IT4Innovations je výzkumným a vývojovým centrem se silnými mezinárodními vazbami, je zapojeno ve všech aktivitách společného evropského podniku EuroHPC a v řadě prestižních mezinárodních organizací (PRACE, ETP4HPC, EUDAT, BDVA, EOSC).

V současnosti je Národním centrem kompetence pro HPC, členem Center excelence MaX a Space a partnerem více než 10 dalších mezinárodních projektů programu Horizont 2020, Horizont Evropa či Digitální Evropa, přičemž projekt EXA4MIND koordinuje. Rovněž spolupracuje na projektu Evropské vesmírné agentury (European Space Agency, ESA) nazvaném AIOPEN (Platform Extensions with AI Capabilities).

Nezanedbatelná je rovněž realizace národních projektů finančně podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Grantovou agenturou České republiky nebo Technologickou agenturou České republiky. Část projektů je řešena formou smluvního výzkumu s komerčními subjekty.

TOP 5 PROJEKTŮ IT4INNOVATIONS

e-Infrastruktura CZ

2023–2026

Identifikátor projektu: LM2023054

Poskytovatel: LM – Projekty velkých výzkumných infrastruktur

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představuje plně transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi, bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, a poskytuje rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány.

Mezi hlavní složky e-INFRA CZ patří:

→ vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura,

→ národní gridová a cloudová infrastruktura,

→ nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy ČR,

→ velkokapacitní datová úložiště.

Nezbytnou součástí a přidanou hodnotou této e-infrastruktury jsou rovněž další nástroje a služby, jako např. řízení přístupu k ICT zdrojům, nástroje podporující vzdálenou spolupráci nebo nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochrany dat, které společně přispívají k jejímu efektivnímu a současně různorodému využití.

www.e-infra.cz

 

 

 

EXA4MIND

EXtreme Analytics for MINing Data

2023–2025

Identifikátor projektu: 101092944

Projekt EXA4MIND vytvoří platformu pro extrémně objemná data, která propojí datová úložiště a superpočítače zavedením nových metod automatické správy dat a jejich efektivního přenosu a ukládání. Jádrem projektu jsou čtyři aplikace z oblastí molekulární dynamiky, pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, inteligentního zemědělství/vinařství a velkých dat ve zdravotnictví a společnosti. EXA4MIND předkládá inovativní řešení složitých problémů při každodenním zpracování dat s využitím pokročilé datové analýzy, strojového učení a umělé inteligence a díky tomu chce zjednodušit využívání superpočítačových center v EU pro aplikace pracující s extrémním objemem dat.

www.exa4mind.eu

 

 

EuroCC 2

Národní centrum kompetence pro HPC, Fáze 2

2023–2026

Identifikátor projektu: 101101903

Posláním EuroCC 2 je co nejefektivnějším způsobem pokračovat ve vytváření sítě národních center kompetence a zároveň i nadále podporovat efektivní způsob rozšíření vysoce výkonného počítání (HPC) v Evropě. Hlavním úkolem je využít zkušenosti a odborné znalosti z oboru HPC, což představuje odrazový můstek pro hlavní cíl: podporu národních center kompetence při vytváření jejich individuálních operačních rámců, rozvíjení další spolupráce, resp. výměnu zkušeností a urychlení procesu zvyšování kompetencí na národní a celoevropské úrovni.

www.eurocc-czechia.cz

 

European Open Science Cloud Czech Republic

2023–2028

Identifikátor projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0007682

Poskytovatel: Operační program Jan Amos Komenský

European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. Nabízí zázemí pro ukládání a zpřístupnění tzv. FAIR výzkumných dat – nalezitelných, dostupných, interoperabilních a opětovně využitelných. Projekt EOSC-CZ je implementací iniciativy EOSC v České republice, který si klade za cíl vytvořit národní uzel této evropské iniciativy a podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. V rámci implementace Národní datové infrastruktury (NDI) vznikne společná platforma pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. NDI bude podporovat jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity a bude zahrnovat širokou škálu vědních oborů a disciplín.

Více informací zde.

 

 

MAX

MAterials design at the eXascale

2023–2026

Identifikátor projektu: 101093374

Materiálové simulace se staly jednou z nejintenzivnějších a nejrychleji rostoucích oblastí pro vysoce výkonné počítání na celém světě, přičemž Evropa je uznávaným lídrem ve vývoji a inovaci ekosystému kvantových simulačních kódů. Centrum excelence MaX se zaměří na tyto vlajkové kódy, aby řešil výzvy a využil příležitosti, které vyplývají z budoucích exascale a post-exascale architektur, a aby nabídl cesty k objevům a inovacím sloužícím jak vědeckým, tak průmyslovým aplikacím.

www.max-centre.eu

 

 

DALŠÍ PROJEKTY IT4INNOVATIONS

EyeERP – komplexní ERP systém pro oční kliniky s mobilní aplikací MojeOči pro provedení a AI analýzu očních testů
EyeERP – komplexní ERP systém pro oční kliniky s mobilní aplikací MojeOči pro provedení a AI analýzu očních testů

2023 – 2026

Identifikátor projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000436

Poskytovatel: OP TAK (MPO)

Projekt založený na spolupráci společnosti Apollo Data s.r.o. s výzkumným centrem IT4Innovations národním superpočítačovým centrem při VŠB-TUO cílí na kombinaci inovace medicínských systémů v oblasti očních refrakčních  a kataraktových  operací společně s mobilní aplikací pro pacienty umožňující elementární indikaci poruch vidění v pohodlí domova. Zároveň cílí na zjednodušující proces zahájení léčby, podporující již započatý proces léčby s následnou pooperační péčí a dlouhodobým sledováním stavu. Výzkumné centrum IT4 Innovations zajistí zejména výzkum a vývoj komplexních algoritmů pro diagnostiku očních vad z pořízených snímků.

