IT4Innovations je výzkumným a vývojovým centrem se silnými mezinárodními vazbami, je zapojeno ve všech aktivitách společného evropského podniku EuroHPC a v řadě prestižních mezinárodních organizací (PRACE, ETP4HPC, EUDAT, BDVA, EOSC).

V současnosti je Národním centrem kompetence pro HPC, členem Center excelence MaX a Space a partnerem více než 10 dalších mezinárodních projektů programu Horizont 2020, Horizont Evropa či Digitální Evropa, přičemž projekt EXA4MIND koordinuje. Rovněž spolupracuje na projektu Evropské vesmírné agentury (European Space Agency, ESA) nazvaném AIOPEN (Platform Extensions with AI Capabilities).

Nezanedbatelná je rovněž realizace národních projektů finančně podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Grantovou agenturou České republiky nebo Technologickou agenturou České republiky. Část projektů je řešena formou smluvního výzkumu s komerčními subjekty.

TOP 5 PROJEKTŮ IT4INNOVATIONS

e-Infrastruktura CZ

2023–2026

Identifikátor projektu: LM2023054

Poskytovatel: LM – Projekty velkých výzkumných infrastruktur

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představuje plně transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi, bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, a poskytuje rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány.

Mezi hlavní složky e-INFRA CZ patří:

→ vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura,

→ národní gridová a cloudová infrastruktura,

→ nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy ČR,

→ velkokapacitní datová úložiště.

Nezbytnou součástí a přidanou hodnotou této e-infrastruktury jsou rovněž další nástroje a služby, jako např. řízení přístupu k ICT zdrojům, nástroje podporující vzdálenou spolupráci nebo nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochrany dat, které společně přispívají k jejímu efektivnímu a současně různorodému využití.

www.e-infra.cz

 

 

 

EXA4MIND

EXtreme Analytics for MINing Data

2023–2025

Identifikátor projektu: 101092944

Projekt EXA4MIND vytvoří platformu pro extrémně objemná data, která propojí datová úložiště a superpočítače zavedením nových metod automatické správy dat a jejich efektivního přenosu a ukládání. Jádrem projektu jsou čtyři aplikace z oblastí molekulární dynamiky, pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, inteligentního zemědělství/vinařství a velkých dat ve zdravotnictví a společnosti. EXA4MIND předkládá inovativní řešení složitých problémů při každodenním zpracování dat s využitím pokročilé datové analýzy, strojového učení a umělé inteligence a díky tomu chce zjednodušit využívání superpočítačových center v EU pro aplikace pracující s extrémním objemem dat.

www.exa4mind.eu

 

 

EuroCC 2

Národní centrum kompetence pro HPC, Fáze 2

2023–2026

Identifikátor projektu: 101101903

Posláním EuroCC 2 je co nejefektivnějším způsobem pokračovat ve vytváření sítě národních center kompetence a zároveň i nadále podporovat efektivní způsob rozšíření vysoce výkonného počítání (HPC) v Evropě. Hlavním úkolem je využít zkušenosti a odborné znalosti z oboru HPC, což představuje odrazový můstek pro hlavní cíl: podporu národních center kompetence při vytváření jejich individuálních operačních rámců, rozvíjení další spolupráce, resp. výměnu zkušeností a urychlení procesu zvyšování kompetencí na národní a celoevropské úrovni.

www.eurocc-czechia.cz

 

European Open Science Cloud Czech Republic

2023–2028

Identifikátor projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0007682

Poskytovatel: Operační program Jan Amos Komenský

European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. Nabízí zázemí pro ukládání a zpřístupnění tzv. FAIR výzkumných dat – nalezitelných, dostupných, interoperabilních a opětovně využitelných. Projekt EOSC-CZ je implementací iniciativy EOSC v České republice, který si klade za cíl vytvořit národní uzel této evropské iniciativy a podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. V rámci implementace Národní datové infrastruktury (NDI) vznikne společná platforma pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. NDI bude podporovat jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity a bude zahrnovat širokou škálu vědních oborů a disciplín.

Více informací zde.

