Co pocitame

Fotoakustická tomografie prsu

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jiří Jaroš
Jiří Jaroš z VUT v Brně získal více než 300 000 jádrohodin pro validaci vyvinutého softwaru fotoakustické tomografie na prsním fantomu a optimalizaci kódu z hlediska jeho rychlosti a přesnosti. Cílem studie je ověřit věrohodnost a kvalitu generovaný snímků fotoakustické tomografie prsních fantomů za obtížných podmínek zahrnujících pohyb fantomu simulující dýchání, nehomogenní osvětlení tkáně a omezenou šířku pásma ultrazvukových senzorů včetně její variability napříč senzory, způsobenou danou výrobní technologií. Tato data budou použita pro jemné doladění softwaru fotoakustické tomografie. Dalším krokem bude provedení testovací studie skenováním 20 pacientek. Snímky pořízené pomocí fotoakustické tomografie, rentgenu a počítačové tomografie budou následně poskytnuty vybraným klinickým lékařům k vyhodnocení. Výsledky studie povedou k vývoji nových screeningových a diagnostických postupů v oblasti mamografie prsu.

 


Co pocitame

Elektrifikace bouřek – simulace vybraných událostí

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Zbyněk Sokol
Více než 1 milión jádrohodin pro simulaci a studium elektrifikace bouřek získal Zbyněk Sokol z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Bouřky patří mezi nebezpečné povětrnostní jevy, které jsou doprovázeny silnými poryvy větru, krupobitím či vysokou bleskovou aktivitou. Přestože mohou způsobovat výrazné socioekonomické ztráty spojené nejen s hmotnými škodami ale i oběťmi na životech, nebyly dosud plně popsány a pochopeny, a z tohoto důvodu je jejich předpověď velmi obtížná. Jedním z nejasných procesů probíhajících během bouřek je právě proces elektrifikace.
Zbyněk Sokol bude s kolegyní Janou Minářovou pomocí superpočítače simulovat proces elektrifikace během konvektivních bouřek, které byly pozorovány na území České republiky v letech 2018 a 2019. Simulace budou probíhat pomocí modelu Cloud Electrification Model (CEM), jež byl implementován do numerického modelu předpovědi počasí COSMO, označeném jako CEM-COSMO. Podle autorů projektu se bude jednat o první projekt, který bude studovat a explicitně simulovat elektrifikaci bouřek v oblasti střední Evropy. Výsledky projektu mohou přispět k rozšíření znalostí o jevech souvisejících s bouřkami, jako jsou elektrifikace a blesková aktivita, a dále k přesnějšímu modelování předpovědi počasí.

 


Co pocitame

Od antifázových hranic k novým magnetům bez vzácných zemin

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Mojmír Šob
Výzkumný tým prof. Mojmíra Šoba z CEITEC získal téměř 8 miliónů jádrohodin na projekt zabývající se analýzou vlivu antifázových (AF) hranic na magnetické vlastnosti intermetalických sloučenin a na jejich termodynamickou i mechanickou stabilitu. Tyto informace jsou potřebné pro úspěšný vývoj nových magnetických materiálů. Projekt se zaměří na slitiny na bázi Fe-Al, ve kterých podle nedávných experimentů zlepšují AF hranice některé magnetické charakteristiky až o desítky procent. Získaný výpočetní čas využije výzkumný tým ke studiu vlastností konvenčních magnetů (bez prvků vzácných zemin) na bázi Fe-Al a k pochopení příslušných fyzikálních mechanismů, jejichž znalost je nutná pro vylepšení vlastností těchto magnetických materiálů.

 


Co pocitame

Konformační chování krátkých peptidů studované kvantově-chemickými metodami

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lubomír Rulíšek
Do jaké míry určuje konformační napětí v proteinech jejich trojrozměrnou strukturu? Touto otázkou se bude zabývat Lubomír Rulíšek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který na tento projekt získal více než 5 miliónů jádrohodin.
Kvantově-chemické výpočty ve spojení s moderními solvatačními metodami představují jedinečnou sadu nástrojů k objasnění klíčových faktorů biomolekulární struktury. Pochopení konformačního napětí v proteinech a jejich ligandech pak může představovat nový, výpočetně realizovatelný způsob, jak významně prohloubit naše porozumění procesu sbalování proteinů a interakcí rozličných ligandů s proteiny. Hlavním cílem tohoto projektu je plně popsat konformační prostor všech 400 přirozených dipeptidů a sestavit energetickou mapu jednotlivých konformerů. Na základě tohoto rozsáhlého datového souboru pak lze pochopit trendy a pravidla určující prostorovou strukturu proteinů.
Kromě vypočtených dat bude Lubomír Rulíšek s kolegy Martinem Culkou a Tadeášem Kalvodou provádět experimentálně ověřitelné soubory testů, které poskytnou důkaz pro navrhované hypotézy. Výsledky tohoto projektu najdou uplatnění například při navrhování a vývoji léčiv či při navrhování specifických katalyzátorů založených na enzymech.

 


Co pocitame

Potenciál neuronové sítě pro vývoj zeolitů „in silico“

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lukáš Grajciar
Lukáš Grajciar získal přes 2 milióny jádrohodin na projekt, který se bude zabývat designem nových katalyzátorů „in silico“, jako jsou například zeolity. Zeolity mají velký potenciál pro vývoj nových „zelených“ technologií, neboť se jedná o nejdůležitější průmyslové katalyzátory, které se používají zejména při zpracování ropy a v petrochemii.
Lukáš Grajciar s kolegy Andreasem Erlebachem, Christopherem J. Heardem a Petrem Nachtigallem využijí svůj výpočetní čas pro simulace využívající silová pole na bázi hlubokých neuronových sítí pro screening rozsáhlých databází kandidátních struktur a jejich modelování v provozních podmínkách s bezprecedentní přesností. Výsledky projektu poskytnou hlubší vhled do struktury a stability existujících a hypotetických zeolitů, které dosud nebyly syntetizovány a ke zlepšení katalytických vlastností zeolitů všeobecně.

 


Co pocitame

Lipidy Alzheimerovy choroby

Výzva: 17. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Michael Owen
Alzheimerova choroba je chronické, progresivní onemocnění nervové soustavy, které se projevuje degenerativním zánikem neuronů s charakteristickými histopatologickými změnami. V současné době je diagnostikována u 1 z 8 osob ve věku nad 65 let, a to z ní činí nejčastější příčinu demence u osob středního a vyššího věku. Očekává se, že do roku 2030 onemocní touto chorobou jen v EU 14 miliónů osob. Michael Owen z CEITECu, získal pro první periodu studie lipidů spojených s Alzheimerovou chorobou přes milión jádrohodin, které využije k objasnění mechanismu agregace amyloid-β (Aβ) peptidu, která je charakteristickým znakem pozorovaným při rozvoji Alzheimerovy choroby. Agregace bude studována v přítomnosti gangliosidů, které mohou ovlivňovat agregaci Aβ peptidu a mají důležitou roli ve vývoji a regeneraci mozku a progresi Alzheimerovy choroby.
Kromě získání atomistického porozumění role gangliosidů v Alzheimerově chorobě, bude tento projekt přínosem také pro výzkum jiných neurodegenerativních onemocnění, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova choroba.

 


Co pocitame

Molekulární a mesoskopické simulace vodných roztoků v nehomogenním prostředí

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Barbora Planková
Na molekulární a mesoskopické simulace vodných roztoků v nehomogenním prostředí získala Barbora Planková z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR více než 1 milion jádrohodin. Vodné roztoky jsou všudypřítomné. Najdeme je v přírodě, průmyslových procesech i v každodenním životě. Pro ochranu zdraví či životního prostředí je proto pochopení jejich chování v nehomogenních prostředích klíčové.
Planková spolu s kolegy Karlem Šindelkou a Martinem Lísalem využijí superpočítač pro tři výzkumné oblasti. První je rozhraní grafen a vodný elektrolyt. Grafenu se přezdívá zázračný materiál 21. století. Například pro odsolování vody či její čištění by se mohly využívat právě grafenové membrány. Nejdříve je však důležité porozumět základním procesům na molekulární úrovni, které bude autorka projektu studovat pomocí superpočítače.
Druhou oblastí jsou iontové povrchově aktivní látky, které se používají například v avivážích. Část přidělených výpočetních prostředků bude využita pro studium chování těchto aktivních látek a jejich interakcí s měkkými povrchy – klíčovými aspekty jejich funkčnosti.
Poslední oblastí je rozpustnost malých molekul v interpolyelektrolytových komplexech, která ovlivňuje účinnost léčiv či odstraňování znečišťujících látek.

 

Co pocitame

Virtuální screening lidských a rostlinných hormonů

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Václav Bazgier
Virtuální screening využívá pro objevování potenciálních nových chemických sloučenin počítače, což je levnější a časově méně náročné než jejich testování v laboratoři. Počítač vybere nejvhodnější kandidáty z velké knihovny chemických sloučenin a ty lze následně testovat experimentálně.
Václav Bazgier z Univerzity Palackého v Olomouci získal téměř půl milionu jádrohodin pro projekt Virtuální screening lidských a rostlinných hormonů. Ty hrají důležitou roli v životě lidí, zvířat i rostlin a jsou zodpovědné za mnohé biologické procesy. Přidělené výpočetní prostředky využije pro návrh nových sloučenin – léků na bázi hormonů či hnojiv – pomocí molekulárního dokování s využitím dat z různých databází, jako jsou například DrugBank a Human Metabolome Database.

 

Co pocitame

Ab initio výpočty kohezních vlastností iontových kapalin

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Ctirad Červinka
Ctirad Červinka z Vysoké školy chemicko-technologické získal více než 1 milion jádrohodin pro výpočty kohezních vlastností iontových kapalin. Ty skrývají díky svým jedinečným vlastnostem, jako jsou nízká těkavost a neomezená strukturní variabilita, obrovský potenciál využití v různých technologiích. Jmenujme například zachytávání plynů a tzv. chytré elektrolyty. Širšímu využití těchto kapalin však brání jejich vysoká cena a také nedostatečné pochopení jejich fyzikálně-chemických vlastností. Jednou z jejich nejcennějších vlastností je nízká těkavost, kvůli které je však obtížné spolehlivě změřit jejich tlak nasycených par a výparné teplo. Získané výpočetní prostředky proto využije pro ab initio výpočty a simulace sublimačních vlastností iontových kapalin, které by mohly doplnit a případně nahradit složitá a těžko reprodukovatelná experimentální stanovení jejich těkavosti.