Spektrometry terahertzové a Ramanovy optické aktivity s rozšířenými aplikačními možnostmi
Spektrometry terahertzové a Ramanovy optické aktivity s rozšířenými aplikačními možnostmi

2023 – 2026

Identifikátor projektu: CZ.01.01.01/01/2 2_002/0000605

Poskytovatel: OP TAK (MPO)

Projekt, podaný v rámci programu OPTAK a výzvy Aplikace, navazuje na úspěšnou, již více než 10letou spolupráci firmy ZEBR s.r.o., Univerzity Palackého a VŠB-TUO, v oblasti vývoje přístroje pro spektrální analýzu látek s využitím detekce jevu Ramanovy optické aktivity (ROA). IT4I se bude v rámci projektu podílet na vývoji spektrometru pro měření Terahertzové optické aktivity a kruhového diachroismu, zejména pak vývoji polarizačně citlivého zařízení pro THz elipsometrii v časové doméně, terahertzové optické dráhy a modulátoru polarizačních stavů.

Hologramy s aktivními bezpečnostními prvky
Hologramy s aktivními bezpečnostními prvky

2021–2023

Identifikátor projektu: CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/20_321/0024953
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je vyvinout pomocí společného průmyslového výzkumu firmy Optaglio a.s. a výzkumného pracoviště VŠB-TUO nové produkty v oblasti bezpečnostní holografie, které budou konkurenceschopné na světových trzích. Jedná se o zcela nové typy ochranných prvků proti padělání. Projekt se zaměří na dva originální přístupy bezpečnostní holografie kombinující vysokou technickou úroveň výroby a pokročilé metody designu nanostruktur.

Škálovatelný řídicí systém pro aktuátory
Škálovatelný řídicí systém pro aktuátory

2021–2022

Identifikátor projektu: CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/20_321/0024308
Poskytovatel: MPO ČR

Projekt byl zaměřený na výzkum a vývoj nové generace modulárních řídicích jednotek pro pokročilé letecké elektromechanické aktuátory, které naleznou využití v nastupující generaci leteckých architektur označovaných například jako More Electric Aircraft (MEA) nebo pokročilejší Full Electric Aircraft (FEA) a které mají přispět k vyšší ekologičnosti letecké dopravy výrazně vyšším využitím elektrické energie, s čímž je spojena celá řada změn, včetně přechodu na výrazně vyšší napětí palubní sítě.

Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů
Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů

2021–2023

Identifikátor projektu: CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/21_374/0026707
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje jak pro efektivní hodnocení katalytických procesů, tak pro komplexní podporu při návrhu SCR technologií pro průmyslové aplikace. Výzkumně-vývojové činnosti se zabývají řešením celkového procesu, jež ovlivňují proces DeNOx redukcí oxidů dusíku ze spalin při reakci s plynným NH3. SW bude založen na algoritmech machine learningu a výpočtů proudění (CFD). SW má přímé komerční využití při řešení snižování emisí dusíku nejen v energetických závodech v ČR i v zahraničí.

SmartFleet – software na bázi AI pro plnohodnotné využití elektromobilů v podnicích a maximalizaci jejich podílu ve vozovém parku
SmartFleet – software na bázi AI pro plnohodnotné využití elektromobilů v podnicích a maximalizaci jejich podílu ve vozovém parku

2021–2023

Identifikátor projektu: CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/20_321/0024896
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem projektu je vytvoření platformy SmartFleet umožňující optimalizaci složení a využití vozového parku firem s důrazem na maximální zapojení vozidel s alternativním pohonem (zejména elektrovozidla). Řešení bude vyvíjeno jako mezioborové a open – flexibilní co se týče nových vstupů (např. umístění vodíkových stanic v budoucnu) umožňující iteraci při každé zvažované změně ve vozovém parku a řešící kompletní životní cyklus vozového parku – od plánování nákupu, denního plánování až po online monitoring a reakci na všechny denní změny.

Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace
Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace

2021–2023


Identifikátor projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024591
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti řešení pro digitální transformaci za využití cloudových technologií. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi Y Soft Print Management Solutions, a.s., VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a Českým vysokým učením technickým v Praze. Výstupem projektu bude vytvoření nových funkcí softwarového řešení SafeQ Cloud, které přispějí k rychlejší, bezpečnější a efektivnější digitalizaci firem.  

Digitální dvojče produktu v rámci výrobních závodů Siemens
Digitální dvojče produktu v rámci výrobních závodů Siemens

2019–2022

Identifikátor projektu: FV30104
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíle projektu byly: 1. Vývoj a ověření numerických modelů pro simulaci vícefázového proudění s přítomností kavitace a volné hladiny, 2. Experimentální výzkum proudění v modelových vtokových a výtokových objektech, vytvoření databáze experimentálních dat pro verifikaci numerických modelů, 3. Vývoj nové hydrauliky pro perspektivní čerpací a turbínové stanice včetně vstupních a výstupních objektů nové generace na základě tvarové optimalizace.

Vtokové a výtokové objekty čerpacích a turbínových stanic
Vtokové a výtokové objekty čerpacích a turbínových stanic

2018–2021

Identifikátor projektu: FV30104

Poskytovatel: Projekty programu TRIO

Cíle projektu byly: 1. Vývoj a ověření numerických modelů pro simulaci vícefázového proudění s přítomností kavitace a volné hladiny, 2. Experimentální výzkum proudění v modelových vtokových a výtokových objektech, vytvoření databáze experimentálních dat pro verifikaci numerických modelů, 3. Vývoj nové hydrauliky pro perspektivní čerpací a turbínové stanice včetně vstupních a výstupních objektů nové generace na základě tvarové optimalizace.