IT4Innovations je v současnosti mimo jiné koordinátorem projektu H2020 LEXIS, členem H2020 Centra excelence POP2 a FETHPC projektu ExaQUte. IT4Innovations se podílí na vývoji internetové platformy Evropské vesmírné agentury (European Space Agency, ESA) nazvané Urban Thematic Exploitation Platform a v minulosti se účastnilo celé řady projektů podpořených z programů FP7 a H2020 jako například PRACE, EXA2CT, HARPA, ExCAPE, ANTAREX, READEX, SESAME NET a další.

mezinárodní projekty

PRACE
Partnership for Advanced Computing in Europe

PRACE je výzkumná infrastruktura, která umožňuje vědcům požádat si skrze grantové soutěže o přístup na superpočítače provozované v různých členských zemích z celé Evropy. Momentálně je v běhu již 6. fáze stejnojmenného projektu.

www.prace-ri.eu

LEXIS

Large-scale Execution for Industry & Society

Cílem projektu je vytvořit pokročilou inženýrskou platformu, a to využitím moderních technologií, jako jsou vysoko-výkonnostní počítání, velmi rozsáhlá data a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních vhodných pro průmyslová odvětví jako například letectví, počasí a podnebí, zemětřesení a tsunami.

lexis-project.eu

 

 
POP2

Performance Optimisation and Productivity 2

Projekt POP2 navazuje na, a rozšiřuje, aktivity úspěšně realizované v rámci Centra excelence POP od roku 2015. Hlavní náplní POP2 je asistence s analýzou paralelních aplikací, identifikace problémových částí kódů a doporučení optimalizačních technik vedoucích k vyššímu výkonu a lepší škálovatelnosti dané aplikace.

pop-coe.eu

 

OPENQKD

Quantum Key Distribution

Cílem projektu je vytvoření testbedu vysoce zabezpečené sítě využívající pro distribuci klíčů principy kvantové mechaniky. Celkový rozpočet tříletého projektu je 18 miliónů eur a jedná se o dosud nejrozsáhlejší nasazení QKD (Quantum Key Distribution) v Evropě. Role IT4Innovations je především ve třech oblastech. První je realizace případu užití HPC přes QKD mezi IT4Innovations a PSNC (Poznaň). Druhou oblastí je participace na vývoji a implementaci správy klíčů. Třetí doménou jsou simulace realizovaných případů nasazení QKD u všech partnerů v projektu a zároveň vylepšení QKD simulátoru, který je v Ostravě dlouhodobě vyvíjen jako open-source. Při simulacích jsou využívány výpočetní zdroje superpočítačového centra IT4Innovations.

openqkd.eu

 

ExaQUte

Exascale Quantifications of Uncertainties for Technology and Science Simulation

Cílem tříletého projektu ExaQUte je vyvinout nové metody umožňující řešení komplexních inženýrských problémů s využitím numerických simulací a budoucích exascalových systémů. V rámci projektu budou vyvinuty nové výpočetní metody a sofwarové nástroje pro řešení simulací aerodynamiky pro optimalizaci geometricky složitých konstrukcí.

IT4Innovations bude zapojeno do nasazování nástrojů Hyperloom a COMPss na vysokovýkonných výpočetních systémech, jejich konfiguraci a optimalizaci. Podílet se bude i na testování robustních algoritmů pro tvarovou optimalizaci konstrukcí zatížených větrem.

www.exaqute.eu

 

TETRAMAX

Technology transfer via multinational application experiments

Projekt je zaměřen na poskytování nových inovačních technologií evropskému průmyslu. V rámci projektu bude implementována iniciativa "Smart Anything Everywhere" do oblasti nízkoenergetického počítání pro kyberfyzikální systémy a Internet věcí. Klíčovým záměrem iniciativy je urychlit inovace v evropském průmyslu. Specializací IT4Innovations pro tento projekt je vývoj softwarů a zpracování multimediálních dat.

www.tetramax.eu

 

CloudiFacturing

Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing

Posláním projektu je přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů evropskými malými a středními výrobními podniky a tím i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Náplní projektu je optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání HPC s využitím cloudových služeb.

www.cloudifacturing.eu

 

EXPERTISE

EXperiments and high PERformance computing for Turbine mechanical Integrity and Structural dynamics in Europe

Cílem tohoto čtyřletého projektu, který byl zahájen v březnu 2017, je vychovat vědecké pracovníky schopné interdisciplinární spolupráce. Kooperace mezi průmyslovými partnery a vědecko-výzkumnými organizacemi urychlí rozvoj klíčových technologií v oblasti turbínových strojů a jejich rychlejší uvedení do praxe. Projekt je podpořen grantem Marie Skłodowska-Curie Inovativní školicí sítě evropského rámcového programu Horizont 2020.

http://www.msca-expertise.eu/

NÁRODNÍ PROJEKTY

FLOREON+

Vyhodnocování informací pro podporu rozhodování v rámci procesů krizového řízení, zejména povodní. Tvorba systému pro monitorování, modelování, predikci a podporu řešení krizových situací, a to především se zaměřením na oblast Moravskoslezského kraje.

floreon.vsb.cz

 