 

 

MAX

MAterials design at the eXascale

2023–2026

Identifikátor projektu: 101093374

Materiálové simulace se staly jednou z nejintenzivnějších a nejrychleji rostoucích oblastí pro vysoce výkonné počítání na celém světě, přičemž Evropa je uznávaným lídrem ve vývoji a inovaci ekosystému kvantových simulačních kódů. Centrum excelence MaX se zaměří na tyto vlajkové kódy, aby řešil výzvy a využil příležitosti, které vyplývají z budoucích exascale a post-exascale architektur, a aby nabídl cesty k objevům a inovacím sloužícím jak vědeckým, tak průmyslovým aplikacím.

www.max-centre.eu

 

 

DALŠÍ PROJEKTY IT4INNOVATIONS

POP3
POP3

Performance Optimisation and Productivity 3

2024–2026

Project ID: 101143931

Klíčovým prvkem pro zajištění efektivního využívání HPC infrastruktur je optimalizace výkonu a účinnosti aplikací. Centrum excelence zaměřené na optimalizaci výkonu a produktivity (CoE POP) bylo založeno v říjnu 2015 se základním cílem pomáhat široké komunitě vývojářů a uživatelů HPC aplikací ve vědeckých i průmyslových oblastech. Současný návrh projektu POP3 je postaven na 3 pilířích: služby, uživatelé a nástroje. Služby centra excelence se věnují analýze výkonnosti s cílem optimalizovat škálování kódu, identifikaci hlavních zdrojů neefektivity nebo zlepšení energetické účinnosti. POP3 zaměří pozornost na vlajkové lodě evropských HPC aplikací vyvíjené v dalších centrech excelence, zároveň bude i nadále poskytovat služby všem pravidelným uživatelům výpočetních prostředků i malým a středním podnikům.

www.pop-coe.eu

EPICURE

High-level specialized application support service in High-Performance Computing

2024–2028

Project ID: 101139786

EuroHPC JU zavádí celoevropskou infrastrukturu pro vysoce výkonné počítání zahrnující jak petascalové, tak i exascalové superpočítače. V současné době poskytují hostitelské superpočítačové centra podpůrné služby uživatelům, které zahrnují podporu helpdesku pro každodenní provozní otázky a problémy. Cílem projektu EPICURE je provozovat službu podpory HPC aplikací pro evropské vědce a výzkumné pracovníky. Týmy aplikační podpory budou poskytovat služby zaměřené zejména na nasazení aplikací, optimalizaci a korektní spouštění klíčových aplikací, ale i na organizaci vzdělávacích akcí a workshopů v rámci významných mezinárodních HPC akcí. Navíc bude vytvořeno jednotné kontaktní místo umožňující uživatelům HPC získat informace o systémech, jejich architektuře, přístupových mechanismech a dostupných podpůrných službách.

AVITHRAPID
AVITHRAPID

Antiviral Therapeutics for Rapid Response Against Pandemic Infectious Diseases

2024–2028

Identifikátor projektu: 101137192

Projekt AVITHRAPID si klade za cíl podpořit hledání nových širokospektrálních antivirotických sloučenin rozvíjením různých metod. Na základě již existujícího souboru malých bioaktivních molekul, které lze považovat za úspěšné, se AVITHRAPID snaží vyvinout preklinické kandidáty zaměřené na několik virů. Toho bude dosaženo spojením příslušných odborných znalostí pro preklinické objevy léčiv, včetně molekulárního modelování, biochemických a buněčných testů, rentgenové krystalografie, medicinální chemie, biofyzikálních vazebných studií, profilování ADMETox in vitro a in vivo, jakož i modelů nemocí zvířat. Výsledkem činností v rámci projektu AVITHRAPID bude vytvoření pipeliny pro vývoj nových léků v rané fázi, kterou bude možné využít k rychlé identifikaci a vývoji nových antivirotických sloučenin proti nově se objevujícím nemocem.

avithrapid.eu

FALCON
FALCON

Foreseeing the next generation of Aircraft: hybrid approach using Lattice-boltzmann, experiments and modelling to optimize fluid/struCture interactiONs

