Partner: VIDERIZE

Odvětví: Zdravotnictví

Společnost Bonmedix se zabývá službou diagnostiky chorob ze snímků sítnice pro lékaře a oftalmologické profesionály (optometristy, zdravotní sestry a zdravotní techniky). V loňském roce získal Bonmedix podporu TAČR pro projekt „Vývoj expertního systému pro automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka“, známý pod akronymem systém Viderize, na kterém se podílí vědkyně a vědci z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace IT4Innovations.

Záměrem projektu je vyvinout novou službu umožňující násobně navýšit preventivní i kontrolní vyšetření očního pozadí (sítnice) s cílem zachytit onemocnění nebo progresi co nejdříve a tím snížit následné náklady na další léčbu pacientů, která bude následně certifikována jako zdravotnický prostředek.

Projekt má za cíl vyvinout a ověřit expertní systém využívající modelování a trénování neuronových sítí pro detekci patologií souvisejících s diabetickou retinopatií nad snímky pořízenými tzv. fundus kamerou. Neuronové sítě jsou trénovány pro klasifikaci a segmentaci snímků z fundus kamer, tj. rozřazení snímků do kategorií určujících stupeň závažnosti choroby včetně detailní segmentace specifických defektů, které s jednotlivými stupni souvisí. Pro trénink a validaci se využívá tisíců snímků ve vysokém rozlišení a s patřičnými metadaty o defektech ve snímcích. Systém pak bude schopen automaticky vyhodnocovat patologie na obrazových záznamech oka v obdobné kvalitě jako plně kvalifikovaný zdravotnický pracovník (lékař). Tato schopnost expertního systému bude následně klinicky ověřena na reálných datech.

Vzhledem ke komplexitě problému, rapidně narůstajícímu počtu anotovaných snímků a potřebě výsledky robustně evaluovat je potřeba obrovského výpočetního výkonu. Pro projekt jsou využívány specializované systémy akcelerované pro výpočty umělé inteligence jako je superpočítač Barbora či NVIDIA DGX-2. Plánovaným výstupem projektu je řada klasifikačních a segmentačních modelů, které bude možné integrovat do širšího řešení, které je vyvíjeno společností Bonmedix. Zásadním přínosem projektu je masivní navýšení vyšetřovací kapacity umožňující vyšetření většímu počtu pacientů ve stejném časovém úseku, a to bez navyšování nákladů na personál.

Slovo partnera

Jiří Tomšej, jednatel, Bonmedix s.r.o.

„Nyní je potřeba cca 15 minut času specializovaného očního sítnicového lékaře k subjektivnímu vyhodnocení snímků pacienta, navíc jen s bazální kvantifikací. Naše řešení umožňuje vyhodnotit snímky v řádu několika vteřin. Přímé náklady na takovéto vyhodnocení, navíc s velmi přesnou kvantifikací, a to jak početní, tak rozměrovou, časovou osou a trendy, jsou nesrovnatelně nižší, neboť vedou k zásadní úspoře času lékaře – 15 minut na pacienta vs. 3 vteřiny na pacienta.“