Veřejná grantová soutěž poskytuje výpočetní prostředky standardně na dobu 12 měsíců. Oproti tomu lze v rámci Multi-year přístupu tyto prostředky poskytnout na násobky tohoto období tzn. 24 nebo 36 měsíců. Účelem Multi-year přístupu je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

PODMÍNKY ŽÁDOSTI O MULTI-YEAR PŘÍSTUP

  1. Žadatel má úspěšnou historii s IT4I a pod jeho jménem je zaznamenán alespoň jeden dokončený projekt. Dále je nutné, aby byly výsledky výzkumu dosažené v předchozích projektech vloženy v informačním systému IT4I.
  2. Žádost přímo souvisí s řešením jednoho nebo více dlouhodobých výzkumných projektů, nejlépe takových, které jsou realizovány v rámci programu H2020, ERC, EuroHPC, TAČR, GAČR nebo jinými grantovými programy založenými na systému peer review. Žadatel poskytne číslo projektu a odkaz do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje CEP nebo jiné uznávané databáze.
  3. V sekci "Computational readiness" žádosti o přidělení výpočetních zdrojů žadatel předloží jasný a řádně odůvodněný plán využití zdrojů během každé 12měsíční etapy.

PRAVIDLA MULTI-YEAR PŘÍSTUPU

  1. Projekt, který nebude splňovat požadavky Multi-year přístupu, bude převeden zpět na standardní typ projektu.
  2. Požadované výpočetní zdroje musí být spotřebovávány podle plánu. Využité zdroje nesmí překročit kapacitu přiřazenou pro dané období. Dodržení tohoto pravidla bude kontrolováno účetním systémem.
  3. Výsledky výzkumu vyplývající z projektu musí být vloženy v informačním systému IT4I do konce každého období. Při nedodržení tohoto pravidla může alokační komise snížit zbývající kapacitu výpočetních zdrojů.

JAK PODAT ŽÁDOST

  1. Na stránce https://scs.it4i.cz/project_requests/new vyberte ze seznamu "Type" možnost "multiyear".
  2. V seznamu "Number of periods" zvolte období trvání projektu.
  3. Zadejte číslo projektu a odkaz do CEP.
  4. Jako přílohu vložte vyplněnou Projektovou žádost.