 

Co pocitame

Mechanismus uvolnění genomu neobalených virů

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lukáš Sukeník
Pikornaviry jsou původcem běžného nachlazení i mozkové encefalitidy. Bohužel, v současné době žádný lék proti pikornavirům pro člověka neexistuje. Lukáš Sukeník z CEITEC a Masarykovy univerzity získal více než 4 miliony jádrohodin pro studium mechanismu uvolnění genomu pikornavirů.
Pro infikování buňky je zásadní uvolnění genomu pikornaviru. Virus musí svůj genetický materiál nejdříve vypustit z ochranného bílkovinného pouzdra (kapsidu) do cytoplazmy hostitelské buňky. Sukeník bude s pomocí superpočítače a simulací molekulární dynamiky zkoumat, jak vlastnosti kapsidu ovlivňují uvolnění genomu. Získané znalosti budou využity pro vývoj nových antivirotik.

 

Co pocitame

DRVOSTEP

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Martin Kolář
Více než 1,5 milionu jádrohodin získal Martin Kolář z Vysokého učení technického v Brně na výzkum kvality překladu pro velký počet jazyků. Současný výzkum se obecně zaměřuje na vývoj metod, které se učí překládat text mezi dvěma jazyky, přičemž na překlad mezi více než 6 jazyky se prozatím nikdo nezaměřil. Cílem projektu Martina Koláře je zlepšit kvalitu překladu, kvantifikovat složitost jazyků a tím odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi kvalitou přímého překladu oproti překladu s využitím společného jazyka. S pomocí našeho superpočítače chce výzkumný tým z VUT v Brně analyzovat stovky jazyků a vytvořit volně dostupný online překladač.

 

Co pocitame

Vysoce výkonný screening organokovových struktur pro separaci oxidu uhličitého ze směsi spalovacích plynů za vlhkého stavu

Výzva: 16. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Pezhman Zarabadi-Poor
Více než 3 miliony jádrohodin získal Dr. Pezhman Zarabdi-Poor z CEITEC za účelem identifikace nejvhodnějších organokovových struktur k oddělení oxidu uhličitého ze směsi spalin pomocí rozsáhlého systematického screeningu.
Hlavním antropogenním zdrojem emisí oxidu uhličitého je spalování fosilních paliv. S ekonomickým růstem a vývojem průmyslu se jeho koncentrace v ovzduší stále zvyšuje, což vede ke globálnímu oteplování Země. Jednou z nejúčinnějších metod, jak odvrátit tento nechtěný fenomén a zachovat průmyslový rozvoj, je zachycování a ukládání oxidu uhličitého (Carbon Capture Sequestration, CCS). Jako efektivní řešení se v této souvislosti jeví zachycování oxidu uhličitého ze směsi plynů vznikajících při spalování (průměrně obsahují 15–16 % CO2).
Superpočítač a výpočetní zdroje ve výši 3,3 miliony jádrohodin využije Zarabdi-Poor pro nalezení nejvhodnějších organokovových struktur, které poté budou syntetizovány a experimentálně ověřeny v laboratoři. Tento výzkum je součástí projektu COMPSTORE, jenž je financován programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci Akce Marie Skłodowska-Curie a spolufinancován Jihomoravským krajem. Projekt je realizován v rámci výzkumné skupiny prof. Radka Marka a aktivně se na něm podílí student doktorského programu fyzikální chemie Esmaiel Farajpour Bonab.

 

Co pocitame

Strojové učení v biometrii a biomedicíně

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jan Tinka
Výpočetní zdroje ve výši téměř 1 milion jádrohodin využijí vědci z Vysokého učení technického v Brně na vývoj automatického detekčního systému pro diabetickou retinopatii a pro odstranění vlivu onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů. Retinopatie je onemocnění, při kterém dochází vlivem vysokého obsahu cukru v krvi k poškození cév oční sítnice. Vyšší riziko rozvoje různých forem této nemoci mají pacienti s cukrovkou.
Cílem projektu Jana Tinky a jeho týmu je vytvořit detekční systém využívající algoritmy strojového učení, jehož používání bude snadné a využívat jej budou oční specialisté i pacienti. Ve spolupráci s dermatology rovněž vyvíjí systém pro detekci, lokalizaci a rozpoznání poškození otisků prstů.

 

Co pocitame

Vývoj knihoven a nástrojů Laboratoře pro výzkum infrastruktury

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Petr Strakoš a Lubomír Říha
Kolegové z Laboratoře pro výzkum infrastruktury IT4Innovations získali téměř 1,5 milionu jádrohodin pro vývoj nástrojů, které používají uživatelé našich superpočítačů pro výzkum. Klíčovými tématy projektu jsou energetická efektivita v HPC, vývoj numerické knihovny ESPRESO a vizualizačních nástrojů.
Přidělené výpočetní zdroje využije výzkumná skupina k analýze chování nových aplikací a jejich dynamickému ladění s cílem snížit spotřebu energie při jejich spouštění na superpočítači. U knihovny ESPRESO, vlajkové lodi našeho výzkumu, bude řešeno například vylepšení výkonu při spuštění na jednom výpočetním uzlu a nasazení na systémech s grafickými akcelerátory. Co se vizualizačních nástrojů týká, chtějí kolegové vytvořit open source nástroj pro vizualizace vědeckých dat, který bude dostupný uživatelům naší infrastruktury. Vizualizační nástroj bude založený na populární 3D sadě softwaru Blender, konkrétně na jeho verzi 2.80, která má být vydána v 1. čtvrtletí letošního roku.

 

Co pocitame

Fluidizační režimy ve fluidním potahovacím zařízení Wurster

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jiří Kolář
Pro potahování malých tablet se ve farmacii nejčastěji využívá fluidní potahovací zařízení typu Wurster. S jeho pomocí se na tablety nanáší různé vrstvy s rozličnými funkcemi. Některé vrstvy mohou obsahovat například aktivní farmaceutickou složku (AFS), jiné zase chrání AFS před rozkladem nebo prodlužují účinek léčiva. Při potahování tablet je však obtížné nastavit provozní parametry tak, aby byl získán produkt ve farmaceutické kvalitě.
Cílem projektu Jiřího Koláře z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, jenž získal téměř 3 miliony jádrohodin, je analyzovat závislost fluidizačních režimů na nastavení provozních parametrů zařízení Wurster, a to pomocí výpočetně náročných simulací. Následně se pokusí najít optimální zjednodušení tohoto modelu, který by pomohl urychlit a snížit náklady na vývoj léků.

 

Co pocitame

Výpočetní charakterizace volných energií vybraných proteinů II

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jozef Hritz
Již sedmý projekt doktora Hritze z Masarykovy univerzity získal výpočetní zdroje IT4Innovations. Superpočítače využívá například pro studium komplexů proteinů 14-3-3 a tyrozin hydroxylázy (TH).
Jeho projekt podaný v 15. veřejné grantové soutěži získal více než 1,5 milionu jádrohodin. Cílem výzkumu je odhalit změny strukturální a volné energie, které jsou klíčové pro vznik komplexů proteinů. Jakékoliv narušení interakcí zásadních pro vznik těchto komplexů může vést k řadě patologických stavů.
Jeho výzkumná skupina se zaměří i na TH, enzym důležitý pro lidský mozek. Komplex TH/14-3-3 totiž reguluje hladinu dopaminu, látky, která je důležitá pro přenos vzruchů, a hraje významnou roli při vývoji Parkinsonovy choroby. Kombinací výpočetních simulací na superpočítači s experimentálními technikami (např. nukleární magnetická rezonance a kryoelektronová mikroskopie) lépe porozumí dynamickým vlastnostem a termodynamice shlukování proteinů.
Výzkumný tým doktora Hritze již například zjistil pomocí výpočetních metod se zesíleným vzorkováním, že 14-3-3 protein musí pro vytvoření komplexu zaujmout přechodový konformační stav, který byl do té doby neznámý. Dále zjistili konzervovanou asociační dráhu, kterou se klientské proteiny po jejich fosforylaci dostávají do své finální vazebné konformace. Tyto znalosti je možné využít jak při objasnění efektu mutací podél této asociační dráhy, tak i pro její využití jakožto cílového místa pro navrhované léčiva modulující tuto skupinu 14-3-3 komplexu.

 

Co pocitame

Validace modelu PALM-4U s pozorovací kampaní v Praze-Dejvicích

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Ondřej Vlček
PALM-4U (www.palm4u.org) je mikroměřítkový model, který umožňuje provádět detailní simulace meteorologických podmínek a kvality ovzduší v městských oblastech v rozlišení jednotek metrů. S jeho pomocí je snadnější modelovat stále častější extrémně vysoké teploty v sídelních aglomeracích (efekt tepelného ostrova města) a následné zvýšené znečištění ovzduší. Kromě toho umožňuje model komplexní hodnocení dopadů urbanistických scénářů na mikroklima i kvalitu ovzduší.
Cílem projektu Ondřeje Vlčka z ČHMÚ a jeho kolegů z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR je provést podrobnou validaci nejnovějšího modelu PALM-4U v podmínkách Prahy s využitím poznatků z pozorovacích kampaní v Praze-Dejvicích. Ty zajistili odborníci z ČHMÚ ve dvou čtrnáctidenních cyklech v létě a v zimě roku 2018, během kterých kromě meteorologických podmínek a kvality ovzduší v uličních kaňonech měřili i teploty povrchů budov infračervenou kamerou a tepelné toky fasádami. K dispozici budou mít i data z meteorologických stanic v Praze.
Na validaci modelu spolupracují s partnery z německého projektu MOSAIK (Plánování měst založené na modelu a jeho využití v oblasti změny klimatu) a získali na ni více než 1 milion jádrohodin v naší 15. veřejné grantové soutěži. Tento výzkum je financován z projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383).

 

Co pocitame

Analýza příčin a prognózy událostí PCRF v sítích 4G a 5G

Výzva: 15. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Miroslav Vozňák
Náš kolega prof. Miroslav Vozňák a jeho výzkumný tým z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava získal téměř půl milionu jádrohodin pro projekt, jehož cílem je zvýšit spolehlivost a snížit náklady na udržování nových technologií zajišťujících provoz 4G a 5G mobilních sítí. Tento výzkum probíhá na základě spolupráce s centrem kompetence pro vývoj sítí provozovaným T-Mobile Czech Republic a.s. Společně chtějí nalézt klíčové zdroje dat, shromáždit informace o technických problémech a identifikovat ukazatele výkonu právě pro zvýšení spolehlivosti sítě a zabránění problémům v síti.
Výsledky zpracování dat pomocí superpočítače budou sloužit pro plánované využití strojového učení například pro odhalení a klasifikaci anomálií v mobilních sítích.

 

Co pocitame

Počítačové návrhy nových léků

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Pavel Hobza
Hlavním řešitelem projektu zaměřeného na vývoj metody pro navrhovaní nových léků pomocí počítačů je Pavel Hobza z Akademie věd ČR. Jedná se o jeho devátý superpočítačový projekt, kterému byly přiděleny výpočetní zdroje IT4Innovations. Cílem prací jeho výzkumné skupiny je vytvořit spolehlivou výpočetní strategii pro identifikaci nových ligandů, které se váží na terapeuticky relevantní proteiny jako je např. HIV proteáza, cyklindependentní kinázy a aldo-keto reduktázy. V současné době se zaměřují na vývoj spolehlivých protokolů pro virtuální prohledávání knihoven sloučenin, které mohou obsahovat i několik milionů chemických látek. Pro virtuální hledání léčiv tentokrát získal tým profesora Hobzy více než 6 milionů jádrohodin.

 

Co pocitame

Účinky biomechanických vlastností lipidových membrán

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Pavel Jungwirth
Na výzkum makroskopických vlastností lipidových membrán se zaměří prof. Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. S pomocí superpočítače a využití molekulární dynamiky bude simulovat chování lipidových dvojvrstev. U plazmatických membrán je důležité nejen jejich chemické složení (například jaké typy lipidů je tvoří), ale také jejich tvar. Jungwirthův tým se pokusí zjistit, jak tvar dvojvrstvy ovlivňuje interakce v membráně. Nové poznatky o tvarech membrány přinesou další možnosti pro regulace enzymů a dalších proteinů v buňkách.

 

Co pocitame

Strojové učení pro popis zeolitů

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Miroslav Rubeš
Výzkumnou oblastí, do které spadají projekty s nejvyššími alokacemi nejen u nás, jsou materiálové vědy. Do této oblasti spadá i projekt Miroslava Rubeše z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který získal téměř 2 miliony jádrohodin. Zaměřuje se na zeolity, které se využívají jako detergenty, katalyzátory a adsorbenty. V roce 2017 činil trh se zeolity ve světě asi 30 miliard dolarů. Cílem Rubešova projektu je využít algoritmy strojového učení pro vytvoření modelu, který může pomoci hlubšímu porozumění jevů probíhajících v zeolitických materiálech.

 

Co pocitame

Kyselina hyaluronová: struktura, intermolekulární interakce a interakce s proteinovými receptory

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Marek Ingr
Kyselina hyaluronová je přírodní polysacharid obsažený například v pojivových tkáních a kloubním mazu. Má velké množství biologických funkcí a využívá se nejen v kosmetice, ale i ve zdravotnictví při léčbě kloubních onemocnění (osteoartritidy) a hojení ran či popálenin. Kyselina hyaluronová reaguje s proteinovými receptory a zprostředkovává mimo jiné buněčné signály. Podílí se tak pravděpodobně na rozvoji různých onemocnění včetně rakoviny.
Výzkumem kyseliny hyaluronové a mechanismem vazby jejích molekul na proteinové receptory se zabývá i Marek Ingr z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který získal výpočetní čas v naší 12. i 14. veřejné grantové soutěži. Na superpočítači provádí simulace molekulové dynamiky s cílem odhalit například klíčové interakce hylauronanu s proteiny. Získané poznatky mohou být využity při navrhování nových léků i kosmetických přípravků.

 

Co pocitame

Konvekce a klimatické simulace

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Michal Belda
Důležitým nástrojem pro posouzení klimatických změn jsou globální i regionální klimatické modely, které však mají stále relativně nízké rozlišení a možnost jejich využití pro lokální aplikace je proto omezená. Nízké rozlišení většiny modelů neumožňuje implicitní posouzení jevů jako jsou vzestupné pohyby (konvekce) a s nimi spojené intenzivní srážky. Tyto jevy je třeba v modelech reprezentovat parametrizacemi. Od roku 2016 spolupracují vědci z téměř 30 institucí z celé Evropy na pilotní studii schválené poradním týmem World Climate Research Programme (WCRP), která využívá pro vytváření klimatických scénářů regionální modely v nehydrostatickém režimu ve vysokém rozlišení (3 km a méně), u nichž je předpoklad implicitního zahrnutí mechanismů konvekce. V budoucnu tak budeme mít mnohem podrobnější scénáře dopadů klimatických změn na regionální a lokální úrovni.
Michal Belda z Univerzity Karlovy, který je do pilotní studie WCRP zapojen, získal v naší 14. veřejné grantové soutěži 1 milion jádrohodin na simulace dlouhodobého klimatu v minulosti, jež budou sloužit jako základ pro posouzení budoucích klimatických scénářů. Belda se zaměří na alpský region i Českou republiku.

 

Co pocitame

Optimalizace rotačních strojů pomocí výpočetní dynamiky tekutin

Výzva: 14. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Tomáš Krátký
Tomáš Krátký z Univerzity Palackého v Olomouci získal půl milionu jádrohodin na vývoj plně automatizovaného modelu pro CFD simulace rotačních strojů. Tento nový model bude založený výhradně na open-source softwaru (OpenFOAM, Python) a umožní konstruktérům optimalizovat tvary rotačních strojů pro nejlepší možný hydraulický výkon. Získají tak lepší návrhy rotačních strojů za kratší čas.
Nový výpočetní postup bude využit při návrhu čerpadla, které by svými výkonnostními parametry mělo předčit ty momentálně používané. Výzkumné a vývojové práce v oblasti numerických simulací pro optimalizace tvarů jsou klíčové pro společnosti vyrábějící čerpadla a turbíny. Firmy mohou díky rychlejšímu a levnějšímu výpočetnímu postupu pro hydraulické návrhy zefektivnit přizpůsobování výrobků přesně na míru zákazníkům.

 

Ondřej Chrenko

Formování planetárních systémů

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Ondřej Chrenko
Může vzniknout život na planetách objevených mimo naši sluneční soustavu (exoplanetách)? Jedním z dílčích kroků k nalezení odpovědi na tuto otázku je pochopení vzniku exoplanet a jejich soustav. Možné scénáře vzniku exoplanetárních systémů bude hledat Dr. Ondřej Chrenko z Univerzity Karlovy v projektu Formování planetárních systémů. Na výzkumu spolupracuje s dalšími českými astronomy, doc. Miroslavem Brožem a Dr. Davidem Nesvorným (působícím v USA), a rovněž s observatoří ve švédském Lundu. Pomocí výpočetních simulací na superpočítačích v IT4Innovations bude studovat vznik planetárních embryí a jejich dynamický vývoj v plynoprachových discích rotujících kolem mladých hvězd.

 

Jiří Klimeš

Správnost a přesnost pro molekulární krystaly II

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jiří Klimeš
Dr. Jiří Klimeš a jeho tým získal téměř 2 miliony jádrohodin na vývoj metod pro simulace materiálů. Jeho projekt Správnost a přesnost pro molekulární krystaly využívá poznatky kvantové chemie a přístupy používané pro popis pevných látek a získal na něj i prestižní Startovací grant Evropské výzkumné rady.
V přírodě i průmyslu hrají molekulární pevné látky (molekulární krystaly) důležitou roli. Uveďme si například metan hydrát, tzv. hořící led, potenciálně velmi významný zdroj energie, polární čepice bohaté na oxid uhličitý na Marsu a léky v pilulkách. Některé molekulární krystaly mají zvláštní a přitom důležité vlastnosti. Příkladem je polymorfismus, schopnost existovat v různých strukturách při stejných podmínkách, který může být zásadní pro účinnost léků v těle.
Cílem projektu Jiřího Klimeše je vyvinout metody, kterými bude možné spolehlivě vypočítat vazebné energie v materiálech jako jsou molekulární krystaly, což pomůže pochopit jejich vlastnosti. Superpočítač Salomon skupina využije pro získání vazebných energií 13 vybraných molekulárních krystalů.

 

Lubomír Rulíšek

Reakční mechanismy metaloenzymů

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lubomír Rulíšek
Metaloproteiny hrají v přírodě významnou roli coby katalyzátory biochemických reakcí, které by bez přítomnosti iontu kovu neprobíhaly. Jedná se o téměř všechny oxidačně-redukční procesy, spinově zakázané procesy či procesy, při kterých dochází ke štěpení velmi stabilních chemických vazeb (C-H vazby či trojná, resp. dvojná vazba v molekulách N2 či O2). Příkladem těchto základních biologických procesů je fotosyntéza nebo buněčné dýchání. Pro porozumění funkce a struktury metaloproteinů jsou důležité nejen experimenty (např. rentgenová krystalografie, spektroskopie a elektrochemická měření), ale i výpočetní metody teoretické chemie, které dokážou poskytnout strukturní a energetické charakteristiky metaloproteinů.
Projekt Dr. Lubomíra Rulíška z Akademie věd ČR se zabývá studiem tří vybraných metaloproteinů s tzv. polynukleárními centry (tedy více iontů kovů v aktivním místě enzymu), jenž mají význam nejen v přírodě, ale i jako potenciální průmyslové katalyzátory. Jeho projekt získal přes 3 miliony jádrohodin.
Přidělený výpočetní čas využije k porovnání experimentálních výsledků s výsledky kvantově-mechanického modelování (s použitím programů Turbomole, MOLCAS, Amber, ComQum, ORZ) s cílem získat základní popis katalytických cyklů studovaných metaloenzymů. Výsledky výzkumu mohou být využity pro biomimetické (biologií inspirované) návrhy katalytických systémů, které by mohly najít využití v chemickém průmyslu.

 

Michal Podhorányi

PaReTran2 (Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách 2)

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Michal Podhorányi
Radioaktivní odpady (RAO) vydávají nebezpečné záření i po desítky tisíc let. Proto musí být izolovány od životního prostředí na dlouhou dobu, dokud se nepřemění na látky stabilní. V České republice jsou RAO bezpečně ukládány do tří úložišť radioaktivních odpadů. Za celosvětově nejúčinnější a nejbezpečnější cestu ke zneškodnění těchto látek se však považuje hlubinné úložiště ve stabilním geologickém prostředí, kde nehrozí například zemětřesení a záplavy. V ČR zodpovídá za projekt hlubinného úložiště Správa úložišť radioaktivních odpadů, která počítá s jeho zahájením v roce 2065. V současné době identifikuje potenciálně vhodné lokality a finální lokalita by měla být vybrána v roce 2025.
Naši kolegové Dr. Michal Podhorányi a Dr. Lukáš Vojáček spolupracují od roku 2017 s Masarykovou univerzitou a společností DHI na projektu Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (PaReTran) podpořeném Technologickou agenturou České republiky (TH02030840). Cílem PaReTranu je zlepšit možnosti analýzy potenciálního rizika kontaminace životního prostředí v důsledku dlouhodobého šíření radioaktivních látek z hlubinného úložiště radioaktivních odpadů okolním horninovým prostředím. Simulace pomocí reakčně-transportních modelů (FEFLOW) jsou výpočetně náročné a jejich paralelizace pro nasazení na systémy HPC umožní urychlení simulací.
Výpočetní čas získaný v naší 13. veřejné grantové soutěži vědci využijí pro vývoj programu TRM. Zaměří se na testování a měření škálovatelnosti paralelizace programu s využitím volně dostupných knihoven PhreeqcRM pro simulace geochemických procesů.

 

Gaspar Pinto a Jan Štourač

PredictSNP-Onco: Analýza strukturní bioinformatiky pro personalizovanou dětskou onkologii

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Gaspar Pinto a Jan Štourač
Výzkumné týmy profesora Jiřího Damborského a Davida Bednáře z Masarykovy univerzity, profesora Jaroslava Štěrby z Dětské nemocnice FN Brno a docenta Ondřeje Slabého z CEITECu vyvíjí nový výpočetní nástroj PredictSNP-Onco pro personalizovanou dětskou onkologii. Nový nástroj by mohl lékařům usnadnit rychlejší stanovení nejvhodnější léčby pro každého jednotlivého pacienta, u něhož dosavadní standardní postupy nevedly k úspěchu, anebo kde je pravděpodobnost vyléčení standardními postupy velmi malá. Vznik nádorové buňky může způsobit jedna jediná mutace. Proto je potřeba mutaci co nejrychleji vyhodnotit a zvážit léčbu všemi dostupnými léky (inhibitory), které prošly schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA), Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL), event. americkou vládní agenturou – Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA.
Výpočetní čas na Salomonu ve výši téměř 800 tisíc jádrohodin vědci využijí pro vyhodnocení všech možných mutací bílkovin, které vedou k rozvoji rakoviny, a na analýzy inhibitorů výpočetní metodou molekulárního dokování. Využitím informací ze čtyř světových databází mutací společně s vypočítanými výsledky pomohou s návrhem nových možností personalizované/precizní léčby pro různé typy nádorových onemocnění. Lékaři tak získají za kratší dobu více informací a budou moci rychleji nasadit správnou léčbu konkrétnímu pacientovi ve správný čas.

 

Lukasz Cwiklik

Interakce molekuly léčiva a slzného filmu lidského oka

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lukasz Cwiklik
Slzný film chrání rohovku našeho oka před vysycháním. Vyživuje rohovkový povrch a je první linií obrany proti infekci očního povrchu. Vytváří se rozetřením slzy po povrchu oka mrknutím víčka. Jeho tloušťka se během mrkání mění. Skládá se de facto z vrstvy tukové (lipidové) a vodné. Poruchy v lipidové vrstvě vedou k syndromu suchého oka, který se léčí očními kapkami.
Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR zkoumají jako jediní na světě účinnost očních kapek na molekulární úrovni. Hledají cesty, jak skrze lipidovou vrstvu dostat požadované látky. Věnují se simulacím lipidové vrstvy na molekulární úrovni a na výzkumu slzného filmu spolupracují i s farmaceutickými společnostmi.
Mikroskopický výzkum lipidové vrstvy nyní Dr. Lukasz Cwiklik doplní o výpočetní simulace na superpočítači Salomon. Jeho projekt získal více než 1,5 milionu jádrohodin v naší 13. veřejné grantové soutěži. Přidělený výpočetní čas využije pro studium vybraných lipofilních léků a slzného filmu, konkrétně jak léky pronikají přes lipidovou vrstvu do vrstvy vodnaté.
Experimentální (využití biomimetického čipu, na jehož konstrukci získali prestižní grant Neuron Impuls) a výpočetní výsledky výzkumu přinesou lepší poznatky o interakcích léčiv se slzným filmem a možná i návrh nové generace očních kapek.

 

Jan Boháček

Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií

Výzva: 13. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jan Boháček
Projekt Dr. Jana Boháčka z Vysokého učení technického v Brně, který se podílí na řešení pětiletého projektu Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií (CVNET, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753) podpořeného Operačním programem Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, získal téměř 1 milion jádrohodin.
Laboratoř přenosu tepla a proudění na VUT v Brně se již 10 let zabývá vývojem moderních tepelných výměníků s dutými polymerními mikrovlákny. Výhodou použití plastových dutých vláken ve výměnících je flexibilita vláken, nízká cena a chemická odolnost. Tzv. plastové výměníky jsou ideální například pro vytápění, klimatizaci a pro aplikace s využitím odpadního nízko potenciálního tepla.
Přidělený výpočetní čas využijí vědci z VUT v Brně na vývoj polymerních výměníků tepla, konkrétně na detailní simulace přenosu tepla. Budou analyzovat různé faktory, které ovlivňují přenos tepla v polymerních dutých mikrovláknech (průměry, délky a rozteče vláken).

 

Hobza

Strukturální studie lidských a zvířecích virů

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Pavel Plevka
Projekt Dr. Pavla Plevky z CEITEC Masarykovy univerzity získal 2 213 000 jádrohodin pro výzkum pikornavirů, flavivirů a bakteriofágů. Naše superpočítače a přidělené výpočetní zdroje využije pro zpracování a analýzy mikrofotografií pořízených špičkovými elektronovými mikroskopy.
Pikornaviry způsobují nejen běžná nachlazení, ale i závažná onemocnění jako například záněty mozkových blan a dýchacích cest. Vědci určí strukturu virových částic (virionů), pomocí kterých se virus šíří z jedné buňky do druhé, a také popíší množení virů v infikovaných buňkách. Flaviviry, včetně viru zika a klíšťové encefalitidy, způsobují potenciálně smrtelná neurologická onemocnění. Vědci se zaměří právě na klíšťový virus encefalitidy, který každoročně způsobuje v České republice stovky potenciálně smrtelných infekcí. Výsledky projektu poskytnou vědcům podrobný popis mechanismu replikace virů.

 

Hobza

Optimalizace materiálů pro nový typ lithiových baterií

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Dominik Legut
Náš kolega Dr. Dominik Legut se zabývá výzkumem lithium-kovových baterií. Lithium-kovové baterie mají na rozdíl od lithium-iontových baterií vyšší energetickou hustotu a dokážou uchovat až 10x více energie. Anody z lithia nicméně čelí mnoha výzvám kvůli problémům s nízkou nabíjecí účinností, změnou objemu při nabíjení/vybíjení ale zejména s dendritickým růstem.
V roce 2017 publikoval Dr. Legut společně s kolegy z USA, Číny a Singapuru článek na téma ochranné filmy pro lithium-kovové baterie v magazínu Advanced Energy Materials s impakt faktorem 16. Speciální ochranné dvoudimenzionální filmy o tloušťce několika atomů totiž dokážou zabránit propojení elektrod (a následnému nebezpečnému zkratu), ke kterému může dojít kvůli dendritickému růstu na lithiových anodách.
Nyní získal Dr. Legut 8 milionů jádrohodin na výzkum optimální struktury lithiových anod. S dalšími kolegy se bude snažit navrhnout optimální materiál pro lithiové anody pomocí prediktivních algoritmů, výpočtů chemické stability a mechanických vlastností.

 

Hobza

Strukturní charakterizace přirozeně neuspořádaných (nestrukturovaných) proteinů

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Lukáš Žídek
Přirozeně neuspořádané proteiny jsou makromolekuly bez jedinečné prostorové struktury. Nemají stabilní prostorové uspořádání, a tedy jediné termodynamické minimum, které by určovalo jejich funkci. Během posledního desetiletí si získaly širokou pozornost díky své významné roli ve velkém množství buněčných procesů. Jedná se například o přepisování informace z DNA a také o jejich možnou souvislost s neurodegenerativními chorobami. Vědecké objevy posledních let ukazují, že hlavní roli ve funkci proteinů nehraje jejich prostorové uspořádání, nýbrž jejich dynamické chování.
Náplní projektu prof. Lukáše Žídka z Masarykovy univerzity, který získal 1 480 000 jádrohodin, je získat kombinací nejmodernějších rozsáhlých počítačových simulací společně s vlastními prediktivními kódy a pokročilými experimentálními technikami (jako je spektroskopie nukleární magnetické rezonance či maloúhlový rentgenový rozptyl) více informací o konformačním chování vybraných nestrukturovaných proteinů.

 

Hobza

Vývoj výpočetního kódu pro relativistickou spektroskopii (ReSpect) ke studiu komplexních sloučenin těžkých kovů pro léčbu rakoviny

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Jan Vícha
Jednou z léčebných metod rakoviny je chemoterapie. Nejužívanějším chemoterapeutikem jsou léky na bázi platiny. Klíčovým krokem pro jejich další vývoj je důkladnější pochopení struktury, vlastností, dynamiky a reakčních mechanismů těchto léků. Projekt Dr. Jana Víchy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně navazuje na výsledky jeho předešlých výzkumů a také na výsledky jeho projektu z naší 9. veřejné grantové soutěže. Cílem nového projektu, který tentokrát získal 1 134 000 jádrohodin, je zvýšit prediktivní schopnosti a přesnost výpočtů spektroskopických vlastností komplexních sloučenin platiny v programu ReSpect, který vyvíjí partnerská organizace projektu – Artic University of Norway. Nově upravený kód programu ReSpect bude nejprve testován pomocí výpočtů magnetické rezonance jednoduchých platinových chemoterapeutik, jako je cisplatina a oxaliplatina v roztoku. Výzkumné práce budou poté rozšířeny na simulace nových pokročilých nosičů platinových léčiv, což je také hlavním tématem projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR „Pokročilé nosiče platinových léčiv“, jehož řešitelem je také Dr. Vícha.
Alokované výpočetní zdroje budou využity na testování upraveného kódu a pro relativistické kvantově chemické výpočty v programu ReSpect pro predikci a analýzu parametrů magnetické rezonance u komplexních sloučenin těžkých kovů.

 

Hobza

Srovnání metod vnoření slov

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Martin Fajčík
Způsob číselné reprezentace slov používaný v počítačovém zpracování přirozeného jazyka se označuje jako technika vnoření slov. Spočívá ve vytvoření vektoru pro každé slovo. Pokročilé metody vnoření slov nacházejí uplatnění v různých oblastech souvisejících například s rozpoznáváním řeči a překladem.
Cílem projektu Ing. Martina Fajčíka z Vysokého učení technického v Brně, který získal 850 000 jádrohodin, je experimentovat se současnými nejmodernějšími technikami vnoření slov (statistickými i prediktivními) jejich učením pomocí rozsáhlých datových souborů. Tým vědců chce identifikovat slabá místa různých technik a navrhnout způsoby pro jejich další zlepšení. Práce na projektu zahrnuje také pochopení vztahů vektorů slov s jejich skutečným významem. Zajímavostí bude i zpracování homonym, synonym, antonym a hyponym.
Z modelů je možné odhadnout nejen vztahy mezi slovy, které se „naučily“, ale dokonce vyjádřit i míru těchto vztahů a pracovat se slovní aritmetikou (například jak jsou si slova podobná). Uveďme si příklad: Když od vektoru slova král odečteme vektor slova muž a přidáme vektor slova žena – dostaneme vektor blízký jakému slovu?

 

Hobza

Analýza biologických obrazů s využitím FIJI na HPC – cesta k exascale

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Michal Krumnikl
Projekt IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale a jím podpořený výzkum na téma analýzy biologických obrazů s využitím HPC umožňuje IT4Innovations zapojit se do výzkumu zpracování rozsáhlých biologických dat pomocí vysokovýkonných výpočetních systémů (HPC). Tento výzkum je zaměřen na paralelizaci zpracování dat například z light sheet mikroskopie. Light sheet mikroskopie se stala populární pro snímání živých buněk a organizmů díky své rychlosti a nízké foto-toxicitě, která umožňuje mikroskopicky snímat kompletní živé systémy, jako např. embrya, ve třech dimenzích s vysokým rozlišením a po celou dobu jejich vývoje.
Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti platformy Fiji, kterou využívají desítky tisíc uživatelů na celém světě pro zpracování velkých obrazových dat. Vývojový tým Dr. Krumnikla ve spolupráci s Dr. Pavlem Tomančákem z Max Planck Institutu v Drážďanech, upraví jednotlivé postupy pro analýzu dat tak, aby mohla být bezproblémově spuštěna na vysokovýkonných výpočetních systémech. Vývoj a nasazení platformy Fiji na HPC umožní jejím uživatelům plně využít její potenciál na velkých biologických obrazových datech.

 

Hobza

Urychlení protonů pomocí interakce laseru s mikro-shluky plazmatu z pásku kryogenního vodíku

Výzva: 12. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Martin Matys
Projekt Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Martina Matyse a Dr. Jana Pšikala (současně vědečtí pracovníci v projektu ELI Beamlines) získal 800 000 jádrohodin a zabývá se vývojem urychlovačů iontů. Konkrétně pracují na výzkumu urychlování protonů vlivem interakce vysoce výkonného laserového impulzu s terčíkem z tenkého pásku kryogenního (ledového) vodíku.
Laserem řízené urychlovače iontů by v budoucnu mohly nahradit finančně velmi nákladné klasické urychlovače a tím například snížit cenu protonové terapie pro léčbu onkologických onemocnění a také cenu výroby lékařských izotopů pro pozitronovou emisní tomografii.
Vědce zajímá interakce, kdy se laserový paprsek propálí skrz terčík a pak reaguje se zbytkovými mikro-shluky plazmatu, které mají mnohem nižší hustotu než počáteční terč. Takový mechanismus může protony urychlit až na energie o velikosti několik stovek milionů elektronvoltů. Cílem projektu je tento mechanismus blíže prozkoumat, a to pomocí numerických trojrozměrných simulací, které jsou ve srovnání s reálnými experimenty výrazně levnější.

 

Hobza

Vývoj nových léčiv pomocí Deep Learning

Výzva: 11. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Vojtěch Cima
Projekt Ing. Vojtěcha Cimy „Deep learning pro návrh nových léků“ získal 400 000 jádrohodin. Alokované jádrohodiny budou využity na hluboké učení pro předvídání působení potenciálních léčiv a jejich možných vedlejších toxických účinků. Pomocí predikčních algoritmů může být vývoj léků urychlen a zároveň může dojít k snížení nákladů celého procesu návrhu léků. Tento výzkum probíhá v rámci projektu ExCAPE, jehož cílem je vyvinout algoritmy pro řešení komplexních úloh z oblasti farmakologie.
http://excape-h2020.eu/

 

IntA

IntA

Výzva: 11. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Petr Vrchota
Návrh nových regionálních letadel a dopravních letounů je ovlivněn především ekonomickými a ekologickými faktory. Jednotlivé části letadel jsou optimalizovány například z hlediska aerodynamické účinnosti, spotřeby paliva a emisí. Další možností snížení aerodynamického odporu a úspory paliva jsou optimalizované integrované komunikační antény. Antény obvykle tzv. vyčnívají a přispívají k celkovému odporu letadla.
Projekt „IntA“ Dr. Petra Vrchoty z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu získal 200 000 jádrohodin. Projekt IntA se zaměřuje na návrh křídla letadla s integrovanou anténou, čímž by mělo dojít ke zlepšení letových výkonů a aerodynamické účinnosti celého letounu, snížení spotřeby paliva a ovlivnění dopadů na životní prostředí. Cílem výzkumného projektu je snížit aerodynamický odpor letadla pomocí integrované antény až o 2%.

 

EUV

Molekulární simulace materiálů na bázi cínu pro extrémní ultrafialovou litografii

Výzva: 11. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Petr Slavíček
Jak dokáže cílené vysokoenergetické záření změnit materiál? K jakým konkrétním změnám na molekulární úrovni dojde? Chemické změny materiálů pod vlivem fotonů o vysoké energii zkoumá tým pod vedením prof. Petra Slavíčka v Laboratoři teoretické fotodynamiky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jejich projekt "Molekulární simulace materiálů na bázi cínu pro extrémní ultrafialovou litografii (EUV)" získal 1 082 000 jádrohodin.
Cílem projektu je popsat molekulární změny při ionizaci organocínatých sloučenin (tzv. Sn-O klecí) extrémním ultrafialovým zářením. Tyto sloučeniny mohou sloužit jako tzv. fotorezistní materiály pro EUV litografii. Jedná se o litografii nové generace pro nanometrové rozměry, využitelnou při efektivní výrobě nových počítačových čipů. Metoda je založena na změně fyzikálně-chemických vlastností fotorezistů (např. jejich rozpustnosti) po EUV ozáření. Ozářením specifických míst materiálu může mít výsledná struktura rozlišení do 10 nm, což je hranice dnešních komerčních čipů. Značná výpočetní náročnost molekulových simulací ionizovaných Sn-O sloučenin je dána bohatou elektronovou strukturou cínu. Simulace jediné trajektorie trvající půl pikosekundy vyžaduje téměř týden počítačového času na běžných procesorech. Náš superpočítač Salomon, který má dohromady 76 896 jader (procesory Intel Haswell a akcelerátory Intel Xeon Phi), umožní výzkumníkům provést rozsáhlé simulace, které by jinak nebyly prakticky proveditelné.

 

IntA

Relativní stabilita párů bází v nukleových kyselinách

Výzva: 11. Veřejná grantová soutěž
Hlavní řešitel: Petr Kulhánek
Vědci pod vedením Dr. Kamily Réblové a Dr. Petra Kulhánka ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě získali 634 000 jádrohodin pro studium relativní stability párování bází v deoxyribonukleových kyselinách (DNA).
Řetězce dvojité dvoušroubovice DNA nesou genetickou informaci, jejíž integrita je zajištěna pomocí komplementárního Watson-Crickova párovaní. Při replikaci DNA, ke kterému dochází při dělení buněk, je tato komplementarita využita pro vytvoření dvou identických kopií DNA. Při replikaci však může dojít k chybám projevujícím se nesprávným párováním bází, které je rozpoznáváno celou řadou opravných mechanismů. Jedním z nich je MMR (anglicky: mismatch repair), ve kterém enzym MutS rozpoznává chybné párovaní a při jeho nalezení spouští kaskádu procesů vedoucí k jeho opravě.
Získaný výpočetní čas na superpočítačích IT4Innovations umožní vědcům uskutečnit molekulární simulace krátkých molekul DNA a zaměřit se na charakterizaci stability párování všech možných kombinací bází obsahujících jak správné Watson-Crickovo párování tak i všechny ostatní kombinace. Vědci se domnívají, že tato stabilita může být jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují efektivitu MMR mechanismu při hledání chyb a získané informace tak mohou být důležité pro pochopení vzniku geneticky podmíněných nemocí či vzniku rakovinotvorného bujení.

 

Hobza

Počítačové návrhy nových léků

Výzva: 10. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Pavel Hobza
Prof. Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky se zabývá počítačovými návrhy nových léků. Jeho projekt „In silico drug design“ získal 7 425 000 jádrohodin v rámci 10. Veřejné grantové soutěže. Získané výpočetní prostředky využije tým prof. Pavla Hobzy na vývoj metod pro virtuální hledání léčiv. Tento přístup využívá molekulární modelování (dokování a skórování) k identifikování vhodných látek pro vývoj nových léčiv a je prakticky využíván farmaceutickým průmyslem. Kvůli vysokým požadavkům na rychlost výpočtů je však stále spolehlivost těchto metod nízká. S pomocí našich supervýkonných počítačů dokáží vědci z týmu prof. Hobzy předvídat pomocí přesných kvantově-chemických výpočtů jak strukturu léku v aktivním místě proteinů tak i jejich schopnost se vázat, což napovídá o jejich léčebných účincích. Nedávno publikovaný přístup je v současné době využíván ve spolupráci s předními farmaceutickými společnostmi.