MODATA

Vyhodnocování informací o výkonech dopravců ve veřejné dopravě a mobility obyvatelstva s využitím lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí. Díky novým poznatkům o výskytech obyvatel v čase a prostoru podporujeme rozhodování veřejné správy a podniků s cílem zvýšit efektivitu veřejné dopravy, kvalitu života občanů a životního prostředí.

modata.vsb.cz

 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum - cesta k exascale

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791

Hlavním cílem projektu je upgrade a modernizace výzkumné infrastruktury IT4Innovations tak, aby byla minimálně udržena stávající technologická úroveň HPC v ČR v porovnání s rozvinutými, zejména evropskými zeměmi. Záměrem aktivit tohoto projektu je modernizovat vybavení a stávající výpočetní klastr Anselm a superpočítač Salomon doplnit rozsahem a určením obdobným moderním superpočítačem.

V rámci projektu bude rovněž podpořen kvalitní výzkum široké akademické komunity České republiky a rozšíření stávajících výzkumných aktivit v IT4Innovations v oblasti modelování fotonických a spinfotonických struktur, návrhu nových progresivních materiálů na základě výpočtu elektronové struktury a analýzy biologických obrazů s využitím HPC.

 

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

Hlavním cílem projektu je ustavení Doktorské školy pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC integrující doktorská studia Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta), Akademie věd ČR (Matematický ústav) a VŠB-TUO a navazující na jejich širší spolupráci v oblasti výzkumu. Součástí projektu je modernizace a internacionalizace jednoho z doktorských programů školy (Výpočetní vědy, VŠB-TUO) a vytvoření nových programů double degree (plánováno ve spolupráci s Università della Svizzera italiana, Lugano, Švýcarsko, a Université Toulouse III Paul Sabatier, Francie).

https://www.mathinhpc.cz/

UKONČENÉ projekty

InnoHPC

High-Performance Computing for effective Innovation in the Danube region

Cílem projektu InnoHPC bylo vyvinout nadnárodní HPC platformu pro rozvoj spolupráce výzkumných institucí s podniky (se zaměřením na malé a střední podniky). Podnikům byl umožněn přístup k superpočítačovým infrastrukturám. Výzkumné instituce získaly díky tomuto projektu možnost spolupracovat na reálných úkolech a využít svůj podnikatelský potenciál.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

 

READEX

Runtime Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient eXascale computing

Spotřeba elektrické energie u superpočítačů přibližujících se výkonu 1EFLOPs razantně poroste. Hlavním cílem institucí participujících na tomto projektu bylo vyvinout automatizovaný ladící nástroj, který náročné výpočty a simulace zefektivní skrze nové techniky a scénáře měnící softwarové a hardwarové parametry jakými je např. frekvence výpočetních jader. Úloha IT4I spočívala v evaluaci dynamismu v HPC aplikacích, ručním ladění zejména FETI řešiců založených na metodě rozložení oblasti, která kombinuje přímé a iterační metody, a následná evaluace a validace vyvinutého nástroje, který bral výsledky tohoto ručního ladění za referenční.

www.readex.eu

 

 
ANTAREX

AutoTuning and Adaptivity appRoach for Energy efficient eXascale HPC systems

Hlavním cílem projektu ANTAREX bylo navrhnout pomocí doménově specifického jazyka samo-adaptivní přístup pro aplikace spouštěné na superpočítačích. Řízení jejich běhu a zavedení samo-regulace umožnilo dosáhnout energeticky úsporných heterogenních HPC systémů na exascale úrovni.

http://www.antarex-project.eu

 

ExCAPE

Exascale Compound Activity Prediction Engine

V projektu se IT4I podílelo na vývoji moderních škálovatelných algoritmů a jejich vhodných implementacích, jež budou použitelné pro výpočty na exascale superpočítačích budoucnosti. Příslušné algoritmy byly vyvíjeny pro řešení komplexních úloh z oblasti farmakologie s ohledem na nutnost zpracování velkého množství dat potřebného pro průmyslový vývoj léčiv.

Web projektu

 

RODOS

Centrum pro ROzvoj DOpravních Systémů

Komplexní řešení problematiky modelování, řízení a optimalizace dopravy.

www.centrum-rodos.cz

 

HARPA

Harnessing Performance Variability

Cílem projektu bylo navrhnout a vyvinout metody pro efektivní řešení problémů rozložení zátěže v heterogenních vícejádrových systémech tak, aby byla zajištěna správná funkčnost a dostupnost těchto systémů.

http://www.harpa-project.eu/

 

EXA2CT

EXascale Algorithms and Advanced Computational Techniques

Cílem projektu 7. Rámcového programu (7FP) bylo vytvořit modulární otevřený softwarový prototyp, který představí nové algoritmy a programovací techniky vyvinuté v rámci projektu. Prototyp byl ukázkou tvorby nových kódů zaměřených na exascale počítání.

Web projektu

 

SESAME Net

Supercomputing Expertise for Small and Medium Enterprises

Tento projekt měl za cíl vybudovat síť center, jež budou společnými silami podporovat malé a střední podniky v používání HPC pro svůj rozvoj. V rámci projektu tak byly připraveny výukové materiály, manuály a portfolio vzdělávacích akcí, které byly volně dostupné ve všech zemích Evropy.

Web projektu