Karina Pešatová
Tel.: +420 606 77 33 16
E-mail: karina.pesatova[at]vsb.cz