Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 13.9.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků/pracovnic – juniorů/juniorek v zahraničí

Místo realizace:
Sorbonne Université Laboratoire Jacques-Louis Lions, Francie
Podrobné informace
Protokol z výběrového řízení
Zveřejněno 21.8.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků/pracovnic – juniorů/juniorek v zahraničí

Místo realizace:
University of Sheffield, Velká Británie
Podrobné informace
Protokol z výběrového řízení
Zveřejněno 21.8.2018
 

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Studium solarních článků a vliv jejich povrchů, spektroskopická elipsometrie a mikroskopie Muellerovy matice, modelování multivrstvých a periodických optických systémů, parallelizace optických výpočtů, modelování pomocí softwaru pro numerické řešení elektromagnetických polí, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.8.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Administrátor projektů

Náplň práce:
Administrace a monitorování projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, komunikace s poskytovatelem prostředků, případně dalšími subjekty v souvislosti s realizací projektu, spolupráce při přípravě žádostí o platbu a závěrečných žádostí o platbu (vč. přípravy relevantních podkladů), příprava průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu, monitorování a vykazování výstupů a výsledků projektu, řešení a administrace změn projektů, účast při kontrolách projektu (interních a externích), zajištění a kontrola povinné publicity projektu.
Podrobné informace
Zveřejněno 30.7.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), relativistické efekty, stabilita fází, elektro-phonon coupling, supravodivost, molekulární dynamika, simulace optických a magneto-optických jevů v tvrdé a měkké RTG, UV-VIS, Raman a IČ oblasti, frekvenčně závislé transportní jevy, magnetické interakce nízkodimenzionálních systémů, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.7.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Recepční Národního superpočítačového centra IT4I

Náplň práce:
Komplexní zajištění chodu recepce,
ústní a písemná komunikace s klienty, zaměstnanci a ostatními subjekty, přijímání
a ohlášení návštěvníků společnosti, odbavování návštěv, dohled nad technickými systémy recepce, administrativní činnosti spojené
s chodem recepce.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.6.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem pokročilých simulačních modulů s vazbou na dynamická data a multiagentní systémy, práce spojené s vývojem web rozhraní pro vizualizaci výsledků modelování, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 28.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se vývojem programových modelů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem programových modelů a souvisejícím software, implementace a optimalizace paralelních aplikací za pomocí specializovaných programových modelů, publikační činnost v oblasti programových modelů, HPC a distribuovaných systémů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, školicí aktivity v oblasti transferu znalostí z oblasti programových modelů a vývoje HPC Platformy, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 28.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Modelování magnetických polí v magnetických defektoskopech, ocelových lanech a trubkách, „signal processing“ experimentálních dat, měření a vyhodnocování SPR systémů, počítačové řízení experimentů, diagnostika permanentních magnetů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika vzájemných interakcí a vzniku vazeb nanočástic a molekulární dynamika (výpočty), modelování samoorganizace lamelárních nanoagregátů na sublimačním rozhraní (výpočty), výpočty šířek bandgapů fotokatalytických polovodičů, analýza elektronové struktury na základě spekter UV-VIS a PL, modelování elektromagnetických polí v nanostrukturovaných systémech, simulace vlivu disociace excitonu na fotokatalytické procesy na povrchu nanostruktur, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj numerických knihoven pro simulace neadiabatické molekulové dynamiky, pokročilé numerické simulace a analýza a interpretace simulačních dat, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 21.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se zpracováním síťových dat, především z počítačových, bezdrátových a senzorových sítí.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro datové analýzy pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se rozvojem vyvíjené HPC Platformy o moduly pro datovou analýzu a VRP a jejich optimalizaci.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher s výzkumem v oblasti podpory krizového řízení se zaměřením na hydrologii pro výzkumnou Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem systému pro podporu krizového řízení Floreon+.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro modelování a simulace pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem simulačních modulů s vazbou na dynamická data s využitím grafových algoritmů a neuronových sítí.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se vývojem programových modelů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem programových modelů a souvisejícím software.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior Researcher pro oblast programových modelů pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Vedení výzkumné skupiny zabývající se problematikou vývoje programových modelů s vazbou na pokročilé datové analýzy a simulace s využitím HPC infrastruktury.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.5.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Referent/ka pro likvidaci faktur a evidenci majetku

Náplň práce:
Vystavení a odeslání objednávek v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO, likvidace obdržených faktur v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO (kontrola formální správnosti faktury, termínu dodání, správného zaúčtování), evidence účetních dokladů (faktury, objednávky, atd.), příprava podkladů pro přeúčtování, příprava účetních dokladů pro kontroly a audity, příprava účetních sestav a podkladů dle potřeby, evidence pořízeného majetku v souladu se zákonnými a vnitřními předpisy VŠB-TUO (zápisy o převzetí, příjemky), interní evidence majetku VŠ ústavu IT4Innovations, převod, vyřazení a inventura majetku v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO, komunikace se zaměstnanci, ostatními útvary a případně s dodavateli, práce v účetním systému SAP a systému e-spis.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.4.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Syntéza a hodnocení nanomateriálů a nanokompozitů, molekulární modelování – molekulární dynamika, simulace procesů interakce nanočástic s jednotkami živé hmoty, simulace magneto-optických jevů, záznamů a spekter RTG, UV-VIS, Raman a IČ oblasti, stabilita fází, krystalinita materiálů, poruchy a polytypy, elektrické a magnetické interakce nízkodimenzionálních systémů, zapojení do výzkumných aktivit laboratoře, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.4.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), VaV aktivity v oblasti: dynamika mříže (fonony), molekulární dynamika, modelování samoorganizace nanočástic na sublimačním rozhraní, výpočty šířek bandgapů fotokatalytických polovodičů, analýza elektronové struktury na základě spekter UV-VIS a PL, modelování elektromagnetických polí v nanostrukturovaných systémech, simulace fotokatalytických a sorpčních procesů na povrchu nanočástic, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.4.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Spolupráce při realizaci experimentálních sestav, VaV aktivity v oblasti molekulární dynamiky, výpočty šířek bandgapů fotokatalytických polovodičů, analýza elektronové struktury na základě spekter UV-VIS a PL, simulace fotokatalytických a sorpčních procesů na povrchu nanočástic, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.4.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Postdoc pro Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se zpracováním dat získaných ze síťového provozu, řešení úloh především s aplikací umělé inteligence pro získávání nových znalostí, zapojení do vědeckých projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 19.4.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
Francie – Université Toulouse III
Podrobné informace
Zveřejněno 10.4.2018
Protokol z výběrového řízení
Výběrové řízení na pozici:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
Itálie, Politecnica di Milano
Podrobné informace
Zveřejněno 10.4.2018
Protokol z výběrového řízení
Výběrové řízení na pozici:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
Itálie – Boloňská univerzita
(Università di Bologna, UNIBO)
Podrobné informace
Zveřejněno 10.4.2018
Protokol z výběrového řízení
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se spolupráci s průmyslovými partnery, řešení úloh strukturální mechaniky metodou numerických simulací, vývoj aplikací v programovacím jazyce Python, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 19.3.2018
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti nelineárních vibrací, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 19.3.2018
Výběrové řízení na pozici:

Referent/ka cestovních náhrad

Náplň práce:
Kontrola podkladů a vystavení příkazu k cestě, realizace průzkumů trhu pro nákup letenek a ubytování, vystavování objednávek souvisejících s realizací cesty (letenky, ubytování, konferenční poplatky, atd.), práce v účetním systému SAP.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.3.2018
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/Asistentka ředitele superpočítačových služeb

Náplň práce:
Zajišťovat kompletní administrativní agendu, pracovní cesty a organizovat veškeré schůzky a jednání. Zároveň bude mít na starosti agendu schvalování žádostí o přidělení výpočetního času.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.3.2018
Výběrové řízení na pozici:

Asistenta/ky vedoucích laboratoří

Náplň práce:
Zajišťovat kompletní administrativní agendu, pracovní cesty a připravovat a organizovat veškeré schůzky a jednání.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.3.2018
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/Asistentka ředitele

Náplň práce:
Zajišťovat kompletní administrativní agendu, pracovní cesty a připravovat a organizovat veškeré schůzky a jednání ředitele IT4I.
Podrobné informace
Zveřejněno 21.2.2018
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro výzkumnou laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování dat a získávání znalostí z počítačových sítí, mobilních sítí, senzorových sítí, z řečových a obrazových signálů, apod.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.1.2018
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/Asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Administrativní podpora oddělení Public Relations.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.1.2018
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 23.1.2018
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 23.1.2018
Výběrové řízení na pozici:

Finanční manažer projektů

Náplň práce:
Administrace a monitorování mezinárodních projektů a projektů financovaných ze zahraničních prostředků, s převažující pracovní náplní ve finančním výkaznictví (dotační programy Horizont 2020, INTERREG, …), kontrola souladu realizace projektů s pravidly poskytovatele prostředků a vnitřními předpisy VŠB-TUO, monitoring nákladů a výnosů projektu, příprava finančních reportů o stavu realizace projektu, součinnost při přípravě a samotná příprava zejména finančních částí průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu, komunikace s poskytovatelem prostředků, koordinátorem projektu, případně dalšími subjekty v souvislosti s realizací projektu, součinnost pří přípravě projektových žádostí a samotná příprava projektových žádostí, účast při kontrolách projektu – příprava podkladů, součinnost při kontrole.
Podrobné informace
Zveřejněno 5.1.2018
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí laboratoře pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Vedení laboratoře, odpovědnost za její činnost a rozvoj
Podrobné informace
Zveřejněno 13.11.2017
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vedení laboratoře, odpovědnost za její činnost a rozvoj
Podrobné informace
Zveřejněno 13.11.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace a výzkumný projekt „Bioinformatics and HPC“
Podrobné informace
Zveřejněno 9.11.2017
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/Asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Administrativní podpora oddělení Public Relations
Podrobné informace
Zveřejněno 8.11.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), relativistické efekty, stabilita fází, elektro-phonon coupling, supravodivost, molekulární dynamika, simulace optických a magneto-optických jevů v tvrdé a měkké RTG, UV-VIS, Raman a IČ oblasti, frekvenčně závislé transportní jevy, magnetické interakce nízkodimenzionálních systémů, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 4.10.2017
Výběrové řízení na pozici:

Finanční manažer projektů

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Administrace a monitorování mezinárodních projektů a projektů financovaných ze zahraničních prostředků, s převažující pracovní náplní ve finančním výkaznictví (dotační programy Horizont 2020, INTERREG, …), kontrola souladu realizace projektů s pravidly poskytovatele prostředků a vnitřními předpisy VŠB-TUO, monitoring nákladů a výnosů projektu, příprava finančních reportů o stavu realizace projektu, součinnost při přípravě a samotná příprava zejména finančních částí průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu, komunikace s poskytovatelem prostředků, koordinátorem projektu, případně dalšími subjekty v souvislosti s realizací projektu, součinnost pří přípravě projektových žádostí a samotná příprava projektových žádostí, účast při kontrolách projektu – příprava podkladů, součinnost při kontrole.
Podrobné informace
Zveřejněno 2.10 .2017
Výběrové řízení na pozici:

Podpůrný pracovník VaV

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod., zapojení do výzkumného týmu, spolupráce na publikacích.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.9.2017
Výběrové řízení na pozici:

Věděcký ředitel

Náplň práce:
vedení úseku výzkumu a vývoje IT4Innovations, připravuje plán výzkumných činností IT4Innovations, vypracovává zprávy o výzkumné činnosti IT4Innovations, na základě pověření ředitele IT4Innovations předkládá a projednává zprávy o výzkumné činnosti IT4Innovations ve Vědecké radě, zodpovídá za činnost jemu podřízených výzkumných laboratoří a výzkumných programů IT4Innovations a naplňování udržitelnosti projektu Centra excelence IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.9.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, „code enabling“ pro HPC infrastrukturu, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 7.9.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy

Náplň práce:
Práce v mezinárodním týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů pro zpracování obrazu optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů pro zpracování velkých objemů dat, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na přípravě publikací v oblasti počítačových věd a/nebo biologie.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.8.2017
Výběrové řízení na pozici:

Koordinátor projektu

Náplň práce:
Zodpovídá za administraci svěřených projektů a řízení administrativního týmu, koordinuje činnosti jednotlivých odborných týmů projektu, koordinace přípravy veřejných zakázek (soutěžních dialogů) a technických částí zadávací dokumentace.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.8.2017
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí Laboratoře pro big data analýzy

