PartneR: MINISTERSTVO VNITRA, POLICIE ČR

Odvětví: bezpečnost

IT4Innovations se aktivně zapojilo do řešení praktické části projektu Mapy budoucnosti II., jehož cílem bylo využít data o trestné činnosti a vytvořit a ověřit nové postupy a nástroje pro efektivnější boj s kriminalitou a pro cílenější, efektivnější a tím i levnější využití zdrojů (personálních, finančních i materiálních).

Společný tým odborníků se zabýval experimenty v oblasti predikce přesných poloh rizikových míst z pohledu výskytu závadového chování, a to hledáním korelací nad velkými strukturovanými datovými sadami popisujícími nejen časoprostorové aspekty výskytu trestné činnosti na území České republiky, ale dokonce i geografická či meteorologická specifika těchto míst.

Díky společnému úsilí a výpočetní infrastruktuře IT4Innovations byly úspěšně vyvinuty a otestovány modely určené pro predikci kriminality a sociálně patogenních jevů na území celé České republiky. Jako zásadní se ukázala především možnost paralelního spouštění paměťově i výpočetně náročných úloh s využitím dedikovaných grafických karet, což umožnilo řádově zkrátit čas jednotlivých experimentů ze dnů na hodiny.

Zmíněné inovační technologie využívající prvky umělé inteligence a přednosti strojového učení tak mohou být v budoucnu rozšířeny z několika pilotních oblastí do všech regionů naší země.

Právě díky vyvinutým modelům pro predikci bylo možné vystihnout specifika daných mikro-lokalit, a to za použití makroskopických dat, která jsou dostupná v celorepublikovém měřítku. S pomocí těchto modelů bude možné automatizovat a optimalizovat plánování hlídkové činnosti Policie ČR. Plánování výkonu služby policistů v terénu tak může být v budoucnu založeno na velmi podrobné a rychlé analýze dat probíhající na pozadí.

Slovo partnera

genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, policejní prezident

„Mám velkou radost, že se pracovníci Policie ČR aktivně zapojují do hledání inovací a řešení jednoho ze současných témat v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky, kterým je efektivní využití dostupných zdrojů (lidských i materiálních). Rád bych alespoň touto formou poděkoval za praktické a přímo využitelné výsledky, které nám spolupráce s akademickou obcí a národním superpočítačovým centrem přináší.“

Tato success story byla podpořena projektem EuroCC. Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory. Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ID:MC2101).