Novým ředitelem vysokoškolského ústavu IT4Innovations se od 1. srpna stane doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., který je současným vědeckým ředitelem IT4Innovations.

Vít Vondrák je s IT4Innovations spojen již od jeho počátku. Byl součástí týmu, který připravil projekt Centra Excellence IT4Innovations financovaného z Operačního programu Věda, výzkum a inovace. Díky tomuto projektu byla vybudována velká národní e-infrastruktura IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Následně Vít Vondrák působil na pozicích vedoucího výzkumného programu, později na pozici vědeckého ředitele. Současně zastupuje Českou republiku v radě panevropské výzkumné infrastruktury Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Strategickým úkolem, který nového ředitele čeká v nejbližší době, je především zajistit obnovu a rozšíření stávajících výpočetních systémů, čímž se i do budoucna zabezpečí přístup české výzkumné komunity k nejmodernějším výpočetním technologiím. Rovněž se chce zaměřit na systematické budování spolupráce s ostatními výzkumnými institucemi a zejména na užší spolupráci s průmyslovými partnery. V oblasti výzkumných aktivit IT4Innovations bude definovat a posilovat nové směry výzkumu v oblasti High Performance Computingu (HPC) a High Performance Data Analysis (HPDA). Za neméně důležitou považuje i personální politiku centra, neboť v oblasti ICT je velmi silná konkurence a poptávka po kvalifikovaných IT odbornících je vysoká. „Za velmi důležitý faktor, který nám pomáhá být úspěšným centrem a obstát také v evropské konkurenci, považuji naše zaměstnance. Bez vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti HPC a HPDA bychom nebyli schopni se prosadit mezi špičková evropská superpočítačová centra,“ dodává Vondrák.

O Vítu Vondrákovi

Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. působí na VŠB-Technické Univerzitě Ostrava již od roku 1993, přičemž nejdelší období strávil na katedře aplikované matematiky při Fakultě elektrotechniky a informatiky, kde v roce 2007 získal titul docenta. Jeho odborné zaměření je numerická linearní algebra, optimalizační metody a High Performance Computing. V letech 1997 až 2007 strávil v rámci několika výzkumných pobytů 2 roky na Aalborg University v Dánsku, v roce 2004 a 2006 pobýval v USA na University of Colorado v Boulderu a Stanford University v Kalifornii.

V rámci své vědecké praxe vedl nebo se podílel na vedení řady výzkumných projektů. Mezi ty nejvýznamnější patří projekty 7. rámcového programu EU (PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP a HARPA), projekty EU v rámci programu Horizont 2020 (PRACE-4IP, PRACE-5IP), projekt pro spolupráci s průmyslem InnoHPC v rámci programu Interreg, projekt CzeBaCCA pro spolupráci mezi ČR a Bavorskem v oblasti superpočítačových aplikací a projekt velkých infrastruktur ČR. Rovněž je hlavním řešitelem Intel Parallel Computing Centre financovaného společností Intel a spoluřešitelem Urban TEP projektu financovaného Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání. V současné době provozuje IT4Innovations dva superpočítače – Anselm (instalován v létě 2013) a Salomon (instalován v létě2015). IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie.