Výpočetní kapacita IT4Innovations je určena pro řešení úloh ve výzkumu a vývoji především pro akademická pracoviště a další výzkumné instituce v České republice. Část kapacity je pak dedikována pro rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery, či pro samostatné využití průmyslovými podniky.

České výzkumné komunity však mají kromě superpočítačů provozovaných v IT4Innovations přístup také k nejvýkonnějšímu evropskému superpočítači LUMI, a to díky členství IT4Innovations ve stejnojmenném konsorciu.

 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum rozlišuje tyto kategorie a typy přístupů:

Kategorie přístupu

Typ přístupu

doba alokace a Lhůty

Otevřený přístup

Veřená grantová soutěž IT4Innovations

12, 24 nebo 36 měsíců; soutěž vypisována 3 x ročně (únor, červen, říjen); rozhodnutí do 55 dnů od ukončení přijímání žádostí
Institucionální a komunitní přístup 12, 24 nebo 36 měsíců; rozhodnutí do 55 dnů od ukončení přijímání žádostí
Rychlý a testovací přístup max. 4 měsíce; podání kdykoliv; rozhodnutí do 7 dní od podání
Přístup pro tematické využití kapacit

Společensky důležité úkoly

max. 12 měsíců; podání kdykoliv; rozhodnutí do 30 dní

Výukové a vzdělávací aktivity

max. 12 měsíců; podání kdykoliv; rozhodnutí do 30 dní
Vlastní výzkum infrastruktury max. 12 měsíců; podání kdykoliv; rozhodnutí do 30 dní

Pronájem výpočetních kapacit pro komerční účely

po dobu stanovenou smlouvou; podání kdykoliv
Smluvní výzkum po dobu stanovenou smlouvou; podání kdykoliv
Výpočetní čas na superpočítači LUMI Veřejné grantové soutěže IT4Innovations nebo Grantové soutěže EuroHPC JU
Grantové soutěže EuroHPC JU Benchmark and Development Access Modes Calls | Regular Access Mode Calls  Extreme Scale Access Mode Calls

A. oTEVŘENÝ PŘÍSTUP

Tato kategorie přístupu upravuje rozdělení výpočetních zdrojů výzkumné komunitě z České republiky na základě vědecké excelence, výpočetní kompetence a připravenosti a předpokládaného přínosu pro společnost a ekonomiku. Výpočetní zdroje jsou rozdělovány formou otevřeného přístupu pro výzkumné a vývojové činnosti nehospodářské povahy.

A1) VEŘEJNÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ IT4INNOVATIONS

Podpora špičkových výzkumných, vývojových a inovačních (VaVaI) aktivit jednotlivců a jejich spoluřešitelských týmů. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen).

Oprávněnými uchazeči jsou zaměstnanci výzkumných organizací se sídlem v České republice.

Doba alokace: 12, 24 nebo 36 měsíců

Lhůty: 40 pracovních dnů pro podání žádosti; rozhodnutí do 55 dnů od ukončení přijímání žádostí

Aktuální grantová soutěž

A2) INSTITUCIONÁLNÍ A KOMUNITNÍ PŘÍSTUP

Podpora vybraných výzkumných organizací k realizaci (VaVaI) aktivit v rámci specifického (oborového) zaměření. Výzva je vyhlášena v závislosti na aktuálních potřebách a možnostech. 

Oprávněnými uchazeči jsou výzkumné organizace se sídlem v České republice.

Doba alokace: 12, 24 nebo 36 měsíců

Lhůty: 90 dnů pro podání žádosti; rozhodnutí do 55 dnů od ukončení přijímání žádostí 

A3) RYCHLÝ A TESTOVACÍ PŘÍSTUP

Určen pro řešení menších, krátkodobých výpočetních úloh, testování konceptů, ladění a vývoj aplikací, pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity. Primárním cílem je příprava na Veřejnou grantovou soutěž či Institucionální a komunitní přístup. Podání žádosti je možné kdykoliv.

Oprávněnými uchazeči jsou zaměstnanci výzkumných organizací se sídlem v České republice.

Doba alokace: max. 4 měsíce

Lhůty: rozhodnutí do 7 dní od podání

Formulář žádosti naleznete zde: DOCX nebo ODT. Vyplněnou žádost v anglickém jazyce podávejte po registraci skrze webový portál.

B. PŘÍSTUP PRO TEMATICKÉ VYUŽITÍ KAPACIT

Poskytování výpočetních zdrojů pro společensky důležité úkoly, výukové a vzdělávací aktivity, komerční činnost (v omezeném rozsahu), vlastní výzkum infrastruktury.

B1) SPOLEČENSKY DŮLEŽITÉ ÚKOLY

Přístup pro realizace vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit ve veřejném zájmu. Určen pro veřejné organizace a výzkumné organizace v České republice.

