Inovativní systémy řízení dopravy

Traffis lights over the blue sky

Náplní tohoto projektu je vyvinutí inovativních systémů řízení dopravy intravilánu i extravilánu, tedy na zastavěném území i mimo něj. Současné řídicí systémy extravilánu budou adaptovány na nové výstupy z dynamického modelu mobility, systémy v intravilánech budou optimalizovány pro jednotlivé kraje, města a frekventované tahy tak, aby doprava byla co nejplynulejší, ideálně využívala kapacitu sítě a předcházela krizovým situacím. Řešení, jež zatím nikde v České republice nemá obdobu, tak umožní regulovat a organizovat dopravu například v místě prací na silnici, přitom zcela nezávisle na okolní infrastruktuře, avšak s využitím dynamického modelu mobility se „znalostí“ stavu dopravy v okolí. Ve městech pak systém přinese „umělou inteligenci“ umožňující optimální nastavení signálních plánů sítě světelných signalizačních zařízení.

 

Nové modely financování dopravní infrastruktury

Lkw Maut / Transport

Vytvoření nových modelů financování dopravní infrastruktury standardními nástroji zajistí to, že uživatelé budou hradit za svůj dopravní výkon plné náklady tak, aby na ně nedopláceli jiní. Různí uživatelé totiž přirozeně zatěžují infrastrukturu jinak a na řadu z nich aktuálně doplácí celá společnost. Nové modely financování budou založeny na analýzách struktury nákladů a chování skupin účastníků dopravy. Pilotní projekt ověří výkonové zpoplatnění osobních vozidel na páteřní síti České republiky.

 

Komplexní databáze mobility osob a zboží na území České republiky

Güterverkehr auf der Autobahn

Cílem je vytvoření jedinečné databáze mobility osob a zboží v dopravní infrastruktuře České republiky, obsahující jak data ze současných systémů (například mýtné brány, snímače integrované do dopravní infrastruktury, kamerové systémy, dispečerské systémy dopravců, informační systémy logistických center a podobně), tak z inovativních zdrojů (signály GSM sítí, takzvaná plovoucí vozidla s GSM/GPRS technologiemi), jež vyplní mezery v současném sběru dat. Tato databáze bude vstupem pro dynamický model mobility.

 

Dynamický model mobility

RODOS_mapa_Ostrava

Díky komplexní databázi mobility vznikne dynamický model mobility, který zajistí vstupy nezbytné pro řídicí a informační systémy „nové generace“. Na jednom místě budou integrovány modely dopravní, emisní, energetický a meteorologický. Nové funkce poskytnou náhled na aktuální i budoucí stav dopravy. Počítá se s nástroji pro predikci a řízení dopravy, a to včetně krizových situací. Platforma modelu bude mít i rozhraní pro snadnou aplikaci v dalších systémech. Zajímavé budou také speciální mapy nahlížející na mobilitu zcela novým způsobem.

 

Metody modelování a optimalizace multimodální mobility

R

Cílem je specifikace a zavedení nástrojů pro podporu rozhodování při operativním i strategickém plánování a řízení mobility v České republice. Nové metody modelování vezmou v potaz všechny možné vazby a vztahy ve složitých podmínkách společnosti. Na dopravní systém bude nahlíženo skrze lidského jedince, v rámci jeho aktivit a cílů. Součástí návrhu bude agentní model postavený na mikromodelování a kognitivně-behaviorálním profilu účastníka dopravy. Výpočetní model pak otevře cestu k systematickému řízení a optimalizaci přes mýtné, jízdné, trasování, parkovací zóny či jízdní řády veřejné hromadné dopravy.

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality