IT4Innovations disponuje kromě superpočítačových kapacit také fyzikálními a chemickými laboratořemi pro experimentální výzkum a vývoj v oblasti pokročilých nanostrukturovaných materiálů. Náš výzkumný tým se specializuje na náročné simulace multifyzikálních systémů, jenž můžeme realizovat v našich laboratořích. Experimentální vybavení laboratoří nám umožňuje výrobu a optimalizaci pokročilých tenkovrstevných a holografických systémů nebo přípravu a charakterizaci nanostruktur pro průmyslové i medicínské aplikace.

OPTICKá SPEKTROSKOPIE

 • optická charakterizace materiálů a struktur v širokém spektrálním rozsahu (od blízké ultrafialové až do THz oblasti),
 • vývoj a optimalizace rigorózních optických modelů pro popis materiálů a nanostruktur za účelem určení jejich fyzikálních a chemických vlastností,
 • polarimetrie a elipsometrie Muellerovy matice v rozsahu 193 nm až 1700 nm pro přesnou charakterizaci měřených vzorků, které mohou vykazovat netriviální optickou odezvu zahrnující např. efekty anisotropie, depolarizace, povrchové drsnosti nebo rozptylu,
 • terahertzová (THz) spektroskopie v časové doméně k charakterizaci materiálů v této perspektivní oblasti elektromagnetického záření,
 • charakterizace materiálů pomocí ultrakrátkých laserových pulzů k určení jejich optické odezvy v reálném čase,
 • vývoj spin-polarizovaných laserů představující zdroje světla budoucnosti, které disponují vysokou účinností a umožňují rychlou modulaci využitelnou např. v telekomunikační sféře.

VÝVOJ A VÝROBA V OBLASTI LITOGRAFIE A PVD

 • modelování a optimalizace komplexních optických prvků difraktivní optiky a holografie,
 • UV laserová optická litografie s přímým zápisem s rozlišením 300 nm pro výrobu pokročilých difraktivních struktur (holografické bezpečnostní prvky, návrh optických polarizačních komponent),
 • depozice tenkých vrstev kovů a oxidů – metalizace difraktivních struktur, výroba zrcadel, příprava antireflexních povrchů.
 


NANOČÁSTICE A NANOSTRUKTUROVANÉ MATERIÁLY

 • vývoj nanočásticových polymerních transportních systémů, které slouží jako biokompatibilní nosiče léčiv,
 • vývoj a optimalizace speciálních antibakteriálních komponent ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava,
 • vývoj nových nanomateriálů pro stavebnictví či strojírenství – kompozitní materiály na bázi keramiky; plasty s nanoplnivy na bázi jílových minerálů pro vývoj bioplastů s unikátními fyzikálně-chemickými vlastnostmi,
 • výzkum nanostrukturovaných systémů s plazmonovými vlnami pro senzoriku (SPR metody),
 • vývoj samočistících nátěrových hmot na bázi nanočástic.

DEFEKTOSKOPIE A MAGNETOOPTIKA

 • vývoj a konstrukce magnetických systémů na bázi Hallbachovy konfigurace pro magnetooptiku,
 • vývoj a konstrukce magnetických defektoskopů sloužících k analýze např. ocelových lan a trubek.