Partner: Sygic, a.s.

Odvětví: informační technologie, Smart City

Smart City je koncept zaměřený na zkvalitňování mnoha aspektů našeho života v moderním městě s ohledem na
menší spotřebu energie. Můžeme zde zahrnout např. optimalizaci dopravního provozu, efektivní řízení klimatizace a topení v budovách, snadnější přístup k veřejným službám a podobná témata. V oblasti řízení dopravy potřebují kupříkladu města vědět, co by se stalo, kdyby byla uzavřena komunikace z důvodu oprav mostu, zúžené vozovky nebo přetížení dopravní sítě kvůli organizaci velké sportovní události. Takové informace pomáhají orgánům zodpovědným za provoz dopravní infrastruktury připravit se na potenciální kritické situace a efektivně plánovat opravy na silniční síti ve vhodný čas tak, aby se minimalizoval dopad na plynulost dopravy.

Ve spolupráci s navigační společností Sygic, a.s. se zaměřujeme na aspekt optimalizace dopravního provozu ve městě vývojem specializovaných služeb založených na pokročilých datových analýzách a simulacích a na expertním samoadaptivním navigačním systému kombinujícím klientskou a serverovou navigaci. Tento systém využívá historická data, monitoring současného stavu dopravního proudu a metody založené na teorii grafů pro určení potenciálně nejvíce vytížených míst v dopravní síti. Dále je systém rozšiřován o integraci informací o mobilitě obyvatelstva. V systému využíváme pro makromodelování vlastní implementaci algoritmu
pro výpočet betweenness centrality, který je dále v rámci výzkumu a vývoje vylepšován. Použití tohoto algoritmu
na rozsáhlé grafy, které představují velké množství silničních segmentů, je velmi náročné, a proto využíváme infrastrukturu superpočítače tak, abychom nejaktuálnější data poskytli uživatelům v co nejkratším čase.

Efektivní fungování takto vytvořených služeb je zajištěno použitím technologií, které byly vyvinuty v rámci evropského H2020 projektu ANTAREX. Hlavním cílem projektu ANTAREX je poskytnout metodologii pro mapování, správu v reálném čase a autotuning aplikací pro HPC systémy s ohledem na efektivní spotřebu energie. Za tímto účelem byly vyvinuty nástroje založené na speciálním doménově orientovaném jazyce LARA pro heterogenní systémy. Spolu s autotuningem je tak možné efektivně používat principy paralelizace, škálovatelnosti a adaptability dynamické zátěže tak, aby byl plně využit výkon HPC systému.

Výsledky spolupráce byly využity v rámci projektu ANTAREX, publikovány v několika článcích a dále pak představeny široké veřejnosti na konferencích, mezi které patří SC 16 (The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis) konaná v Salt Lake City a Transportation Research Arena 2018 konaná ve Vídni.

https://web.fe.up.pt/~specs/projects/antarex/

Slovo partnera

Radim Cmar
Sygic, a.s.

Spolupráce s IT4Innovations a využívání jejich zkušeností a zdrojů v oblasti superpočítačů a modelování dopravy rozšiřuje naše schopnosti a poskytuje analýzu dopravy pro města ve velkém měřítku a téměř v reálném čase, což činí na dnešním trhu náš produkt velmi konkurenceschopným.