Náplň práce:
Vedení Laboratoře, odpovědnost za její činnost a rozvoj, přímé řízení týmů výzkumných pracovníků řešících dané výzkumné úkoly v rámci Laboratoře, stanovení plánu VaV činnosti, definování dílčích výzkumných týmů a jejich aktivit a určování nových směrů výzkumu a vývoje Laboratoře a to včetně zabezpečení koordinace a návaznosti na činnosti ostatních laboratoří, plnění definovaných výzkumných cílů Laboratoře a podílení se na jejich tvorbě.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.8.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro výzkumnou Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování dat a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod., návrh a implementace plánovacích algoritmů pro spolehlivé systémy, návrh algoritmů pro plánování a kombinatorickou optimalizaci se zaměřením na průmyslová data, aplikace využití navrhnutých metod v optimalizaci výroby, autonomního řízení apod., návrh optimalizačních algoritmů pro podporu rozhodování v oblasti Smart cities, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 3.8.2017
Výběrové řízení na pozici:

Referent vědy a výzkumu

Náplň práce:
Sběr, analýza a vykazování dat ohledně vědeckých výsledků Centra a jeho uživatelů, využití výpočetní infrastruktury, vědeckých aktivit a spoluprací Centra, využití služeb Centra a socioekonomických dopadů aktivit Centra, návrh a rozvoj metodologie sběru a analýzy těchto dat, standardizace procedur sběru dat.
Podrobné informace
Zveřejněno 31.7.2017
Výběrové řízení na pozici:

Finanční manažer projektů

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Administrace a monitorování mezinárodních projektů a projektů financovaných ze zahraničních prostředků, s převažující pracovní náplní ve finančním výkaznictví (dotační programy Horizont 2020, INTERREG, …), kontrola souladu realizace projektů s pravidly poskytovatele prostředků a vnitřními předpisy VŠB-TUO, monitoring nákladů a výnosů projektu. Příprava finančních reportů o stavu realizace projektu, součinnost při přípravě a samotná příprava zejména finančních částí průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu (více v příloze).
Podrobné informace
Zveřejněno 27.7.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), relativistické efekty, stabilita fází, elektro-phonon coupling, supravodivost, molekulární dynamika, simulace optických a magneto-optických jevů v tvrdé a měkké RTG, UV-VIS, Raman a IČ oblasti, frekvenčně závislé transportní jevy, magnetické interakce nízkodimenzionálních systémů, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.7.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Náplň práce:
Práce v mezinárodním týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů pro zpracování obrazu optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, práce související s výzkumem v oblasti zpracování a analýzy biologických obrazových dat, profilování a optimalizace algoritmů pro zpracování velkých objemů dat, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na přípravě publikací v oblasti počítačových věd a/nebo biologie.
Podrobné informace
Zveřejněno 5.7.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher assistant

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem systému pro podporu krizového řízení Floreon+, správa databázových systémů a implementace podpůrných aplikací, optimalizace databázových uložišť s ohledem na využití v rámci aktivit laboratoře, zapojení do mezinárodních výzkumných i průmyslových projektů, výkonnostní testování a testování jednotek, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 5.7.2017
Výběrové řízení na pozici:

Research

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se nanotechnologiemi se zaměřením na spintroniku, magnetooptiku, plazmoniku a senzoriku, modelování fyzikálních jevů ve spintronických, plazmonickýcha magnetooptických systémech, experimentální činnost – optická a magnetooptická diagnostika nanonostrukturovaných systémů, generace nanočástic, zapojení do výzkumného týmu pod zahraničním vedením, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 22.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se nanotechnologiemi se zaměřením na spintroniku, magnetooptiku, plazmoniku a senzoriku, modelování fyzikálních jevů ve spintronických, plazmonickýcha magnetooptických systémech, experimentální činnost – optická a magnetooptická diagnostika nanonostrukturovaných systémů, zapojení do výzkumného týmu pod zahraničním vedením, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 22.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

Podpůrný pracovník VaV

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se nanotechnologiemi se zaměřením na spintroniku, magnetooptiku, plazmoniku a senzoriku, ekonomická podpora vědeckého týmu, zapojení do výzkumného týmu pod zahraničním vedením, podpora publikační činnosti.
Podrobné informace
Zveřejněno 22.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

Akademický pracovník – Profesor

Náplň práce:
Výuka a vedení kvalifikačních prací studentů v magisterském a doktorském studijním programu Výpočetní vědy, výzkumná činnost v oblasti vysokovýkonnostních výpočtů, projektová činnost v oblasti národních i mezinárodních projektů výzkumu, vývoje, vzdělávání a propagace, významná odborná publikační činnost v oblasti výpočetních věd.
Podrobné informace
Zveřejněno 21.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

Akademický pracovník – Docent

Náplň práce:
Výuka a vedení kvalifikačních prací studentů v magisterském a doktorském studijním programu Výpočetní vědy, výzkumná činnost v oblasti vysokovýkonnostních výpočtů, projektová činnost v oblasti národních i mezinárodních projektů výzkumu, vývoje, vzdělávání a propagace, významná odborná publikační činnost v oblasti výpočetních věd.
Podrobné informace
Zveřejněno 21.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

Administrátor projektů

Náplň práce:
Administrace projektů v souladu s podmínkami poskytovatelů prostředků (MŠMT, GAČR, TAČR, MPO, atd.), kontrola souladu realizace projektů s pravidly poskytovatele prostředků a vnitřními předpisy VŠB-TUO.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.4.2017
Aktualizováno 20.6.2017
Výběrové řízení na pozici:

HPC information systems specialist

Náplň práce:
Vývoj interních informačních systémů a web aplikací, správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.11.2016
Aktualizováno 30.5.2017
Výběrové řízení na pozici:

HPC intern

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.11.2016
Aktualizováno 30.5.2017
Výběrové řízení na pozici:

HPC specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.11.2016
Aktualizováno 30.5.2017
Výběrové řízení na pozici:

HPC domain specialist

Náplň práce:
Rozvoj High Performance Computing (HPC) služeb centra, technical writing, konzultace pro uživatele centra, účast na mezinárodních výzkumných projektech, účast ve výzkumu uživatelů superpočítačového centra.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.11.2016
Aktualizováno 30.5.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování dat a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod., návrh a implementace plánovacích algoritmů pro spolehlivé systémy, návrh algoritmů pro plánování a kombinatorickou optimalizaci se zaměřením na průmyslová data, návrh optimalizačních algoritmů pro podporu rozhodování v oblasti Smart cities, aplikace využití navrhnutých metod v optimalizaci výroby, autonomního řízení apod., publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 10.5.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro výzkumnou laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování dat a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod., návrh metod pro modelování komplexních systémů, vývoj pravidel pro podchycení vztahů mezi jednotlivými částmi systémů v návaznosti na fyzikální podstatu dějů, vývoj metod pro sémantický popis komplexních systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.4.2017
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se machine learning algoritmy v oblasti náročných datových analýz a simulací, výzkum a vývoj v oblasti překladačů a optimalizačních technik HPC platformy se zaměřením na machine learning a data processing, optimalizace algoritmů pro HPC a výpočetní infrastrukturu IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.4.2017
Výběrové řízení na pozici:

Specialista veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Vedení zadávacích řízení veřejných zakázek, včetně přípravy podkladů, zajišťování administrativní agendy spojené s procesem realizace veřejných zakázek, komunikace s poskytovateli dotací v oblasti zadávaných veřejných zakázek.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

R&D Support Staff

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Podpora aktivit týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy a superpočítáním pro průmysl, podpora přípravy mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, podpora práce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 31.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů a numerických metod pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 31.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

Recepční

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Přijímání a ohlášení návštěvníků společnosti, odbavování hromadných a VIP návštěv (evidence prostřednictvím programu C4), nepřetržitý dohled nad kamerovým systémem, poskytování všeobecných informací o společnosti.
Podrobné informace
Zveřejněno 23.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

HR manažer/ka

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Navrhuje HR strategii VŠ ústavu. Navrhuje a definuje způsoby řízení pracovního výkonu, motivační systémy, systémy odměňování, vzdělávání a systém zaměstnaneckých benefitů. Částečně vykonává běžnou personální agendu.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení Veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Organizace a řízení zadávání veřejných zakázek VŠ ústavu v souladu s relevantními právními předpisy, koordinace centrálního nákupu VŠ ústavu, administrace zadávacích řízení veřejných zakázek, řízení menšího týmu spolupracovníků, organizace a řízení právních služeb v přímé či nepřímé souvislosti s veřejnými zakázkami.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.1.2017
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant – Optimalizace numerických knihoven

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů a numerických metod pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.12.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moferní výpočetní systémy, výzkum a vývoj v oblasti HPC platformy se zaměřením na machine learning a data processing, podpora vývoje HPC platformy v oblasti výzkumu spojeného s virtualizační infrastrukturou.
Podrobné informace
Zveřejněno 6.12.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moferní výpočetní systémy, vývoj a optimalizace algoritmů pro zpracování a analýzu časových řad s ohledem na využití HPC, vývoj a optimalizace algoritmů pro indexování časových řad.
Podrobné informace
Zveřejněno 6.12.2016
Výběrové řízení na pozici:

Administrátor veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Zajišťování administrativní agendy spojené s procesem realizace veřejných zakázek, příprava podkladů v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, komplexní vedení zadávacích řízení veřejných zakázek, komunikace s poskytovateli dotací v oblasti zadávaných veřejných zakázek.
Podrobné informace
Zveřejněno 7.11.2016
Výběrové řízení na pozici:

HPC ISO Compliance Specialist

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Zavedení a rozvoj systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001, analýza firemních procesů, návrh kontrolních mechanismů, návrh nápravných opatření, provádění interních auditů, zpracování prognóz.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.10.2016
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce na prestižním mezinárodním projektu READEX, zabývajícím se vývojem v oblasti energetické účinnosti superpočítačů na úrovní runtime systému.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.9.2016
Výběrové řízení na pozici:

Junior HPC specialist

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 1.9.2016
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/Asistentka PR oddělení

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Administrativní podpora oddělení Public Relations.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.8.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod. Vývoj algoritmů pro topologické zpracování a statistické vyhodnocení velkoobjemových a mnohorozměrných dat (big data) a jejich následná optimalizace, vývoj algoritmů s následným použitím v platformě HADOOP pro zpracování velkých objemů dat s ohledem na využití infrastruktury superpočítačového centra IT4I, spolupráce na publikacích.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.8.2016
Výběrové řízení na pozici:

Koordinátor/koordinátorka vztahů s uživateli a komunikace vědeckých výsledků

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Pomáhá s vyhlašováním grantových výzev a zveřejněním jejich výsledků a s komunikací s uživateli a odborníky z alokační komise, monitoruje vědecké výsledky a publikace dosažené za pomocí infrastruktury IT4Innovations, připravuje texty a další materiály pro propagaci konkrétních výstupů ze spolupráce IT4Innovations s průmyslem v médiích, tiskovinách, na webu, sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech, česky i anglicky.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.8.2016
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek VŠ ústavu, organizace a řízení zadávání veřejných zakázek VŠ ústavu IT4Innovations, řízení menšího týmu spolupracovníků, organizace a koordinace centrálního nákupu VŠ ústavu.
Podrobné informace
Zveřejněno 5.8.2016
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů pro zpracování velkých objemů dat, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.7.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů a numerických metod pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.7.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem, implementací a testováním algoritmů optimálně využívajících moderní výpočetní systémy, profilování a optimalizace algoritmů a numerických metod pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.6.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research assistant

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem systému pro podporu krizového řízení Floreon+, vývoj nástroje HPC as a Service pro integraci náročných výpočtů do klientských aplikací, zapojení do mezinárodních výzkumných i průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 7.6.2016
Výběrové řízení na pozici:

Senior researcher

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Vedení výzkumné skupiny zabývající se bioinformatickým výzkumem výpočetně náročných problémů s využitím HPC infrastruktury
Podrobné informace
Zveřejněno 23.5.2016
Výběrové řízení na pozici:

Programátor(-ka) JavaScript/HTML

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Design a vývoj front-endů, webových aplikací, klientských nástrojů, mobilních aplikací, vývoj aplikací provázaných s infrastrukturou HPC, příp. „HPC as a Service“.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.5.2016
Výběrové řízení na pozici:

