PartneR: MEBSTER

Odvětví: ZDRAVOTNICTVÍ

MEBSTER je výzkumná a vývojová společnost, která prostřednictvím svých dostupných asistivních technologií pomáhá poskytovatelům zdravotnických služeb zlepšit a zefektivnit péči o jejich klienty s poruchou mobility a umožňuje jednotlivým klientům postavit se doslova na vlastní nohy. Jde o mezinárodní tým inženýrů, lékařů a fyzioterapeutů sídlící v České republice, kteří se již více než šest let věnují intenzivnímu vývoji inovativních asistivních technologií a zdravotnických pomůcek pro rehabilitační účely. Své produkty navrhují přímo s uživateli a jejich výzkum je zaměřen výhradně na pomůcky pro pacienty, přičemž všechny produkty důkladně testují, aby pacientům zajistili co nejjednodušší používání v kombinaci s maximálním pohodlím.

Cílem spolupráce společnosti MEBSTER a IT4Innovations bylo představit využití numerického modelování a simulace v procesu návrhu inovativního exoskeletu (vnější kostry) UNILEXA pro podporu chůze určené osobám s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin. Výpočetní model je založen na metodě konečných prvků (MKP). Sestava exoskeletu byla simulována se zahrnutím vlivů, pro vyhodnocení tuhosti/pevnosti systému. Vzhledem k tomu, že sestava exoskeletu je matematicky složitý nelineární problém s širokou variací okrajových podmínek, bylo pro řešení takto komplexního numerického modelu nezbytné použití vysoce-výkonného počítání (HPC).

K vytvoření výpočetního modelu a numerické simulaci byl použit software ANSYS. Pro odhad potřebných výpočetních prostředků HPC byl vytvořen zjednodušený model části sestavy exoskeletu UNILEXA. K řešení komplexního numerického modelu včetně nelinearit, jako jsou kontaktní rozhraní se třením, velké posuny atd. byl využit superpočítač Barbora. Zásadním přínosem simulace byla možnost ověření bezpečnosti a účinnosti produktu, zlepšení uživatelského komfortu a tím zvýšení konkurenceschopnosti produktu na trhu.

Exoskelet UNILEXA je zdravotnická pomůcka, která podléhá přísným předpisům a aby byla zaručena její bezpečnost a použitelnost pro pacienty, musí být opakovaně testována, což je velmi nákladné a časově náročné. IT4Innovations díky simulaci ověřilo bezpečnost a účinnost stávajícího produktu a jeho dalších verzí a variant. Simulace pomohla odhalit možnosti optimalizace exoskeletu UNILEXA a díky ní dojde ke zvýšení kvality péče poskytované koncovému uživateli s důrazem na uživatelský komfort nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, který technologii používá.

Tato success story byla podpořena projektem EuroCC. Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory. Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ID:MC2101).