2024–2027

Identifikátor projektu: 101138305

Letecké doprava je druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů po silniční dopravě.  Jedním z hlavních způsobů, jak snížit emise CO2, je redukce hmotnosti draku letadla. Stále rostoucí objem letecké dopravy také vystavuje mnoho občanů EU vysokým hladinám hluku. Ambicí projektu FALCON je zvýšit konkurenceschopnost evropského leteckého průmyslu se zaměřením na jevy interakce tekutin s konstrukcí letadla (FSI) s cílem zlepšit tak aerodynamické vlastnosti letadel. Konkrétně se projekt FALCON zaměřuje na vývoj vysoce výkonných, prediktivních a multidisciplinárních nástrojů pro FSI v letectví s cílem snížit aeroakustické a aeroelastické nestability pomocí vícekriteriální optimalizace na datech s různým rozlišením. K dosažení svého ambiciózního cíle sdružuje projekt FALCON jedinečné mezioborové prostředí patnácti veřejných a soukromých institucí a jejich přidružených subjektů od renomovaných výzkumných institucí až po malé a střední podniky a dodavatele.

falconproject.eu

Superheroes 4 Science
Superheroes 4 Science

2023–2025

Identifikátor projektu: 22320170

Poskytovatel: Mezinárodní visegrádský fond

Projekt Superheroes 4 Science má v plánu seznámit mladou generaci s vysoce výkonným počítáním (HPC), což je klíčová technologická oblast, jejíž podstatou je využití superpočítačů k řešení složitých problémů a výpočetně náročných úloh. Cílem projektu je vytvořit různé interaktivní vzdělávací materiály o HPC a dvou souvisejících rozvíjejících se oborech: umělé inteligenci a kvantovém počítání. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.

superheroes4science.eu

DTO-BioFlow
DTO-BioFlow

Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean

2023–2027

Identifikátor projektu: 101112823

Primárním cílem projektu DTO-BioFlow je probudit spící data o biologické rozmanitosti, a umožnit bezproblémovou integraci stávajících i nových údajů do evropského digitálního dvojčete oceánu. Projekt poskytne inovativní a udržitelná řešení pro zpřístupnění dříve nedostupných či obtížně přístupných dat z oblasti biodiverzity. Kromě toho se zaměří na vývoj efektivních a škálovatelných technologií pro monitorování druhů ve velkém měřítku. DTO-BioFlow chce zlepšit evropské datové prostředí zaměřené na biodiverzitu zefektivněním toku FAIR dat z různých zdrojů do úložišť digitálních dvojčat, optimalizací a posílením funkčnosti a společenské hodnoty digitálního dvojčete oceánu.

dto-bioflow.eu

Evropský digitální inovační hub Ostrava
Evropský digitální inovační hub Ostrava

2023–2025

Identifikátor projektu: 101083551

Posláním Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH Ostrava) je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních technologií ve firmách i ve společnosti. EDIH Ostrava nabízí své služby za velmi zvýhodněných dotovaných podmínek, případně zdarma. EDIH Ostrava vznikl spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra, Fakulty elektrotechniky a informatiky, které jsou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, a Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

www.edihostrava.cz

MAX
MAX

MAterials design at the eXascale

2023–2026

Identifikátor projektu: 101093374

Materiálové simulace se staly jednou z nejintenzivnějších a nejrychleji rostoucích oblastí pro vysoce výkonné počítání na celém světě, přičemž Evropa je uznávaným lídrem ve vývoji a inovaci ekosystému kvantových simulačních kódů. Projekt MAX se zaměří na tyto vlajkové kódy, aby řešil výzvy a využil příležitosti, které vyplývají z budoucích exascale a post-exascale architektur, a aby nabídl cesty k objevům a inovacím sloužícím jak vědeckým, tak průmyslovým aplikacím.

www.max-centre.eu

SPACE
SPACE

Scalable Parallel and distributed Astrophysical Codes for Exascale

2023–2026

Identifikátor projektu: 101093441

V astrofyzice a kosmologii jsou numerické simulace využívající High-Performance Computing (HPC) klíčovými nástroji pro vědecké objevy. Představují základní nástroje pro teoretické experimenty schopné chápat fyzikální procesy za hranicemi pozorovatelného, pro které je zásadní efektivní využívání budoucích exascale superpočítačů. Exascale systémy ale mají komplikovanou architekturu s významným dopadem na strukturu simulačních kódů. Cílem centra excelence SPACE je přepracovat vybrané kódy, aby byly schopny plně využít nových výpočetních architektur a používat nové programovací metody, softwarová řešení a HPC knihovny.

