CE IT4Innovations ukončilo pětileté období financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková poskytnutá dotace činila 1,47 miliardy, 85 procent z toho bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a 15 procent ze státního rozpočtu České republiky.

Nejvýznamnějšími položkami, které byly z dotace pořízeny, jsou budovy IT4Innovations národního superpočítačového centra v Ostravě a Výzkumného centra informačních technologií v Brně, superpočítače Anselm a Salomon v Ostravě, ale i infrastruktura nutná pro provoz superpočítačů – napájení a chlazení. Superpočítač Salomon byl v době svého oficiálního spuštění, tj. v září 2016, 40. nejvýkonnějším superpočítačem světa. Z finančních prostředků OP VaVpI byla také hrazena významná část nákladů spojených s provozem budov a superpočítačů a přibližně polovina osobních nákladů zaměstnanců centra.

„Díky evropským dotacím se nám podařilo vybudovat velkou národní e-infrastrukturu v oblasti superpočítání, která se svými technickými parametry řadí mezi světovou špičku jako i nastartovat excelentní výzkum. Věřím, že v středně a dlouhodobém horizontu z vybudované infrastruktury a dosažených výsledků bude profitovat nejen akademická sféra, ale i průmysl a česká ekonomika,“ řekl Martin Palkovič, ředitel IT4Innovations.

Superpočítání a vysokovýkonné výpočty (High Performance Computing – HPC) představují vedle teorie a experimentu 3. pilíř vědy. Počítačové simulace nabývají na významu a jsou často levnější, rychlejší a bezpečnější než vlastní experiment. Superpočítač Salomon podporuje vědecké projekty z mnoha oblastí, včetně kosmologie, astronomie, strukturálního inženýrství a mechaniky tekutých látek, geofyziky, klimatologie, molekulárního modelování, plazmové a částicové fyziky, informatiky a aplikované matematiky.

Díky spolupráci na mezinárodní úrovni při získávání projektů v 7. rámcovém programu (PRACE, HARPA a EXA2CT) bylo IT4Innovations Evropskou komisí uvedeno jako jeden z příkladů úspěšného synergického efektu strukturálních fondů a rámcového programu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Po úspěších v získávání projektů v 7. rámcovém programu, získala konsorcia, jichž je IT4Innovations členem, pět projektů v rámci Horizont 2020. V roce 2015 se IT4Innovations zařadilo mezi prestižní centra Intel Parallel Computing Center.

Finanční udržitelnost centra je plánována tak, že dominantním zdrojem financování provozu velké e-infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v následujících 4 letech bude projekt Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, a to v roce 2016 v rozsahu 90 procent potřeby a v následujících letech v rozsahu 80 procent potřeby. Hlavním zdrojem financování výzkumné části centra bude v následujících 5 letech z 50 procent Národní program udržitelnosti II (NPU II), zbývající část musí výzkumné centrum získat např. v rámci mezinárodních projektů Horizont 2020.