IT4Innovations nabízí podnikům možnost pronájmu výpočetních kapacit provozovaných superpočítačů. Zájemci o tuto službu si mohou zvolit na základě svých preferencí z následujících variant.


Standardní alokace sjednaná na určité období s předem dohodnutou kvótou

Jedná se o pronájem výpočetních serverů formou sdíleného přístupu s jinými uživateli s předem dohodnutým celkovým počtem uzlů a hodin jejich využití. Výsledná cena je účtována dle skutečného využití výpočetních uzlů.


Alokace přizpůsobená zákazníkovi „na míru“

Zde patří např. výhradní možnost využití předem sjednaného počtu výpočetních uzlů v předem určeném období, která umožňuje okamžitý přístup k výpočetním kapacitám oproti standardní alokaci. Cena je účtována dle sjednaného počtu uzlů po celé období.


důležité informace

Prvním krokem zákazníka je vyplnění a podání žádosti o pronájem. Do této žádosti se uvádí:

  • způsob pronájmu (alokace uvedená výše);
  • počet uzlohodin na daném systému IT4Innovations (je možné si vybrat i více systémů a v případě potřeby „dokoupit“ úložné kapacity);
  • doba, po kterou bude trvat projekt, a doba, po kterou budou prováděny samotné výpočty;
  • identifikační údaje zákazníka, kontaktní údaje apod.

Vyplněnou a podepsanou žádost se následně zasílá na info@it4i.cz. Údaje uvedené v této žádosti budou následně použity pro přípravu samotné smlouvy na pronájem výpočetních kapacit, jejíž vzor je k dispozici.

Smluvní vztah se dále řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které konkrétně definují účtovací jednotky, výpočet úložných kapacit, na které bude mít zákazník nárok při pronájmu výpočetních kapacit, ale rovněž příklady pro lepší pochopení účtovacích kapacit a fakturace.

Po vzájemném odsouhlasení obdrží zákazník Smlouvu o pronájmu výpočetních kapacit k podpisu.

Zákazníkovi jsou výpočetní kapacity zpřístupněny nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti příslušného smluvního vztahu.

V případě zájmu o prodloužení doby trvání alokace a projektu a navýšení množství výpočetních zdrojů, postačí vyplnit pouze tuto žádost, která bude použita pro přípravu dodatku ke stávající smlouvě.

Technicky je přístup zákazníka k systémům realizován vzdáleně pomocí přístupových serverů. Alokace výpočetních zdrojů, spouštění a řízení úloh je realizováno prostřednictvím workload manager systému PBS Professional. Zákazník má možnost průběžně sledovat množství využitých výpočetních zdrojů a je mu poskytnuta standardní uživatelská podpora.

Podrobný návod přístupu ke klastru včetně technických a jiných požadavků je uveden zde https://docs.it4i.cz/.


Příklad pronájmu výpočetního času

Spolupráci s naším centrem navázala formou pronájmu výpočetních prostředků IT4Innovations například státní organizace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Tato instituce využila HPC technologie IT4Innovations pro komplexní výpočty sledování lesního pokryvu ČR a lesních změn prostřednictvím dat družicového dálkového průzkumu Země. Za tímto účelem byla využita volně dostupná data evropského programu Copernicus, družic Sentinel-1 a Sentinel-2. Odborníci z IT4Innovations rovněž aktivně spolupracovali na vývoji nových algoritmů pro využití v oblasti lesnictví.