 

Jaros

Simulace a plánování ultrazvukových chirurgických zákroků

Výzva: 10. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jiří Jaroš
Na výzkum v oblasti výpočetních simulací šíření ultrazvuku v živých tkáních získal výzkumný tým Dr. Jiřího Jaroše 2 678 000 jádrohodin. Vědci se zabývají cíleným ultrazvukem, který nachází uplatnění v neinvazivní terapii pro léčení rakoviny a dalších nemocí. Cílený ultrazvuk pracuje na principu vysílání soustředěných paprsků ultrazvukových vln o vysoké intenzitě do živé tkáně. Lékaři tak mohou pacienta zbavit nádoru bez invazivního zákroku (chirurgické operace). Výsledky ultrazvukové operace nicméně ovlivňují mnohé faktory, jako například přítomnost kostí, velkých cév, nebo tuková vrstva obalující orgány. Tyto faktory vedou k oslabení, rozptýlení a odrazům ultrazvukové vlny, která pak nemá dost energie v požadovaném místě. Přidělenou alokaci proto využije výzkumný tým z Vysokého učení technického v Brně pro hodnocení přesnosti a optimalizaci modelů šíření ultrazvuku v živých tkáních.

 

Brzobohaty

ESPRESO FEM – Modul přenosu tepla

Výzva: 10. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Tomáš Brzobohatý
Projekt Dr. Tomáše Brzobohatého „ESPRESO FEM – Heat Transfer Module“ získal 2 425 000 jádrohodin. Výzkumný tým se bude zabývat vývojem a testováním komplexní a masivně paralelní knihovny založené na metodě konečných prvků, pro simulaci problémů přenosu tepla a jejich optimalizaci. Součástí knihovny je masivně paralelní iterační řešič ESPRESO vyvíjený na IT4Innovations.

 

Komm

PIC simulace distribuce tepelného toku na komponenty stěn termojaderného reaktoru a experimenty v tokamaku WEST

Výzva: 10. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Michael Komm
Vědci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky se věnují výzkumu spojenému s mezinárodním dlouhodobým úsilím o ovládnutí termojaderné fúze. Projekt Dr. Michaela Komma získal 300 000 jádrohodin v rámci 10. Veřejné grantové soutěže a zabývá se modelováním depozice tepla neseného částicemi plazmatu na komponenty první stěny (plasma-facing components, doslovně části reaktoru dívající se na plazma). Výzkum je zaměřený na experimenty na tokamaku WEST, který se nachází v Cadarache v jižní části Francie, a ve kterém se budou testovat prototypy komponentů určených pro budovaný tokamak ITER. ITER by měl jako první fúzní zařízení produkovat více energie, než kolik spotřebuje, což je ovšem spojeno s extrémními tepelnými toky, které jsou na hranici materiálových možností komponent první stěny. Cílem projektu Akademie věd ČR je zjistit, zda je porozumění interakce plazmatu s komponentami první stěny dostatečně přesné pro úspěšný provoz termojaderného reaktoru.

 

Zeleny

Počítačové modelování martensitických transformací ve slitinách Ni-Mn-Ga

Výzva: 10. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Martin Zelený
Už jste slyšeli o magnetických slitinách s tvarovou pamětí? Na Univerzitě Karlově se vědci zabývají zkoumáním právě těchto kovových slitin, které dokáží obnovit svůj původní tvar i rozměry v magnetickém poli. Slitiny s tvarovou pamětí jsou tvořené na míru podle požadavků člověka a říká se jim inteligentní materiály. Disponují schopností získat svůj původní tvar vlivem tepla, napětí anebo magnetismu. Jev tvarové paměti je způsoben tím, že kov přechází při zmíněných vlivech z jedné krystalické struktury do jiné, která je za daných podmínek energeticky nejvýhodnější. Pro jevy tvarové paměti je nutnou podmínkou martensitická fázová transformace. Tuto změnu lze vyvolat teplotní změnou, tlakem, nebo právě magnetických polem. Hlavním cílem projektu Dr. Martina Zeleného z Univerzity Karlovy je modelování martensitických transformací (přechodů) slitin na bázi Ni-Mn-Ga, které mohou být vlivem vnějšího magnetického pole (vratně) deformovány až o 12 %. Projekt získal 1 468 000 jádrohodin a jeho výsledky budou využity při navrhování nových inteligentních materiálů se širokou škálou využití, jako například pro pohonné jednotky, senzory a magnetické chladící systémy.

 

Janko

Role hybridizace při vzniku asexuálních linií u ryb

Výzva: 9. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Karel Janko
Vědci z Ostravské univerzity se zabývají velmi zajímavým tématem – asexuálním rozmnožováním u ryb. Zaměří se na ryby z čeledi sekavcovitých (Cobitidae), které jsou v Evropě rozšířené. Možná znáte některé zástupce této čeledi vyskytující se u nás: piskoře pruhovaného či sekavce písečného. Rozmnožovací schopnosti těchto ryb mohou být opakovaně narušovány mezidruhovým křížením. Mezidruhové křížení může vést ke vzniku tzv. asexuálních jedinců: neplodných samců a samiček, které plodné jsou, nicméně pohlavně se nerozmnožují. Rozmnožují se totiž klonálně. Asexuálním samičkám stačí, aby pohlavními buňkami plodných (nezkřížených) samečků pouze vývoj vajíček nastartovaly, bez nutnosti procesu oplození. Potomstvem jsou pak výhradně dcery, klony své matky. Proč při mezidruhovém křížení vznikají jedinci rozmnožující se výhradně klonálně? Představuje vznik takovýchto nepohlavních jedinců neodmyslitelný krok v evolučním procesu vzniku nových druhů? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi za pomoci našich superpočítačů vědci pod vedením Dr. Karla Janka v rámci projektu, který získal 5 000 000 jádrohodin.

 

Hritz

Studium komplexů proteinů spojovaných s neurodegenerativními onemocněními

Výzva: 9. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jozef Hritz
Vědecký tým pod vedením Dr. Jozefa Hritze využije našich superpočítačů pro studium komplexů proteinů 14-3-3, které jsou spojovány s onkologickými a neurodegenerativními onemocněními, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Statická molekulární struktura těchto proteinů byla na atomární úrovni již prostudována díky experimentálním technikám, rentgenové krystalografii nebo nukleární magnetické rezonanci. Jejich dynamika však zatím není dobře prozkoumána. Studium dynamických vlastností je pro pochopení vzniku těchto komplexů důležité, protože tato znalost umožní cíleně zasáhnout do procesů zodpovědných za vznik a průběh Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Vědci z Masarykovy univerzity by chtěli tyto změny popsat a tím přispět k pochopení obou neurodegenerativních chorob. Projekt Dr. Jozefa Hritze získal 3 300 000 jádrohodin.

 

Strakos

Detekce a měření fraktur očnic ze snímků počítačové tomografie

Výzva: 9. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Petr Strakoš
Výzkumný tým na IT4Innovations implementuje moderní postupy informačních technologií v diagnostických metodách medicíny. Zaměřuje se na přesnou detekci a měření fraktur očnic ze snímků počítačové tomografie (CT) ve spolupráci s lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem projektu, který získal 200 000 jádrohodin, je vyvinout nové metody, popřípadě vylepšit ty stávající, pro analýzu CT snímků, a to díky filtraci a segmentaci obrazů a vývoji paralelních algoritmů pro rekonstrukci 3D modelů. Algoritmy budou použity pro analýzu poúrazových ošetření u pacientů s očním poraněním.

 

Merta

Vývoj knihovny BEM4I

Výzva: 9. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Michal Merta
Vědci z IT4Innovations pokračují ve vývoji knihovny paralelních řešičů založených na metodě hraničních prvků (BEM4I). V rámci předchozího projektu byla knihovna BEM4I akcelerována pomocí koprocesorů Intel Xeon Phi (Knights Corner, KNC), což doplnilo již existující a funkční paralelizaci pomocí OpenMP a MPI. V této fázi se se zaměří na další optimalizace kódu a jeho testování na nové generaci procesorů Intel Xeon Phi (Knights Landing, KNL). Cílem projektu, který získal 350 000 jádrohodin, je vyvinout efektivní knihovnu pro rychlé řešení hraničních integrálních rovnic. Vědci se budou zabývat vektorizací sestavení systémových matic a paralelizací v distribuované paměti. BEM4I bude možné využít při řešení reálných inženýrských problémů z oblasti šíření zvuku a úloh tvarové optimalizace.

 

Jungwirth

Konformační změny a membránová vazba rekoverinu, neuronálního vápníkového senzoru

Výzva: 7. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Pavel Jungwirth
Věděli jste, že existuje protein rekoverin? Nachází se v oku, kde reguluje citlivost buněk fotoreceptorů a umožňuje nám tak adaptaci zraku na měnící se světelné podmínky. Tento protein je citlivý na vápník. Vědci z Akademie věd České republiky využili superpočítače pro simulace molekulární dynamiky strukturálních změn rekoverinu a jeho vnoření do buněčné membrány po navázání iontů vápníku. Získaný počítačový obrázek dynamiky rekoverinu napomůže lépe pochopit důležité molekulové detaily spojené s procesem vidění.

 

Huszar

Simulace klimatických modelů na regionální úrovni

Výzva: 7. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Peter Huszár
Všeobecně se předpokládá, že města se přehřívají hlavně proto, že je v nich málo zeleně. Většina plochy ve městech je zastavěna různými stavbami, protkaná chodníky a cestami. Vlastnosti betonu, asfaltu, a souvislé zástavby se od přírodních povrchů (např. nezakrytá půda, vegetace) velmi liší. Umělé povrchy absorbují sluneční záření, akumulují teplo, nejsou schopné vázat a uvolňovat vodu (na rozdíl od vegetace). V létě je tak pobyt ve velkém městě nesnesitelný a jeho obyvatelé doslova utíkají k vodě. Za pomoci superpočítačů simulovali vědci z Univerzity Karlovy pod vedením Petera Huszára využitím nejnovějších klimatických modelů vliv měst a obecně městských povrchů (nejen) na teplotu povrchu. Při modelování brali v potaz například fenomén tepelného ostrova města, zahrnuli efekty turbulence v městské zástavbě, toky tepla a záření mezi vzduchem v uličním kanálu a okolními budovami. Vědci také za pomoci našich superpočítačů předpověděli (až do roku 2099) pravděpodobné budoucí klimatické podmínky ve městech vč. jejich vlivu na regionální klima.

