IT4Innovations nabízí partnerům z průmyslové praxe dlouholeté zkušenosti v oblastech náročných numerických simulací a virtuálního prototypování. Nabízíme provedení simulací fyzikálních procesů v oblastech proudění tekutin, strukturální mechaniky, přenosu tepla, akustiky a elektromagnetizmu.

Zaměstnanci IT4Innovations disponují komplexním know-how v oblasti aplikací jak komerčních programových balíků, jako jsou ANSYS Multiphysics, Fluent, CFX, Comsol Multiphysics, MSC Marc nebo LS-DYNA, tak i nekomerčních open source balíků, jako jsou OpenFOAM, Code_Saturne, Code_Aster, Elmer nebo Calculix.


Strukturální mechanika

 • modální analýzy konstrukcí s výpočtem vlastních frekvencí a tvarů kmitání
 • harmonické analýzy, amplitudo-frekvenční odezva na buzení harmonického a náhodného časového průběhu
 • dynamika rotorových soustav
 • nelineární harmonická rovnováha
 • lineární a nelineární statické analýzy soustav s geometrickými i materiálovými nelinearitami, kontaktní úlohy, plasticita, hyperelasticita, viskoplasticita
 • dynamika rozsáhlých soustav – implicitní/explicitní dynamika
 • simulace rychlých dějů – crash testy / drop testy
 • posuzování mezních stavů souvisejících s porušováním soudržnosti

Přenos tepla

 • lineární a nelineární přenosy tepla
 • ustálené stavy a časově závislé děje
 • radiace, solární záření
 • simulace přenosu tepla kontaktem
 • změna fáze/solidifikace

Simulace proudění – CFD

 • ustálené a časově závislé řešení proudění tekutin
 • nestlačitelné/stlačitelné proudění
 • turbulentní proudění – RANS/LES/DES
 • pohyblivé sítě, mesh morphing
 • multifázové proudění
 • hoření a spalováníŠíření zvukového vlnění

 • aeroakustika, vibroakustika
 • šíření zvukových vln v harmonické oblasti
 • časově závislé simulace šíření zvukových vln

Multifyzikální úlohy

 • teplotně-strukturální úlohy
 • CFD – proudění, teplo, radiace, chemické procesy
 • FSI – interakce pevných těles s tekutinou

Tvarová a topologická optimalizace