www.space-coe.eu

EXA4MIND
EXA4MIND

EXtreme Analytics for MINing Data

2023–2025

Identifikátor projektu: 101092944

Projekt EXA4MIND vytvoří platformu pro extrémně objemná data, která propojí datová úložiště a superpočítače zavedením nových metod automatické správy dat a jejich efektivního přenosu a ukládání. Jádrem projektu jsou čtyři aplikace z oblastí molekulární dynamiky, pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, inteligentního zemědělství/vinařství a velkých dat ve zdravotnictví a společnosti. EXA4MIND předkládá inovativní řešení složitých problémů při každodenním zpracování dat s využitím pokročilé datové analýzy, strojového učení a umělé inteligence a díky tomu chce zjednodušit využívání superpočítačových center v EU pro aplikace pracující s extrémním objemem dat.

EuroCC 2
EuroCC 2

Národní centrum kompetence pro HPC, Fáze 2

2023–2026

Identifikátor projektu: 101101903

Posláním EuroCC 2 je co nejefektivnějším způsobem pokračovat ve vytváření sítě národních center kompetence a zároveň i nadále podporovat efektivní způsob rozšíření vysoce výkonného počítání (HPC) v Evropě. Hlavním úkolem je využít zkušenosti a odborné znalosti z oboru HPC, což představuje odrazový můstek pro hlavní cíl: podporu národních center kompetence při vytváření jejich individuálních operačních rámců, rozvíjení další spolupráce, resp. výměnu zkušeností a urychlení procesu zvyšování kompetencí na národní a celoevropské úrovni.

www.eurocc-czechia.cz

EUPEX
EUPEX

European Pilot for Exascale

2022–2025

Identifikátor projektu: 101033975 (H2020-JTI-EuroHPC-2020-01,RIA)

Konsorcium projektu si klade za cíl navrhnout, vybudovat a ověřit první platformu EU pro HPC, která pokrývá celé spektrum požadovaných technologií s evropskými aktivy: od architektury, procesoru, systémového softwaru, vývojových nástrojů až po aplikace. Prototyp EUPEX bude navržen tak, aby byl otevřený, škálovatelný a flexibilní, včetně modulární platformy vyhovující OpenSequana a odpovídajícího softwarového ekosystému HPC pro modulární superpočítačovou architekturu. Z vědeckého hlediska je EUPEX prostředkem k přípravě komunit pro zpracování HPC, AI a Big Data na nadcházející evropské systémy a technologie Exascale.

www.eupex.eu

OpenWebSearch.EU
OpenWebSearch.EU

Piloting a Cooperative Open Web Search Infrastructure to Support Europe‘s Digital Sovereignty

2022–2025

Identifikátor projektu: 101070014 (HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01, RIA)

V projektu si 14 zástupců renomovaných evropských výzkumných a superpočítačových center a z firemního sektoru dalo za cíl vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání. Tento projekt přispěje k digitální suverenitě Evropy a zároveň podpoří otevřený trh s aplikacemi využívajícími webové vyhledávání. Během tří let výzkumníci vybudují jádro evropského otevřeného webového indexu jako základ pro nové internetové vyhledávání v Evropě. Kromě toho projekt položí základy otevřené a rozšiřitelné evropské infrastruktury pro otevřené vyhledávání a analýzu webu, založené na evropských hodnotách, zásadách, právních předpisech a standardech.

www.openwebsearch.eu

BioDT
BioDT

Biodiversity Digital Twin for Advanced Modelling, Simulation and Prediction Capabilities

2022–2025

Identifikátor projektu: 101057437 (HORIZON-INFRA-2021-TECH-01,RIA)

 

Cílem projektu je posunout současné hranice prediktivního chápání dynamiky biodiverzity vývojem digitálního dvojčete, které poskytuje pokročilé možnosti modelování, simulace a predikce. Díky novému využití stávajících technologií a dat dostupných v příslušných výzkumných infrastrukturách bude projekt schopen přesněji modelovat interakci mezi druhy a jejich prostředím. Vědci z Research Infrastructures budou moci využít BioDT k 1) lepšímu pozorování změn v biodiverzitě, 2) spojování těchto změn s možnými příčinami a 3) lepší předpovědi účinků změn na základě vlivů na tyto příčiny buď klimatem nebo lidským zásahem. Konsorcium sdružuje dynamický tým odborníků na biodiverzitu, vysoce výkonné počítače, umělou inteligenci.

www.biodt.eu

EUMaster4HPC
EUMaster4HPC

European Master for High Performance Computing

2022–2025

Identifikátor projektu: 101051997 (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03, CSA)

 

Konsorcium se skládá z univerzit, výzkumných a superpočítačových center, průmyslových partnerů a dalších spolupracujících institucí pod vedením Lucemburské univerzity. Cílem konsorcia je zahájit magisterské studijní programy na osmi evropských univerzitách: Lucemburská univerzita, Universitat Politècnica de Catalunya, Politecnico di Milano, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sorbonne Université, Sofia University St. Kliment Ohridski, Università della Svizzera Italiana a Kungliga Tekniska Hoegskolan. Předpokládá se, že seznam zúčastněných univerzit a institucí bude v budoucnu rozšířen. Tato aktivita je součástí širší strategie společného podniku EuroHPC na podporu rozvoje klíčových dovedností a vzdělávání a školení v HPC pro potřeby evropské vědy a průmyslu.

eumaster4hpc.uni.lu

ACROSS
ACROSS

HPC big dAta artifiCial intelligence cross stack platfoRm tOwardS exaScale

2021–2024

Identifikátor projektu: 955648 (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, EuroHPC-IA)

 

Projekt navrhuje a rozvíjí konvergenční platformu na bázi HPC, big data (BD) a umělé inteligence (AI), která bude podporovat aplikace v oblastech letectví, klimatu a počasí a energetiky. Za tímto účelem bude projekt nejenom těžit z další generace pre-exascalových infrastruktur a účinných mechanismů pro snadné popsání a řízení komplexních workflows ve zmíněných vědeckých oblastech, ale bude dále připravena pro využití na exascalových systémech. V rámci projektu se kombinují tradiční HPC metody s analytickými AI (konkrétně machine learning/ deep learning) a BD metodami za účelem zlepšení výsledků dosažených při testování aplikací.

www.acrossproject.eu

SCALABLE
SCALABLE

SCAlable LAttice Boltzmann Leaps to Exascale

2021–2023

Identifikátor projektu: 956000 (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, EuroHPC-IA)

Projekt spojuje významné průmyslové a akademické partnery za účelem zvýšení výkonu, škálovatelnosti a energetické účinnosti průmyslového softwaru pro výpočty dynamiky tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD) na bázi metody Lattice-Boltzman (LBM), která dnes představuje spolehlivou alternativu ke konvenčním CFD přístupům. Obecně je LBM vhodná pro využití pokročilých superpočítačových architektur, jelikož umožňuje masivní paralelizaci. Projekt má přímý dopad na evropský průmysl a zároveň přispívá k základnímu výzkumu.

www.scalable-hpc.eu

DICE
DICE

Data Infrastructure Capacity for EOSC

2021–2023

Identifikátor projektu: 101017207 (H2020-INFRAEOSC-2018-2020, RIA)

 

Konsorcium projektu propojuje síť výpočetních a datových center, výzkumných infrastruktur a datových úložišť s cílem vytvořit evropskou infrastrukturu pro EOSC v oblasti správy dat a jejich ukládání, která bude výzkumné komunitě poskytovat standardní služby a základní moduly pro ukládání, vyhledávání, přístup a zpracování dat konzistentním a trvalým způsobem.

www.dice-eosc.eu

IO-SEA
IO-SEA

IO Software for Exascale Architecture

2021–2024

Identifikátor projektu: 955811 (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, EuroHPC-RIA)

Cílem projektu je poskytnout novou platformu pro správu a ukládání dat pro potřeby exascalových výpočtů založenou na hierarchické správě úložiště a poskytování služeb ukládání dat na vyžádání. Platforma bude efektivně využívat vrstvy úložiště sahající od NVMe a NVRAM až po páskové technologie. V projektu budou vyvinuty pokročilé instrumentační a monitorovací funkce IO, které využijí nejnovějších poznatků v oblasti umělé inteligence a strojového učení k systematické analýze telemetrických záznamů za účelem chytrého rozhodování týkajícího se umístění dat.

