy. Zavádí metody pro zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a strategii práce se studenty SŠ s cílem zvýšit jejich zájem o studium na VŠ. Zvyšuje kapacity řídících pracovníků VŠ a zvyšuje kvalitu strategického řízení VŠ. Hlavním cílem projektu je zvýšit relevanci vzdělávacích aktivit VŠB-TUO pro potřeby trhu práce. To znamená dosáhnout stavu, kdy vzdělávací aktivity univerzity jsou v souladu s potřebami a specifiky trhu MSK a všech cílových skupin.

 

Věda bez hranic 2.0

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016985

Projekt Věda bez hranic 2.0 umožní realizaci 26 mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků, ze zahraničí do ČR i z ČR do zahraničí. Podpoří tak ne zcela dostatečnou úroveň mezinárodní spolupráce ve výzkumu a profesní růst lidských zdrojů ve výzkumu. Výzkumní pracovníci se budou rozvíjet ve svých oborech výzkumu, své poznatky přenesou na pracoviště a do výzkumných týmů VŠB TUO. Podpora je směřována primárně na juniorské výzkumné pracovníky s potenciálem akcelerace jejich výzkumné práce.