IT4Innovations je momentálně součástí několika mezinárodních a národních projektu v oblasti vzdělávání.

mezinárodní projekty

Superheroes 4 Science

2023–2025

Projekt Superheroes 4 Science má v plánu seznámit mladé generace s vysoce výkonným počítáním (HPC), což je klíčová technologická oblast, jejíž podstatou je využití superpočítačů k řešení složitých problémů a výpočetně náročných úloh. Cílem projektu je vytvořit různé interaktivní vzdělávací materiály o HPC a dvou souvisejících rozvíjejících se oborech: umělé inteligenci a kvantovém počítání. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

https://superheroes4science.eu

EUMaster4HPC

European Master for High Performance Computing

2022–2025

Identifikátor projektu: 101051997 (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03, CSA)

Konsorcium se skládá z univerzit, výzkumných a superpočítačových center, průmyslových partnerů a dalších spolupracujících institucí pod vedením Lucemburské univerzity. Cílem konsorcia je zahájit magisterské studijní programy na osmi evropských univerzitách: Lucemburská univerzita, Universitat Politècnica de Catalunya, Politecnico di Milano, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sorbonne Université, Sofia University St. Kliment Ohridski, Università della Svizzera Italiana a Kungliga Tekniska Hoegskolan. Předpokládá se, že seznam zúčastněných univerzit a institucí bude v budoucnu rozšířen. Tato aktivita je součástí širší strategie společného podniku EuroHPC na podporu rozvoje klíčových dovedností a vzdělávání a školení v HPC pro potřeby evropské vědy a průmyslu.

eumaster4hpc.uni.lu

SCtrain

Supercomputing knowledge partnership

2020–2023

Identifikátor projektu: 20-203-075975 (KA203-6E6A1FFC)

Posláním projektu je metodický přístup k doplnění mezer v současných vysokoškolských kurzech a zvýšení povědomí o HPC pro budoucí odborníky v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

https://sctrain.eu/

Superhrdinové vědy

2018–2020

Identifikátor projektu: 21820033

Společný projekt partnerů ze zemí visegrádské čtyřky (IT4Innovations národní superpočítačové centrum, Vládní agentura pro rozvoj informačních technologií, Maďarsko, Výpočetní středisko Centra společných činností Slovenské akademie věd, Poznaňské superpočítačové a síťové centrum – Institut bioorganické chemie Polské akademie věd) populární formou vysvětluje význam superpočítačů a jejich využití, které má pozitivní vliv na každodenní život člověka. Každý partner projektu zajišťuje národní superpočítačovou infrastrukturu a věnuje značné úsilí popularizačním aktivitám, které mají za cíl rozšířit povědomí o tom, co je supercomputing, proč je pro současnou společnost nezbytný a proč je to opodstatněná investice. Pochopení celé této oblasti – vědeckých témat i supercomputingu – není pro laiky úplně jednoduché. Pro zjednodušení komunikace relativně složitého obsahu jsou výsledné materiály přizpůsobeny rozličným cílovým skupinám dle věku, stupně vzdělání i odborných znalostí. Cílem projektu je nejen vzdělávat širokou veřejnost, ale také inspirovat mladou generaci visegrádských zemí ke studiu vědeckotechnických oborů.

Společné vedení doktorského studijního programu VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-013

Záměrem projektu je implementace společného vedení doktorského studia VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology. Projekt se zaměřuje na nejvyšší úroveň univerzitního vzdělávání, které je nejdůležitější pro budoucí vývoj moderního státu – tedy doktorské studium. Společné vedení studia přináší mnohé výhody a možnosti spolupráce, a to jak pro univerzity, tak pro studenty doktorského studia.

zjistit více

Projekt mobility studentů společně vedeného doktorského studijního programu elipsometrie pokročilých nanostruktur

Číslo projektu: EMP-CZ-MOP-2-013

Tento projekt je doplňkem projektu Institucionální spolupráce pod titulem Společné vedení doktorského studijního programu VŠB —Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology, díky kterému byla vybudována spolupráce mezi českou a norskou univerzitou. Dalším přínosem projektu je vytvoření obecného rámce pro společné vedení doktorského studia. Cílem projektu je realizace dlouhodobých studijních pobytů pro studenty tohoto společně vedeného doktorského studijního programu.

zjistit více


 národní projekty

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

Hlavním cílem projektu je ustavení Doktorské školy pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC integrující doktorská studia Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta), Akademie věd ČR (Matematický ústav) a VŠB – Technické univerzity Ostrava a navazující na jejich širší spolupráci v oblasti výzkumné. Součástí projektu je modernizace a internacionalizace jednoho z doktorských programů školy (Výpočetní vědy, VŠB-TUO) a vytvoření nového programu double degree ve spolupráci s Université Toulouse III Paul Sabatier, Francie.

zjistit více

Technika pro budoucnost 2.0

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212

Projekt řeší zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce. Zavádí nové formy výukových metod, vytváří nové studijní programy, posiluje  internacionalizaci univerzity a vazby mezi univerzitou a jejími absolventy. Zavádí metody pro zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a strategii práce se studenty SŠ s cílem zvýšit jejich zájem o studium na VŠ. Zvyšuje kapacity řídících pracovníků VŠ a zvyšuje kvalitu strategického řízení VŠ. Hlavním cílem projektu je zvýšit relevanci vzdělávacích aktivit VŠB-TUO pro potřeby trhu práce. To znamená dosáhnout stavu, kdy vzdělávací aktivity univerzity jsou v souladu s potřebami a specifiky trhu MSK a všech cílových skupin.

 

Věda bez hranic 2.0

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016985

Projekt Věda bez hranic 2.0 umožní realizaci 26 mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků, ze zahraničí do ČR i z ČR do zahraničí. Podpoří tak ne zcela dostatečnou úroveň mezinárodní spolupráce ve výzkumu a profesní růst lidských zdrojů ve výzkumu. Výzkumní pracovníci se budou rozvíjet ve svých oborech výzkumu, své poznatky přenesou na pracoviště a do výzkumných týmů VŠB TUO. Podpora je směřována primárně na juniorské výzkumné pracovníky s potenciálem akcelerace jejich výzkumné práce.