www.iosea-project.eu

LIGATE
LIGATE

LIgand Generator and portable drug discovery platform AT Exascale

2021–2024

Identifikátor projektu: 956137 (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, EuroHPC-IA)

Snahou projektu je integrace a společný návrh prvotřídních evropských aplikací s otevřeným zdrojovým kódem společně s patentovanými IP s cílem udržet celosvětové vedoucí postavení Evropy v oblasti řešení CADD (Computer-Aided Drug Design neboli počítačový návrh léčiv) využívajících dnešní špičkové superpočítače a budoucí exascalové zdroje, a tím i podporovat evropskou konkurenceschopnost v této oblasti. Plně integrované řešení navrhované v rámci projektu LIGATE umožní co nejrychleji a s nejvyšší přesností dosáhnout reálného výsledku procesu návrhu léku a dále provádět automatické ladění parametrů řešení tak, aby odpovídala časovým a zdrojovým omezením.

www.ligateproject.eu

 

EVEREST
EVEREST

dEsign enVironmEnt foR Extreme-Scale big data analyTics

2020–2024

Identifikátor projektu: 957269 (H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2020-1)

Projekt vyvíjí celostní přístup navrhování výpočtů a komunikace ve špičkovém, a především bezpečném systému pro vysoce výkonné datové analýzy. Tohoto cíle bude dosaženo zjednodušením programovatelnosti různorodě rozšířených architektur pomocí přístupu řízeného daty, využitím hardwarově zrychlené umělé inteligence a díky efektivnímu monitorování spouštění úloh dle unifikovaného konceptu spojujícího hardwarový a softwarový návrh. Projekt ověří svůj přístup prostřednictvím třech případových studií, a to u predikčního modelu založeného na analýze počasí, v aplikaci pro monitorování kvality ovzduší a ve frameworku pro modelování dopravy u smart cities.

www.everest-h2020.eu

 

s-NEBULA
s-NEBULA

Novel Spin-Based Building Blocks for Advanced TeraHertz Applications

2020–2024

Identifikátor projektu: 863155 (H2020-FETOPEN-2018-2020, RIA)

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj revolučního přístupu k technologiím terahertzového (THz) záření na bázi spinu jak pro generování, tak pro detekci THz záření. Záměrem projektu je vyvinout platformu pro nové THz technologie využívající spinových vlastností elektronu při pokojové teplotě, které budou založené na inovativním spojení magnetismu a optiky. Projekt poskytne špičková řešení složitých vědeckých problémů v oblasti technologií využívajících THz záření motivovaných jednoznačnými potřebami v uvážlivě zvolených cílových aplikacích.

www.s-nebula.eu

SCtrain
SCtrain

Supercomputing knowledge partnership

2020–2023

Identifikátor projektu: 20-203-075975 (KA203-6E6A1FFC)

 

Posláním projektu je metodický přístup k doplnění mezer v současných vysokoškolských kurzech a zvýšení povědomí o HPC pro budoucí odborníky v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky.

www.sctrain.eu

PRACE
PRACE

Partnership for Advanced Computing in EuropePartnership for Advanced Computing in Europe

2019–2022 – 6. fáze

Identifikátor projektu: 823767 (H2020 INFRAEDI-2018-2020)

Cílem projektu bylo navázat na úspěšné předešlé fáze projektu PRACE, jejichž úkolem bylo implementovat evropskou superpočítačovou infrastrukturu a pokračovat v rozvíjení spolupráce na poli vysoce výkonného počítání pro posílení konkurenceschopnosti evropské vědy, výzkumu a průmyslu. Již v pořadí šestý projekt na podporu celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE a jejich uživatelů se na rozdíl od předchozích zaměřil na identifikaci a rozvoj nových aplikací s významným potenciálem využití kapacity exascalových superpočítačů.

www.prace-ri.eu

OPENQKD
OPENQKD

Open European Quantum Key Distribution Testbed

2019–2023

Identifikátor projektu: 857156 (H2020-SU-ICT-2018-2020)