Python programátor(-ka)/developer

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Celý životní cyklus aplikačního kódu (analýza, návrh, implementace, testování, instalace), code review, profilování, auditování a validace kódu, vývoj aplikací provázaných s infrastrukturou HPC, příp. „HPC as a Service“.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.5.2016
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, „code enabling“ pro HPC infrastrukturu, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.4.2016
Výběrové řízení na pozici:

Pracovník/pracovnice evidence majetku

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Odpovědnost za zajištění evidence a komplexního procesu inventarizace majetku VŠ ústavu IT4Innovations, alternativní zástup vedení agendy vystavování objednávek a zajištění oběhu faktur, další administrativní činnosti v rámci VŠ ústavu IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.3.2016
Výběrové řízení na pozici:

HPC specialist

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.3.2016
Výběrové řízení na pozici:

Junior HPC specialist

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.3.2016
Výběrové řízení na pozici:

Senior HPC specialist ve funkci Operations group head

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Vedení skupiny správy unixových/Windows operačních systémů, vedení a mentoring týmu zkušených administrátorů a vývojářů, rozvoj bezpečnosti, monitoringu a podpory uživatelů, odpovědnost za provoz a rozvoj služeb superpočítačů národního centra IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.3.2016
Výběrové řízení na pozici:

Researcher

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, „code enabling“ pro HPC infrastrukturu, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.2.2016
Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant
(PhD Student)

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí apod, spolupráce na publikacích.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.2.2016
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Činnosti související se zajištěním chodu útvaru.
Podrobné informace
Zveřejněno 6.1.2016
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení PR

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Tvorba a následná implementace PR strategie za účelem prezentace významu Centra excelence IT4Innovations s důrazem na prezentaci výsledků výzkumné činnosti dosažených využitím výpočetní infrastruktury Centra, řízení oddělení PR.
Podrobné informace
Zveřejněno 6.11.2015
Výběrové řízení na pozici:

Administrátor veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Zajišťování administrativní agendy spojené s procesem realizace veřejných zakázek, příprava podkladů v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.10.2015
Výběrové řízení na pozici:

Administrátor/ka projektů

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Aktivní součinnost v týmech při přípravě projektových žádostí, finanční a administrativní řízení schválených projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.9.2015
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/ka – recepční

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Evidence, třídění pošty, servis v rámci porad a setkání, vedení administrativní agendy, práce a činnost dle pokynů managementu
v souvislosti se zajištěním a realizací činností útvaru.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.9.2015
Výběrové řízení na pozici:

Infrastructure manager

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Správa infrastruktury napájení, záložních zdrojů , chlazení a systému měření a regulace superpočítačového centra IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 25.5.2015
Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí výzkumného programu

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Vedení výzkumného programu, odpovědnost za jeho činnost, přímé řízení týmu výzkumníků řešících dané výzkumné úkoly v rámci VP.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.1.2015
Výběrové řízení na pozici:

Vývojář extranetu/intranetu

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Spoluúčast na vývoji extranetových / intranetových informační systémů a webových stránek.
Podrobné informace
Zveřejněno 6.1.2015
Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Činnosti související se zajištěním chodu útvaru.
Podrobné informace
Zveřejněno 10.12.2014
Výběrové řízení na pozici:

Administrátor/specialista veřejných zakázek

Výběrové řízení ukončeno
Náplň práce:
Zajišťování administrativní agendy spojené s procesem realizace veřejných zakázek.
Podrobné informace
Zveřejněno 10.11.2013
Tisková zpráva: V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
Pozvánka na kurz Advanced OpenMP Programming – Host Performance and Accelerator Offloading (28-29/11/2018)
Kdy: Kdy: středa 28. listopadu 2018 9.30 hod. – čtvrtek 29. listopadu 2018 15.30 hod. […]
15. kolo veřejné grantové soutěže
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, […]
8. výzva PRACE SHAPE – výpočetní čas pro malé a střední podniky
Od 1. října je spuštěna 8. výzva k podávání žádostí do programu SHAPE. Do 1. […]
IT4Innovations Newsletter Q3/2018
Newsletter Q3/2018
Všechny aktuality