Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z IT4Innovations národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS. Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

Projekt LEXIS (Large-scale Execution for Industry & Society) byl slavnostně odstartován v lednu 2019 v Ostravě, kde se sešli partneři projektu. Konsorcium se skládá z 16 členů ze sedmi států Evropy, a to jak z významných superpočítačových center, zástupců průmyslových podniků nebo poskytovatelů technologií. Dohromady připravili plán aktivit, který musí být během 2,5 let trvání projektu splněn. Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, pod kterou IT4Innovations národní superpočítačové centrum patří, jde o prestižní záležitost. Rektor VŠB – TUO Václav Snášel proto také tým Jana Martinoviče, hlavního řešitele projektu LEXIS, ocenil šekem na 2 000 000 Kč. „Velice si vážím získání tohoto ocenění, které dokládá, o jak významný milník pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava se jedná. Získané prostředky budou použity mimo jiné na rozšíření infrastruktury budované v rámci projektu LEXIS, propagaci výzkumných a vývojových aktivit a pro rozvoj naší laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace,“ uvádí Jan Martinovič z IT4Innovations.

Základním cílem projektu LEXIS je vybudovat moderní technologickou platformu, která bude prolínat výhody vysoko-výkonnostního počítání (HPC), cloudu a práce s velkými datovými soubory (Big Data). V dnešní době představuje rostoucí množství dat generovaných moderními průmyslovými a obchodními procesy obrovské výzvy pro organizace. Právě kombinace technologií HPC, cloudu a práce s velkými daty je klíčem k uspokojení stále se měnících potřeb velkých i malých organizací. Pilotní projekty z průmyslového a vědeckého sektoru budou zkoumat problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, zemětřesení a tsunami.

Jan Martinovič, hlavní řešitel projektu LEXIS, jasně definuje ambice a cíle projektu: „Naším záměrem je vytvořit pokročilou platformu, s využitím moderních technologií a přístupů, mezi které patří vysokovýkonnostní počítání, práce s velkými daty a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních, v rámci kterých se budeme zabývat problematikou z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů a problematikou zemětřesení a tsunami.“

Partneři projektu disponují dovednostmi a zkušenostmi, které zajistí komplexnost výsledného řešení. Kombinace technologií HPC, velkých dat a cloudu je klíčem k uspokojování stále rozmanitějších potřeb velkých i malých společností. Jedním z cílů projektu je tak usnadnit malým a středním podnikům přístup k výkonným výpočetním platformám, což bylo dříve obtížné nejen z technických, ale i finančních důvodů.

 

 

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 825532.
Schválený rozpočet projektu: 14 030 948 eur
Dotace Evropské unie: 12 218 545 eur

Více informací o projektu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/219768/factsheet/en