Partner: Fakultní nemocnice Ostrava

Odvětví: zdravotnictví

Zdravotnictví je jedním z oborů lidské činnosti, kde při vyšetřování pacientů vzniká obrovské množství dat. Tento objem se každým dnem neustále zvětšuje,
což klade stále větší důraz na jejich zpracování, uchovávání a zabezpečení. Jedním z příkladů běžně dostupných diagnostických přístrojů produkujících
obrovský objem dat jsou počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR). Ačkoliv jsou tyto přístroje
vybaveny softwarem umožňujícím tvorbu virtuálních 3D modelů orgánů na základě snímků z CT nebo MR, je
tento proces časově velmi náročný a pracný, protože vyžaduje řadu vstupů ze strany odborného personálu. Cílem společných aktivit je nejen proces tvorby 3D modelů z CT a MR snímků zautomatizovat, ale využít jej také jako nový zdroj informací pro další výzkum.

Jedním z příkladů, kdy je možno ze 3D modelu získat informaci, která je jinak nedostupná, je přesné měření velikosti fraktury očnice. Při rozhodování, zda pacient podstoupí operaci nebo bude použita konzervativní léčba, je velikost fraktury očnice jedním z hlavních rozhodovacích kritérií. V současné době je však možné tuto velikost určit pouze přibližně na základě CT snímků a zjednodušeného empirického přístupu.

Naši výzkumníci společně s lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava vyvíjejí novou metodologii pro přesné měření
velikosti fraktury očnice s využitím 3D modelů vytvořených ze snímků CT nebo MR. Tato nová metodologie využívající kromě algoritmů pro zpracování obrazu také statistické metody umožní přesnější diagnostiku při úrazech očnice.

Slovo partnera

MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava

V současnosti je měření defektu zlomeniny očnice z vyšetření počítačovou tomografií (CT) často nepřesné a zkreslené pro nepravidelný tvar traumaticky vzniklého defektu, ale i spodiny očnice. Tyto informace však mohou hrát důležitou roli při  rozhodování lékaře ohledně chirurgické nebo konzervativní terapie
těchto zlomenin. Díky velmi dobré spolupráci s IT4Innovations nyní vyvíjíme softwarovou aplikaci, která by nám umožnila přesné měření těchto defektů spolu s velikostí očnice z CT vyšetření. Tato aplikace může v budoucnosti hrát důležitou roli při tvorbě indikačních kritérií u terapie zlomenin očnice.

 

Kostěná anatomie očnice: fso – foramen supraorbitale,
fio – foramen infraorbitale, ama – ala maior ossis sphenoidalis,
ami – ala minor ossis sphenoidalis, oz – os zygomaticum,
oe – os ethmoidale, ol – os lacrimale, m – maxilla.
Spodina (maxilla) bývá jednou z nejvíce postižených míst očnice.