 

Hradis

Konvoluční neuronové sítě pro rekonstrukci obrazu

Výzva: 7. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Michal Hradiš
Vědci z VUT Brno se věnují rekonstrukci obrazu a konvolučním neuronovým sítím, nejúspěšnější metodě strojového učení současnosti. Konvoluční neuronové sítě se v rámci rekonstrukce obrazu využívají například pro zvyšování rozlišení, doplňování poškozených částí a zaostřování fotografií. Tým Dr. Michala Hradiše se zaměřuje na dva základní typy obrazových degradací a jejich obnovení: ztrátová komprese a rozmazání pohybem. Významných úspěchů dosáhli například pro zaostření rozmazaných fotografií textu z mobilních telefonů a rozpoznání státních poznávacích značek automobilů z dopravních kamer. A protože je trénování konvolučních sítí pro rekonstrukci obrazu výpočetně náročné (velké sítě se na nejnovějších GPU trénují například měsíc), využili naše superpočítače.

 

Kalus

Modelování elementárních procesů ve studeném plazmatu vzácných plynů

Výzva: 7. a 9. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: René Kalus
Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava a z Université Toulouse III Paul Sabatier se zajímají o studené plazma vzácných plynů (helium, neon, argon, krypton, xenon), které nachází využití v mnoha oblastech medicíny, např. při povrchové sterilizaci, hojení ran, inaktivaci rakovinných buněk či ovlivnění procesu koagulace (srážení) krve. Pro pochopení procesů vedoucích k hojivým vlastnostem studeného plazmatu je nutné porozumět tomu, co se děje uvnitř plazmatu a co se s ním děje i po vstupu do vnějšího prostředí (při kontaktu se vzduchem). Výzkumníci se zabývají simulacemi srážek částic v nosných plynech a pro nejbližší budoucnost připravují jejich rozšíření na srážky primárních iontů nosných plynů s molekulami vzduchu. A jelikož jsou tyto simulace výpočetně náročné, zejména pak v případě molekulových iontů, využívají vědci našich superpočítačů.

 

Dolezal

Molekulární dokování a vysoce výkonné počítače

Výzva: 5. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Rafael Doležal
Molekulární dokování (docking) patří mezi metody často užívané v racionálním vývoji léčiv. Umí pro malé molekuly léčiv a přislušné receptory najít optimální uspořádání, v jakém spolu mohou reagovat. Molekuly jsou uvažovány jako flexibilní struktury, které mohou měnit svůj tvar, což značně zvyšuje náročnost prováděných výpočtů. Vědci z Univerzity Hradec Králové využívají k dokování superpočítače, protože se zaměřují na hledání potenciálních léčiv v databázích s miliony chemických struktur. Pomocí počítačových metod se snažili navrhnout nejvýkonnější algoritmus simulace interakcí mezi enzymem acetylcholinesteráza a vybraným potencionálním léčivem na Alzheimerovu chorobu.

 

Kovacik

Struktura lidské mitochondriální proteázy Lon

Výzva: 5. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Lubomír Kováčik
Eukaryotické buňky našeho těla představují komplikovaný biochemický systém, který pro svou činnost využívá energii v podobě adenosin-trifosfátu (ATP). Zdrojem ATP jsou mitochondrie, buněčné organely, v jejichž nitru se nachází více než tisíc proteinů umožňujících jejich správnou funkci. Jedním z nich je Lon proteáza, která se podílí zejména na rozkládání pro buňku toxických proteinů a na udržování rovnováhy vnitřního prostředí v mitochondriích. Změna množství Lon proteázy, které buňka produkuje, je ukazatelem nerovnováhy a je spojena s řadou závažných onemocnění, jako je epilepsie, myopatie, paraplegie a rakovina. Ukazuje se také, že Lon proteáza by mohla být využita při léčbě rakoviny. Proto je důležité zjistit o Lon proteáze co nejvíce. Doposud chybí například informace o jeho celé struktuře a o změnách v průběhu jejích funkčního cyklu. Vědcům z Karlovy univerzity se za pomoci superpočítačů podařilo stanovit 3D strukturu lidské mitochondriální Lon proteázy v celé jeho délce. Jsou tak o krok blíže k poznání studovaného proteinu a možné léčbě zmíněných onemocnění.

 

Hrusak

Reakce excitovaných iontů kyslíku s metanem relevantní pro atmosféru Titanu

Výzva: 5. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jan Hrušák
Titan, měsíc Saturnu, je pozoruhodný objekt Sluneční soustavy. Vědce zajímá již delší dobu, protože je podobný naší Zemi. Kosmická sonda Cassini kolem něj uskutečnila velké množství průletů, aby bylo o tomto měsíci zjištěno více. Zjistilo se, že Titan má kamenný povrch, hustou atmosféru a dokonce na něm najdeme dešťové srážky a jezera metanu. Je přitom jen o něco větší než planeta Merkur. Atmosféra Titanu je tvořena hlavně kyslíkem, dusíkem a metanem. Vědci z Akademie věd České republiky se zaměřili na simulace reakce metanu s kyslíkem a pro výpočty kvantové chemie využili superpočítač. Díky přítomnosti excitovaných atomů kyslíku v atmosféře Titanu mohou vytvořit molekuly nutné pro vznik života. Simulovali podobné podmínky, jaké panovaly na povrchu mladé Země.

 

Velimsky

Modelování oceánského proudění a jeho magnetické stopy

Výzva: 5. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jakub Velímský
Výpočetní zdroje národního superpočítačového centra umožnily vědcům z Univerzity Karlovy prozkoumat magnetickou stopu oceánského proudění, které je poháněno slapovými jevy (jejichž důsledkem je také příliv a odliv) i interakcí s atmosférou. Voda v oceánech obsahuje vysoké koncentrace rozpuštěných solí a vede tedy dobře elektrický proud. Hlavní magnetické pole Země indukuje v protékající vodě elektrický proud a pak vzniká i sekundární magnetické pole. Výzkum vědců z Univerzity Karlovy by mohl otevřít cestu k satelitnímu sledování oceánského proudění a přispět ke studiu globálních změn klimatu.

 

Wunsch

Původ hvězd druhé generace v kulových hvězdokupách

Výzva: 5. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Richard Wünsch
Vědci z Akademie věd České republiky studují kulové hvězdokupy, kompaktní skupiny řádově stovek tisíc hvězd. V naší galaxii, Mléčné dráze, se takových hvězdokup nachází asi 150. Jejich stáří je srovnatelné se stářím vesmíru a způsob jejich vzniku je jednou z největších záhad současné astrofyziky. Pozorování moderními přístroji, jako např. Hubbleovým vesmírným teloskopem, totiž odhalila překvapivé a těžko vysvětlitelné chemické složení hvězd těchto hvězdokup. Ukázala např., že u dané kulové hvězdokupy se jednotlivé hvězdy prakticky vůbec neliší obsahem železa. To silně podporuje představu, že celá hvězdokupa vznikla z jednoho oblaku plynu. Na druhou stranu se ale hvězdy hvězdokupy liší v obsahu některých lehkých prvků, např. helia nebo kyslíku, a to naznačuje, že hvězdy vznikaly ve více generacích, a mladší generace obsahují prvky vytvořené generacemi staršími. Na našem superpočítači simulovali vědci pod vedením Richarda Wünsche vznik druhé generace hvězd. Vypracovali model, podle kterého druhá generace vznikla z materiálu hvězdných větrů - proudu částic, který uniká z atmosféry hvězd první generace.

 

Sistek

Paralelní řešiče pro proudění podzemní vody

Výzva: 4. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jakub Šístek
Vědci pod vedením Jakuba Šístka z Matematického ústavu Akademie věd dále vyvíjeli a optimalizovali své programy pro řešení rozsáhlých soustav rovnic. Ty využili ve spojení se simulátorem toku podzemních vod vyvíjeným na Technické univerzitě v Liberci. Jako dvě zájmové lokality si vybrali jedno z možných míst pro vybudování bezpečného podzemního úložiště jaderného odpadu a okolí Bedřichovského tunelu v Jizerských horách. Pomocí superpočítačů se jim podařilo optimalizovat řešič a vyřešit rozsáhlé problémy s až 15ti milióny neznámými při zachování paralelní škálovatelnosti.

 

Behounkova

Výpočetní planetologie: Časové změny aktivity vodních erupcí na Enceladu a jeho vnitřní struktura

Výzva: 3. a 4. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Marie Běhounková
Enceladus, měsíc planety Saturn, je jedním s nejaktivnějších těles sluneční soustavy. Má velmi mladý povrch a ze zlomů v okolí jižního pólu jsou pozorovány výtrysky materiálu - gejzíry. Zkoumání složení a aktivity těchto gejzírů může pomoci odpovědět na otázku, zda by na Enceladu mohl existovat život. Výzkumem Enceladu se zabývají i vědci z Univerzity Karlovy. Marie Běhounková se pokusila určit model vnitřní struktury, který nejlépe vysvětluje časování aktivity gejzírů v průběhu oběhu Enceladu kolem Saturnu. Přispěla k optimalizaci výpočetního kódu tak, aby bylo možno provést řádově stovky výpočtů pro různou vnitřní strukturu. Naše superpočítače zpracovaly numerické výpočty a výsledky simulací přispěly k pochopení odezvy ledové slupky Enceladu na slapové síly pro různé možné vnitřní struktury

 

Paralelizace kalibrace a simulace neurčitostí modelu pro predikci povodní

Výzva: VI. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Štěpán Kuchař
Alokace: 117 000 core hours Na světě existuje mnoho druhů přírodních katastrof a mnoho z nich závisí na zeměpisné poloze sledované oblasti. Povodně jsou jedním z nejhorších a nejčastěji se opakujících typů přírodních katastrof v našem regionu. Proto je důležité poskytovat přesné a včasné informace o současné situaci záplav. Tento projekt se zabývá metodami paralelizace kalibrace a neurčitosti v modelování srážko-odtokových modelů, hydrodynamických modelů a zpracování vstupních dat s větší přesností. Cílem je zajistit přesnější výsledky, které mohou být poskytnuty krizovým štábům. Kromě toho mohou metody pro modelování neurčitosti poskytnout nejhorší a nejlepší možné scénáře o vývoji situace. Hydrodynamické modely mohou popsat chování povodňové vlny a vizualizovat zaplavené oblasti.

