Originální koncept jazykově orientovaného fuzzy regulátoru

Zpracovává VP "Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač"

Speak

Byl vyvinut speciální software LFL Controller (Linguistic Fuzzy Logic Controller). Efektivní algoritmy v něm implementované dávají uživateli pocit, že počítač rozumí běžné lidské řeči.

Tento software byl použit mimo jiné ve fuzzy regulaci 5 pecí na tavení hliníku společnosti Al Invest Company v Břidličné.

Hlavní motivací tohoto tématu výzkumu je vytvářet a zobrazovat 3D modely prostorových objektů na základě dat získaných 3D rekonstrukcí z obrazových dat, CT/NMR objemových dat, nebo jiných dat.

Nové postupy lze pak aplikovat v celé řadě odvětví využití počítačů, a to od robotických systémů, přes modelování lidských tkání ve zdravotnictví, až po počítačové hry.

3D modelování prostorových objektů

Zpracovává VP "Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat"

High resolution 3D wireframe human female head isolated

Analýza audiovizuálních dat a zpracování řeči

Zpracovává VP "Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat"

Visible Sounds 2

Cílem je navrhnout, implementovat a na reálných datech otestovat systém pro komplexní charakterizaci osob, objektů a obsahu z audiovizuálních dat dostupných v moderních komunikačních kanálech.

Výsledky lze aplikovat například při rozpoznávání mluvené řeči ze spontánní komunikace mezi lidmi nebo mezi člověkem a strojem nebo mluvčího při autentizaci uživatelů.

Toto téma má za cíl navrhnout soubor algoritmů pro počítačové vidění zejména prostřednictvím algoritmů strojového učení (včetně evaluace výsledků takových metod).

Na základě takových algoritmů lze vytvářet například aplikace pro monitorování videa, detekci osob či objektů nebo rozpoznávání pohybu.

Počítačové vidění a rozpoznávání

Zpracovává VP "Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat"

Biometrics, female

Prezentace a vizualizace

Zpracovává VP "Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat"

prezentace

Vyvinout metody prezentování a vizualizace komplexních a málo strukturovaných dat je hlavním cílem tématu prezentace a vizualizace.

Jedná se o postupy vhodné pro osobní (jednouživatelská) rozhraní, včetně zobrazování na mobilních zařízeních, tak i rozhraní ve víceuživatelském prostředí, které zahrnuje i systémy s rozšířenou (augmented) reality.

Získávání znalostí z dokumentů a multimediálních dat je souhrnem postupů, které umožňují získat znalosti ve slabě strukturovaných elektronických dokumentech, na webu, metadatech extrahovaných z multimediálních dat, zejména videa, nebo třeba i v datech z oblasti molekulární biologie.

Tyto postupy je možno aplikovat například v oblasti bezpečnosti.

Získávání znalostí z dokumentů a multimediálních dat

Zpracovává VP "Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat"

Získávání znalostí z dokumentů a multimediálních dat - trajectory_clustering

Formální jazyky a gramatiky

Zpracovává VP "Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač"

jazyky

V rámci výzkumu nových oblastí informačních technologií je třeba dále zkoumat teoretické základy a vytvořit nové technologické principy například ve zpracování rozptýlené informace, metodologii zpracování dat využívající vzájemně komunikujícího, distribuovaného a paralelního výpočetního prostředí. Takové nové poznatky o teoretických základech mohou vést ke kvalitativně novým aplikacím výpočetní techniky v praxi.

Cílem tématu je zkoumat možnosti implementace vybraných algoritmů (například simulace, metody konečných prvků a částicových systémů, algoritmů rozpoznávání, vyhledávání či simulace) na programovatelném hardware, GP-GPU, případně na nových architekturách, jako jsou například moderní manycore systémy nebo Intel MIC. Dalším cílem je obecná podpora akcelerace výpočtů v celém výzkumném programu pro zvýšení možností jejich aplikace.

Akcelerace ve specializovaném hardware

Zpracovává VP "Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač"

Akcelerace hardware

Technologie sémantického webu

Zpracovává VP "Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač"

Highway Signpost "Social Semantic Web - Straight Ahead"

Výzkum a vývoj technologií, které pomohou realizovat myšlenky sémantického webu je dalším tématem výzkumu. Klíčová je v tomto směru snaha pomoci maximálně zjednodušit a zefektivnit proces vytváření nezbytných metadat.

Možné aplikace jsou zejména v rozšiřování možností webu a poskytování i získávání informací prostřednictvím webu.

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality