Název projektu: Společné vedení doktorského studijního programu VŠB —Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-013

Start projektu: 1. srpna 2019

Ukončení projektu: 31. července 2021


popis projektu

Záměrem projektu je implementace společného vedení doktorského studia VŠB —Technickou univerzitou Ostrava a NTNU – Norwegian University of Science and Technology. Projekt se zaměřuje na nejvyšší úroveň univerzitního vzdělávání, které je nejdůležitější pro budoucí vývoj moderního státu – tedy doktorské studium. Společné vedení studia přináší mnohé výhody a možnosti spolupráce, a to jak pro univerzity, tak pro studenty doktorského studia.   


Vědecké/odborné zaměření

 • Fotovoltaika a návrh solárních článků se strukturovanými povrchy.
 • Vývoj nových nízkoenergetických světelných zdrojů s mimořádnými vlastnostmi jako např. spin-lasery, spintronické zářiče a terahertzové lasery.
 • Optimalizace nanomateriálů pomocí výpočtů z prvotních principů (ab-initio modely).
 • Aplikace nových elipsometrických metod jako např. Mueller matrix scatterometry a terahertzová elipsometrie.
 • Vývoj pokročilých metod přípravy a modelování nanostruktur a nanomateriálů.
 • Výzkum difraktivních povrchů a metapovrchů včetně jejich přípravy pomocí nanotechnologií.

Main goals of the project

 • Posílit vzájemnou meziinstitucionální spolupráci, výzkum, společné doktorské vzdělávání, a příkladů dobré praxe (osvědčené postupy) ve výuce.
 • Zmodernizovat učební plány (kurikula) doktorských studijních programů tak, aby vyhovovaly společným česko-norským doktorským studijním programům a urychlit meziinstitucionální výzkumnou spolupráci.
 • Implementace prvotřídního vzdělávání v ostravském regionu na základě zkušeností získaných v Norsku, což by mohlo vést ke zvýšení nejen kvality života tohoto sociálně slabšího regionu, kde panuje vyšší míra nezaměstnanosti, ale i celkové úrovně vzdělávání pro zdejší početné romské etnikum.

účastníci projektu

VSB – Technical University of Ostrava

 • Kamil Postava
 • Jaromír Pištora
 • Dominik Legut
 • Lukáš Halagačka
 • Tibor Fördös
 • Zuzana Mrázková

NTNU – Norwegian University of Science and Technology

 • Erik Wahlstrom
 • Morten Kildemo
 • Ingve Simonsen
 • Turid Worren
 • Justin W. Wells

poděkování

Příjemci grantu vyjadřují poděkování za poskytnutou finanční podporu z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Vzdělávání.