Projekty jsou hodnoceny v následujících kategoriích: vědecká excelence, výpočetní připravenost, a socioekonomický dopad.  Naším cílem je, aby hodnocení prováděli dva nezávislí anonymní recenzenti s odbornými znalostmi v oboru daného projektu. Pro každou kategorii je vyhotoveno písemné hodnocení v maximálním rozsahu 600 znaků. Cílem písemného hodnocení je podpořit a objasnit bodové hodnocení.

bodová škála

Každé kategorii jsou přiřazeny body od 0 do 5  
Excelentní, splňující všechna hodnocená kritéria nad očekávání                                                                                                         5
Průměrný, splňující většinu hodnocených kritérií 3
Podprůměrný, nesplňující většinu hodnocených kritérií 0

Oba recenzenti mohou dohromady udělit maximálně 30 bodů. Až 10 % výpočetních zdrojů může být rozděleno mezi nejmenší projekty v rámci výzvy. Tyto projekty procházejí pouze interním hodnocením výpočetní připravenosti, která se však neboduje.


Kritéria a pravidla bodového hodnocení

U všech kategorií recenzent zvažuje, do jaké míry jsou uvedená kritéria splněna. Při přidělování bodů použije recenzent první odpovídající pravidlo, počínaje shora.


Vědecká excelence

Kritéria:
  1. Cíle jsou jasně definovány, vědecky relevantní a dosažitelné.
  2. Metody k dosažení cílů jsou definované, relevantní a odpovídají současnému stavu technologického vývoje.
  3. Dopad výzkumu je významný, přispívá k rozvoji daného oboru a lze očekávat výsledky výzkumu s vysokým vědeckým, průmyslovým nebo společenským dopadem.
Pravidla bodového hodnocení:
Pravidlo Body
Žádost přímo souvisí s řešením schválených výzkumných projektů H2020, ERC, EuroHPC nebo jiného recenzovaného mezinárodního grantového programu. 4-5
Žádost přímo souvisí s řešením schváleného TACR, GACR nebo jiného recenzovaného národního grantového programu. 3-4
(5 bodů v případě center kompetence či excelence, aj.)
Žádost se netýká žádného recenzovaného grantového programu. 0-4

Výpočetní připravenost

Kritéria:
  1. Výpočetní metoda je dobře popsána.
  2. Výpočetní metoda je pro superpočítač vhodná a je zde předpoklad efektivního využití výpočetního času.
  3. Potřeba požadovaných výpočetních zdrojů je detailně zdůvodněna.
Pravidla bodového hodnocení:
Pravidlo Body
Výpočetní metody jsou dobře popsány a vykazují vysokou paralelizaci a škálovatelnost.
A
Potřeba požadovaných výpočetních zdrojů je jasně zdůvodněna, např. srovnáváním a extrapolací na základě předchozích zkušeností s podobnými systémy nebo předchozími projekty.
A
K žádosti je přiložen přehledný a jasný výpočet požadovaných zdrojů.
4-5

Výpočetní metody jsou dobře popsány a jsou vhodné pro superpočítače. Je zde předpoklad efektivního využití výpočetního času.

A
Požadované zdroje jsou odůvodněny na základě kvalifikovaného odhadu.
A
K žádosti je přiložen přehledný a jasný výpočet požadovaných zdrojů.
3-4
Výpočetní metody nejsou dobře popsány nebo zde není jasný předpoklad efektivního využití výpočetního času.
NEBO
Požadované zdroje jsou uvedeny bez jejich přehledného a jasného výpočtu.
0-3

Socioekonomický dopad

Kritéria
  1. Projekt je silně motivován širším socioekonomickým záběrem.
  2. Výsledky projektu budou mít pozitivní dopad na celou společnost.
Pravidla bodového hodnocení:
Pravidlo Body
Projekt je podpořen v rámci společného výzkumného programu (TACR, H2020, …)
NEBO
má přímé aplikační využití v průmyslu či ve společnost
NEBO
je prokázáno okamžité a dobře motivované využití výsledků v praxi.
4-5
V rámci projektu se realizuje vědecky silně motivovaný základní výzkum.
A
Předpokládá se, že výsledky projektu budou mít z dlouhodobého hlediska pozitivní dopad na celou společnost.
3-4
V rámci projektu se realizuje vědecky silně motivovaný základní výzkum. 2-3
Projekt není vědecky silně motivován
NEBO
konkrétní socioekonomické dopady nejsou adekvátně zváženy.
0-2