Informace o možnosti získat cenově zvýhodněnou službu a přístup k superpočítači (HPC) IT4Innovations Digitální inovační hub Ostrava

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava obdrželo od Moravskoslezského kraje finanční podporu určenou na poskytování cenově zvýhodněných služeb spojených s využíváním výpočetních kapacit superpočítačového centra. Tato podpora je určena pro malé a střední podniky se sídlem resp. pobočkou v Moravskoslezském kraji a bude poskytována v rámci režimu de minimis a to v období roku 2020. Cílem této podpory je umožnit progresivním malým a středním firmám, včetně start-upů, využít pro rozvoj svého podnikání superpočítačové (HPC) technologie a expertízu. Podpora je koncipována v rámci konceptu Digitálního inovačního hubu Ostrava, který je konsorciem subjektů IT4Innovations národní superpočítačové centrum (dále jen IT4Innovations) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s. (dále jen MSIC).

Forma podpory: zvýhodněná cena služby

Maximální míra podpory na projekt, tj. maximální nominální hodnota slevy, může být 200 000 Kč a musí představovat maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt. Služba bude poskytována v rámci hospodářské činnosti IT4Innovations, a to formou uzavření patřičné smlouvy. Cena bude stanovena metodou používanou pro standardní případy hospodářské činnosti IT4Innovations, přičemž výsledná (fakturovaná) cena bude nižší o přiznané zvýhodnění (v podobě poskytnuté slevy). Žádosti o podporu je možné podávat průběžně od zveřejnění této informace do 31. 9. 2020, případně do dřívějšího okamžiku v případě, že dojde k vyčerpání této dotační podpory (tato skutečnost by se projevila v aktualizaci této informace). Realizace řešení, na které bude případně získána podpora, musí být ukončeno a vyúčtováno do konce roku 2020. V případě zájmu o tuto formu podpory se zájemce obrátí na IT4Innovations, konkrétně email: dihostrava@vsb.cz s uvedením předmětu „DIH Ostrava“. Zájemce bude následně kontaktován a informován o způsobu přípravy a podání zjednodušené Žádosti o podporu. Projekt předložený v Žádosti o podporu bude posuzován expertní komisí složenou ze zástupců nominovaných IT4Innovations a MSIC, a to na základě níže uvedených kritérií. V případě potřeby bude předkladatel žádosti pozván k jejímu představení na jednání této komise. Uchazeč o podporu bude následně vyrozuměn o výsledku rozhodnutí komise. V případě kladného posouzení žádosti dojde následně k přípravě smlouvy umožňující poskytnutí zvýhodněných služeb spojených s využitím výpočetních a expertních kapacit IT4Innovations. Společně s uzavřením smlouvy bude příjemce povinen předložit Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Kritéria posouzení žádosti

Žádost bude posuzována na základě předloženého vyplněného formuláře, a to podle následujících kritérií:

  1. Potřebnost využití HPC infrastruktury a služeb pro zajištění požadovaného řešení;
  2. Předpoklad významného komercializačního potenciálu spojeného s uplatněním daného řešení v praxi.

Za přijatelnou bude žádost označena v případě, že obdrží kladné stanovisko („Ano“) u obou výše uvedených kritérií. Dotace na projekt „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ je poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. smlouvy 08183/2019/RRC)
MSK-logo

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality