Ostrava, 23. března 2020 – Studium Doktorské školy MathInHPC poskytuje studentům širokou nabídku studijních a výzkumných aktivit českých univerzit a Akademie věd ČR, možnost stáží na univerzitách a ve výzkumných institucích a přístup ke špičkovým HPC (High Performance Computing) technologiím superpočítačového centra IT4Innovations.

V září 2019 byla ustavena Doktorská škola MathInHPC, která sdružuje doktorské studijní programy a pracoviště zaměřené na vývoj matematických metod a softwarových nástrojů pro HPC a jejich aplikace ve výpočetně náročných oblastech výzkumu. Doktorská škola propojuje doktorská studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), Matematickém ústavu Akademie věd ČR (MÚ AV ČR), Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava (FEI VŠB-TUO) a IT4Innovations národním superpočítačovém centru (IT4I VŠB-TUO). Právě VŠB Technická univerzita Ostrava a její ústav IT4Innovations přišly smyšlenkou umožnit studentům studium nejnovějších trendů HPC a o vznik doktorské školy se výrazně zasadily. V doktorských programech sdružených do doktorské školy v současnosti studuje 55 studentů.

Hlavní přínos doktorské školy vidím ve sdílené nabídce studijních předmětů, což v praxi znamená, že např. student VŠB-TUO si může doplnit svůj osobní studijní plán o předměty z nabídky Univerzity Karlovy a naopak. V jednotlivých studijních programech se zaměřujeme především na vývoj efektivních matematických metod, paralelních knihoven a softwarových nástrojů pro efektivní řešení výpočetně náročných úloh v přírodovědných i technických oborech. Tato vědní disciplína není stále ve studijních programech univerzit dostatečně zastoupena, přestože jsou absolventi s těmito znalostmi velmi žádaní s ohledem na stále rychlejší rozvoj HPC technologií a jejich stále častější využívání firmami při optimalizaci jejich výrobků, digitalizaci výrobních procesů, při zpracování rozsáhlých dat, vývoji nových materiálů, léčiv a léčebných postupů a další. Díky zapojení superpočítačového centra IT4Innovations si mohou studenti své poznatky ověřit v praxi prostřednictvím přístupu ke špičkovým HPC technologiím centra a konzultovat svou práci s odborníky v HPC, což je další neocenitelný přínos doktorské školy,“ uvádí Tomáš Kozubek z IT4Innovations národního superpočítačového centra, předseda rady Doktorské školy a vědecký ředitel IT4Innovations.

V rámci Doktorské školy si student může aktuálně pro své studium vybrat z následujících doktorských studijních programů:

  • Matematické a počítačové modelování (program Fyzika,MFF UK + MÚ AV ČR),
  • Vědeckotechnické výpočty (program Matematika, MFF UK + MÚ AV ČR),
  • Výpočetní vědy (program Výpočetní vědy, FEI VŠB-TUO+ IT4I VŠB-TUO),
  • Výpočetní a aplikovaná matematika (program Výpočetní a aplikovaná matematika,FEI VŠB-TUO).

V budoucnu se předpokládá rozšíření o další pracoviště a doktorské studijní programy, které jsou rámci ČR na vývoj a aplikaci metod a softwarových nástrojů pro HPC zaměřeny. Bližší informace bude možno již brzy nalézt na webových stránkách školy (www.mathinhpc.cz). Studiem jednotlivých studijních programů s využitím sdílené nabídky předmětů ale aktivity doktorské školy nekončí. „Naším záměrem je pro studenty organizovat také sezónní školy, tematické semináře, zahraniční stáže či jim nabídnout témata dizertačních prací společně vedených odborníky napříč doktorskou školou. Studenti budou mít rovněž příležitost pravidelně prezentovat a diskutovat své výsledky v rámci celé řady workshopů a konferencí pořádaných partnery Doktorské školy. Jako příklad uveďme konferenci HPC in Science and Engineering, organizovanou co dva roky v Beskydech s velkou účastí zvaných expertů v oblasti HPC z ČR i zahraničí,“ říká René Kalus, vedoucí projektu, v rámci něhož byla doktorská škola zřízena.

Doktorská škola byla zřízena v rámci projektu OP VVV Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713).