Cílem projektu je vytvoření testbedu vysoce zabezpečené sítě využívající pro distribuci klíčů principy kvantové mechaniky. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší nasazení QKD (Quantum Key Distribution) v Evropě. Role IT4Innovations je především ve třech oblastech. První je realizace případu užití HPC přes QKD mezi IT4Innovations a PSNC (Poznaň). Druhou oblastí je participace na vývoji a implementaci správy klíčů. Třetí doménou jsou simulace realizovaných případů nasazení QKD u všech partnerů v projektu a zároveň vylepšení QKD simulátoru, který je v Ostravě vyvíjen jako open-source. Při simulacích jsou využívány výpočetní zdroje IT4Innovations.

www.openqkd.eu

LEXIS
LEXIS

2019–2021

Large-scale Execution for Industry & Society

Identifikátor projektu: 825532 (H2020-ICT-2018-2020)

Cílem projektu je vytvořit pokročilou inženýrskou platformu, a to využitím moderních technologií, jako jsou vysoko-výkonnostní počítání, velmi rozsáhlá data a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních vhodných pro průmyslová odvětví jako například letectví, počasí a podnebí, zemětřesení a tsunami.

www.lexis-project.eu

ExaQUte
ExaQUte

2018–2021

Exascale Quantifications of Uncertainties for Technology and Science Simulation

Identifikátor projektu: 800898 (H2020-FETHPC-2016-2017)

Cílem projektu ExaQUte bylo vyvinout nové metody umožňující řešení komplexních inženýrských problémů s využitím numerických simulací a budoucích exascalových systémů. V rámci projektu byly vyvinuty nové výpočetní metody a sofwarové nástroje pro řešení simulací aerodynamiky pro optimalizaci geometricky složitých konstrukcí. IT4Innovations bylo zapojeno do nasazování nástrojů Hyperloom a COMPSs na vysoce výkonných výpočetních systémech, jejich konfigurací a optimalizací. Podílelo se i na testování robustních algoritmů pro tvarovou optimalizaci konstrukcí zatížených větrem.

www.exaqute.eu

 

POP2
POP2

Performance Optimisation and Productivity 2

2018–2022

Identifikátor projektu: 824080 (H2020-INFRAEDI-2018-1)

Centrum excelence POP2 navázalo na projekt Performance Optimisation and Productivity 1 (POP1) a dále rozšířilo jeho aktivity. Hlavní náplní POP2 byla asistence s analýzou paralelních aplikací, identifikace problémových částí kódů a doporučení optimalizačních technik vedoucích k vyššímu výkonu a lepší škálovatelnosti dané aplikace.

EXPERTISE
EXPERTISE

2017–2021

Models, Experiments and High Performance Computing for Turbine Mechanical Integrity and Structural Dynamics in Europe

Identifikátor projektu: 721865 (výzva H2020-MSCA-ITN-2016)

Cílem projektu bylo vychovat vědecké pracovníky schopné interdisciplinární spolupráce. Kooperace mezi průmyslovými partnery a vědecko-výzkumnými organizacemi urychlila rozvoj klíčových technologií v oblasti vývoje turbín a jejich rychlejší uvedení do praxe.

www.msca-expertise.eu

TETRAMAX
TETRAMAX

2017–2021

Technology Transfer via Multinational Application Experiments

Identifikátor projektu: 761349 (výzva H2020-ICT-2016-2)

V rámci projektu byla implementována iniciativa „Smart Anything Everywhere“ do oblasti nízkoenergetického počítání pro kyber-fyzikální systémy a internet věcí. Klíčovým záměrem iniciativy bylo urychlit inovace v evropském průmyslu. Inici- ativa propojila technické a aplikační know-how, což napomohlo efektivnějšímu a účinnějšímu přijímání pokročilých digitálních technologií malými a středními podniky.

www.tetramax.eu

CloudiFacturing
CloudiFacturing

2017–2021

Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing

Identifikátor projektu: 768892 (výzva H2020-FOF-2017)

Posláním projektu bylo přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů evropskými malými a středními výrobními podniky, a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost. Náplní projektu byla optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání HPC a cloudových služeb.

www.cloudifacturing.eu