Ultra-rychlá demagnetizace

Výzva: VI. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Dominik Legut
Alokace: 1 250 000 core hours I přes nedávný pokrok ve vývoji nových materiálů pro uložení dat, průmysl stále masivně využívá magnetických zařízení. Příkladem jsou pevné disky (HDD). I po představení tzv. SSD disků, které zrychlily čtení a zápis, avšak mají menší kapacitu, se předpokládá, že disky založené na efektu obří magnetické rezistence nebo tunelovací magnetické rezistence zůstanou po nějakou dobu ještě na trhu. Zlepšení parametrů HDD je tedy důležitou otázkou. V našem výzkumu se chceme zaměřit na studium interakce mezi laserovým paprskem a magnetickým médiem. Pomocí laserového paprsku budeme měnit magnetický moment v materiálu na atomové úrovni a tím budeme schopni zapsat datový tok. Tato technologie zápisu bude extrémně rychlá a povede k větší kapacitě datových médií.

Numerické simulace v planetologii

Výzva: III. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Marie Běhounková
Alokace: 64 000core hours Výrazná vulkanická aktivita na Jupiterově měsíci Io, aktivita u jižního pólu Saturnova měsíce Enceladus i pravděpodobná přítomnost vody na Jupiterově měsíci Europa a na dalších ledových měsících ukazují na přítomnost silného zdroje energie vlivem slapové deformace. Metodou numerických simulací zkoumáme teplotní vývoj a vnitřní dynamiku silně slapově zahřívaných těles. Soustředíme se na tavení ledu a transport vody a dlouhodobou udržitelnost vodních oceánů na ledových měsících sluneční soustavy. Cílem tohoto projektu je interpretace dat získaných z vesmírných misí a zlepšení chápání planetárních procesů.

Kožní simulace

Výzva: III. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Žofie Sovová
Alokace: 64 000core hours Vrchní vrstva kůže, stratum corneum, je tvořená zrohovatělými buňkami (korneocyty), které jsou spojeny lipidovou matricí. Tato matrice, která je tvořená především ceramidy, cholesterolem a volnými mastnými kyselinami, může být narušena látkami z vnějšího prostředí, např. detergenty a kosmetikou. Vzniklá nerovnováha může vést k závažným kožním onemocněním. Cílem projektu je ověřit stabilitu a charakterizovat modely lipidové matrice strata corneum navržené na základě experimentů. Projekt je řešen teoretickou metodou coarse-grainové molekulární dynamiky, která umožňuje zobrazit molekuly v systému. Výsledky budu možno využít ve farmakologii a fyziologii, kde pomohou porozumět kožním onemocněním, ale i v průmyslu, kde by mohl iniciovat tvorbu nové kosmetiky a čisticích prostředků.

Výpočet schopnosti fosfopeptidů vázat se na proteiny skupiny 14-3-3

Výzva: II. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jozef Hritz
Proteiny skupiny 14-3-3 jsou součástí každé eukaryotické buňky. Hrají důležitou roli v buněčném cyklu při regulaci, řízeném odumírání buněk a při genové expresi. Tyto proteiny jsou ale rovněž spojovány s onkogenními a neurodegenerativními chorobami. Cílem tohoto výzkumu je za pomocí superpočítače vypočítat vazebnou afinitu těchto proteinů s vybranými fosfopeptidy. Příprava dostatečného množství fosforylovaných peptidů pro laboratorní testy je téměř nemožná. Po ověření vypočtených dat bude možné stejnou metodu použít pro téměř všech 850 známých vazebných partnerů. Výsledky mají své použití v neurobiochemii při výzkumu neurodegenerativních onemocnění.

Modelování kvality ovzduší v prostředí městských aglomerací

Výzva: II. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jaroslav Resler
Kvalita ovzduší je důležitým faktorem ovlivňujícím zdraví a kvalitu života velké části populace. Doprava se na znečišťování ovzduší významně podílí hlavně ve velkých městech. Zásadním nástrojem pro kvantitativní určení dopadu dopravy i dalších zdrojů znečištění na kvalitu ovzduší jsou simulace, jejichž výsledky pomáhají při efektivním zavádění nápravných opatření. Hlavním cílem projektu je vytvořit pilotní simulaci kvality ovzduší pomocí Eulerovského chemického transportního modelu (CTM) ve velmi vysokém rozlišení se zaměřením na silně urbanizované oblasti. Pro simulace bude využita verze numerického modelu počasí speciálně konfigurovaná pro městské oblasti a návazný CTM umožňující modelovat koncentrace primárních i sekundárních látek v ovzduší. Takto koncipovaný modelový systém by měl přinést nové možnosti při zkoumání závislostí emisních zdrojů a znečištění ovzduší.

Simulace průtoku krve pro specifickou geometrii pacienta

Výzva: II. kolo Veřejné grantové soutěže
Hlavní řešitel: Jaroslav Hron
Motivací tohoto výzkumu je otázka, zda matematické modelování může lékařům pomoci s rozhodováním při léčení určitých stavů kardiovaskulárního systému, jmenovitě aneurysmatu. Aneurysma je specifické lokální rozšíření cévní stěny, jehož prasknutí (ruptura) může být fatální. S rostoucí popularitou počítačové tomografie a magnetické rezonance je aneurysma často diagnostikováno jako vedlejší diagnóza. Nabízí se otázka, zda je možné identifikovat indikátory poukazující na zvýšené riziko jeho případné ruptury. Geometrie každého případu je unikátní a vyžaduje přesné výpočty. Důležitou roli, zde hrají reologické poměry krve a přidružené chemické reakce jako například proces koagulace a také interakce s cévními stěnami. Přesná identifikace, které z těchto faktorů jsou pro rozhodnutí lékařů o léčbě nejdůležitější, vyžaduje rozsáhlé výpočty, které jsou náročné na výpočetní zdroje.

Modelování a tvarová optimalizace periodických nanostruktur

Výzva: III. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Lukáš Halagačka
Tento projekt je zaměřen na modelování a optimalizaci optické a magnetooptické odezvy periodických struktur. Protože šíření světla v komplexních strukturách nelze popsat pomocí jednoduchých modelů, je potřeba pokročilé metody numerické modelování. Pro zvolenou oblast výzkumu byl vyvinut, implementován a optimalizován simulační software založen na metodě vázaných módů (RCWA, Rigorous Coupled Wave Algorithm). Modelováním a tvarovou optimalizací byly studovány 1D periodické nanostruktury, které skýtají aplikační potenciál v oblastech optických telekomunikačních technologií, ochranných holografických prvcích a solárních článcích 3. generace s vyšší účinností.

Podpora projektu EXA2CT

Výzva: III. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: David Horák
V současnosti je pouze jedno procento kódů připraveno pro nasazení na stroje s desítkami či stovkami tisíc jader, přičemž již jsou k dispozici superpočítače s více než třemi milióny jader. Projekt EXA2CT se zabývá vývojem nových a optimalizací stávajících algoritmů s cílem efektivně využít tyto stroje a rovněž budoucí generace superpočítačů označované jako exascale systémy. Nejslabší částí paralelních výpočtů je komunikace probíhající mezi výpočetními jádry, proto se první fáze projektu věnuje přeuspořádání existujících škálovatelných algoritmů tak, aby se tato výměna informací mezi jádry skryla či omezila.

BEM4I

Výzva: III. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Michal Merta
Cílem projektu BEM4I je vývoj stejnojmenné knihovny paralelních řešičů založených na metodě hraničních prvků. Tuto metodu lze efektivně využít např. k modelování šíření zvuku kolem karoserie auta, šíření elektromagnetických vln, vedení tepla nebo při optimalizaci tvaru nejrůznějších součástek. Protože se však jedná o výpočetně a paměťově poměrně náročný proces, je třeba jej vhodně paralelizovat a přizpůsobit pro provoz na clusteru ANSELM. Po dokončení může knihovna sloužit také komerčním partnerům IT4Innovations.

Simulace chování čistých a dopovaných klastrů molekul vody při nenulovém tlaku

Výzva: III. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Aleš Vítek
Tento projekt je zaměřen na počítačové modelování fyzikálně-chemických vlastností sub-nano systémů, shluků (klastrů) molekul vody s příměsovou částicí. Konkrétně se jedná o příměsi tvořené atomy vzácných plynů, molekulou metanu a oxidu uhličitého. V makroskopickém měřítku molekuly vody vytváří „klecovou“ strukturu obsahující tyto hydrofobní částice. Cílem projektu bude zkoumání, za jakých termodynamických podmínek (nenulová teplota a tlak) shluky několika málo molekul vody (řádově 20 molekul) vytvoří kolem příměsové molekuly obdobnou klec tvořenou molekulami vody. Pro numericky náročné simulace budou mimo jiné použity nejaktuálnější výpočetní metody rozvíjené na ústavu IT4Innovations. Tento dílčí projekt je součástí širší spolupráce s Consejo Superior de Invetsigationes Científicas, Madrid (prof. Pablo Villarreal) a svou povahou spadá do základního výzkumu. Rozpouštění např. molekul oxidu uhličitého či molekul metanu ve vodě při nízkých teplotách a tlacích však souvisí s velmi aktuálními tématy, jako je např. globální oteplování či hledání nových zdrojů energie.

Nízkodimensionální magnetické systémy

Výzva: II. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Dominik Legut
Jedno a dvourozměrné magnetické systémy jsou vhodnými kandidáty pro další vývoj současné technologie obří magnetorezistence (GMR) nebo také tunelovací magnetoresistence (TMR). Obě tyto metody jsou komerčně využívány pro výrobu čtecích či záznamových hlav pevných disků, senzory pro zrychlení a pro detekci orientace slabých magnetických polí. Tento výzkum spočívá v napodobení chování více vrstevnatých materiálů použitím sloučenin, které vykazují jedno nebo dvourozměrné magnetické uspořádání. Tyto materiály vykazují vysokou magnetickou frustraci, tj. orientaci magnetického momentu. S využitím prvoprincipiálních (ab initio) výpočtů jsme schopni stanovit míru této frustrace, velikost magnetických interakcí a tedy přesně určit magnetické uspořádání v těchto nízkodimenzionálních systémech.

Využití knihovny MatSol pro vývoj a testování algoritmů

Výzva: II. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: Oldřich Vlach
Knihovna MatSol, kterou výzkumníci z IT4I vyvinuli pro výpočty úloh z oblasti mechaniky, je napsána v MatLabu, který umožňuje rychlý vývoj kódu. