PartneR: ORGREZ

Odvětví: ENERGETIKA

Společnost ORGREZ poskytuje služby a realizuje dodávky v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, obecně v procesech přeměny energií paliv a výroby či distribuce elektřiny. Divize ekologických systémů se zabývá problematikou skleníkových plynů a technologiemi pro ochranu ovzduší, a to jak z hlediska technologií pro regulaci a snižování emisí znečišťujících látek, tak systémů pro sledování a hodnocení emisí znečišťujících látek, zejména CO2, NOX a popílku.

Úkolem IT4Innovations bylo zjistit, zda mohou být využity simulace pomocí výpočetní dynamiky tekutin (CFD) pro rychlý a účinný popis procesu selektivní katalytické redukce (SCR) a zda by mohly posloužit jako nástroj pro zprostředkování návrhu výpočetní aplikace pro návrh této technologie. Ta patří do skupiny denitrifikačních (DeNOx) technologií, které se využívají k dosažení potřebného snížení koncentrace oxidů dusíku (NO, NO2, N2O) ve spalinách energetických a dalších technologií na požadovanou úroveň danou platnými emisními limity konkrétních spalovacích zařízení.

Numerická simulace procesu SCR představuje komplexní popis daného termochemického děje, pro který je jednou z klíčových otázek definice vstupních a mezních podmínek. Jako zdroj zmíněných podmínek lze použít CFD simulaci spalovacího procesu a naměřená provozní data. Model SCR byl testován na geometrii kotle pro spalování uhlí a projektových údajích specifikovaných výrobcem katalyzátoru, přičemž byl vybrán kotel na spalování odpadu a palivem byl komunální odpad. Výsledkem CFD simulace byl numerický popis procesu snížení koncentrace NOX, dodatečné oxidace CO na CO2 a přeměny SO2 na SO3. V současné době je návrh SCR zařízení založen na zkušenostech a zjednodušených polo-empirických výpočtech. Použití numerického modelování a simulací však zefektivní, urychlí a hlavně rozšíří aplikační možnosti tohoto procesu, což umožní následnou optimalizaci navrženého řešení a díky vysoce-výkonnému počítání bude možno tyto simulace dokončit v relativně krátkém čase.

Slovo partnera

Vojtěch Vavřička, ředitel divize ekologických systémů společnosti ORGREZ

„Spolupráce s IT4Innovations potvrdila využitelnost metody CFD při návrhu a optimalizaci SCR technologie. Díky zrychlení procesu návrhu této technologie dochází k úspoře času i nákladů a navíc, optimalizovaný návrh SCR technologie vede k efektivnějšímu snížení emisí NOX, nebo prodloužení životnosti technologie, což má pozitivní dopad na životní prostředí.“

Tato success story byla podpořena projektem EuroCC. Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory. Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ID:MC2101).