IT4Innovations nabízí podnikům možnost pronájmu výpočetních kapacit provozovaných superpočítačů. Zájemci o tuto službu si mohou zvolit na základě svých preferencí z následujících variant.


Standardní alokace sjednaná na určité období s předem dohodnutou kvótou

Jedná se o pronájem formou sdíleného přístupu s jinými uživateli s předem dohodnutým celkovým počtem jádro-hodin a standardní uživatelskou podporou.


Alokace přizpůsobená zákazníkovi „na míru“

Zde patří např. výhradní možnost využití předem sjednaného počtu výpočetních uzlů v předem určeném období, která umožňuje okamžitý přístup k výpočetním kapacitám oproti standardní alokaci.


důležité informace

Zákazníkovi je po podání žádosti o pronájem předložen návrh smlouvy o pronájmu výpočetních kapacit. Po vzájemném odsouhlasení obdrží zákazník Smlouvu o pronájmu výpočetních kapacit k podpisu. Zákazníkovi jsou výpočetní kapacity zpřístupněny nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti příslušného smluvního vztahu. Cena za jádrohodinu pro rok 2020 v rámci standardní alokace činí 1,36 Kč bez DPH. Měrnou jednotkou využití pronájmu výpočetního času je 1 JVČ (jednotka výpočetního času) nebo též 1 normovaná jádrohodina, která představuje přidělení 1 jádra po dobu 1 hodiny na superpočítači Salomon.

Technicky je přístup zákazníka k systémům realizován vzdáleně pomocí přístupových serverů. Alokace výpočetních zdrojů, spouštění a řízení úloh je realizováno prostřednictvím workload manager systému PBS Professional. Zákazník má možnost průběžně sledovat množství využitých jádrohodin a je mu poskytnuta standardní uživatelská podpora. Podrobný návod přístupu ke klastru včetně technických a jiných požadavků je uveden zde https://docs.it4i.cz/.

Pronájem výpočetního času se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Účtování provádíme v normalizovaných jádrohodinách.

K podání žádosti o pronájem je zapotřebí

  • zvolit způsob pronájmu
  • specifikovat počet požadovaných jádrohodin
  • specifikovat dobu pronájmu
  • stručně specifikovat účel pronájmu
  • doložit obchodní údaje (obchodní název objednatele, sídlo objednatele, IČ a DIČ)

Příklad pronájmu výpočetního času

Spolupráci s naším centrem navázala formou pronájmu výpočetních prostředků IT4Innovations například státní organizace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Tato instituce využila HPC technologie IT4Innovations pro komplexní výpočty sledování lesního pokryvu ČR a lesních změn prostřednictvím dat družicového dálkového průzkumu Země. Za tímto účelem byla využita volně dostupná data evropského programu Copernicus, družic Sentinel-1 a Sentinel-2. Odborníci z IT4Innovations rovněž aktivně spolupracovali na vývoji nových algoritmů pro využití v oblasti lesnictví.