Doba alokace: max. 12 měsíců

Lhůty: podání kdykoliv, rozhodnutí do 30 dní

B2) VÝUKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Přístup pro zajištění výpočetní kapacity pro výuku, školicí a vzdělávací akce. Určen zaměstnancům a studentům výzkumných organizací v České republice.

Doba alokace: max. 12 měsíců

Lhůty: podání kdykoliv, rozhodnutí do 30 dní

B3) VLASTNÍ VÝZKUM INFRASTRUKTURY

Přístup pro VaVaI aktivity zaměřené na rozvoj, zlepšování a optimalizaci služeb velké výzkumné infrastruktury (např. v rámci projektů na podporu e-INFRA CZ). Určen výhradně zaměstnancům výzkumných organizací sdružených v e-INFRA CZ.

Doba alokace: max. 12 měsíců

Lhůty: podání kdykoliv, rozhodnutí do 30 dní

B4) PRONÁJEM VÝPOČETNÍCH KAPACIT PRO KOMERČNÍ ÚČELY

IT4Innovations nabízí podnikům možnost pronájmu výpočetních kapacit provozovaných superpočítačů. Zájemci o tuto službu z řad právnických či fyzických osob si mohou zvolit na základě svých preferencí z následujících variant:

  • Standardní alokace sjednaná na určité období s předem dohodnutou kvótou

Jedná se o pronájem formou sdíleného přístupu s jinými uživateli s předem dohodnutým celkovým počtem jednotek výpočetního času (normalizovaných uzlohodin) a standardní uživatelskou podporou.

  • Alokace přizpůsobená zákazníkovi „na míru“

Zde patří např. výhradní možnost využití předem sjednaného počtu výpočetních uzlů v předem určeném období, která umožňuje okamžitý přístup k výpočetním kapacitám oproti standardní alokaci (tzv. statická alokace).

Doba alokace: Začíná po podepsání smlouvy, trvá po dobu stanovenou touto smlouvou, pouze na HPC zdrojích vymezených touto smlouvou.

Způsob podání žádosti: Bližší informace o vyplnění žádosti naleznete ZDE.

B5) SMLUVNÍ VÝZKUM

Jedná se o komerční využití výpočetních zdrojů za účelem smluvního výzkumu realizovaného VŠB-TUO na zakázku externího partnera. Přístupu mohou využít výhradně zaměstnanci VŠB-TUO při plnění smluvního výzkumu pro třetí stranu.

Lhůty: podání kdykoliv, rozhodnutí do 30 dní

 

Způsob podání žádostí pro B1), B2), B3) i B5): Formulář žádosti naleznete zde: DOCX nebo ODT. Vyplněnou žádost v anglickém jazyce podávejte po registraci skrze webový portál.

C. Nadnárodní přístup

C1) Výpočetní čas superpočítače LUMI

Superpočítač LUMI, který se nachází ve finském Kajaani, je jedním z nejrychlejších počítačových systémů na světě s výkonem 428,70 PFlop/s. Superpočítač LUMI je společnou investicí společného podniku EuroHPC a konsorcia LUMI. IT4Innovations je jedním z členů konsorcia LUMI. LUMI bude v letech 2021–2026 jedním z nejznámějších vědeckých nástrojů na světě.

O výpočetní zdroje na superpočítači LUMI je možné žádat v rámci Veřejných grantových soutěží vyhlášených IT4Innovations, nebo v rámci Grantových soutěží EuroHPC JU.

Seznamte se s vítěznými projekty v pilotních výzvách na LUMI-C a LUMI-G (první výzva).

C2) Grantové soutěže EuroHPC JU

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) je společná iniciativa mezi EU, evropskými zeměmi a privátními partnery, s cílem vyvinout v Evropě superpočítačový ekosystém světové třídy. 
Česká republika se podílí na aktivitách EuroHPC a všechny superpočítače EuroHPC jsou dostupné i uživatelům z České republiky v rámci těchto pěti typů výzev:

  • EuroHPC Benchmark and Development Access Modes

Výzvy EuroHPC JU Benchmark and Development Access Modes jsou nepřetržitě otevřené výzvy. Hodnocení podaných projektů se provádí jednou měsíčně pro všechny projekty podané do rozhodného data, prvního dne v daném měsíci. Přístup k výpočetním zdrojům je možné získat do dvou týdnů od rozhodného data.

  • EuroHPC Access for AI and Data-Intensive Applications

Výzva je určena pro průmyslové organizace, malé a střední podniky (SME), začínající firmy i subjekty veřejného sektoru, které potřebují přístup k superpočítačovým zdrojům, a to pro aplikace umělé inteligence a datově náročné aplikace.

  • EuroHPC Regular and Extreme Scale Access Modes

Tyto výzvy jsou vyhlašovány kontinuálně s předem stanovenými termíny, do kterých lze žádosti podávat. 

 

Podrobné informace k výzvám EuroHPC najdete na stránkách EuroHPC Access.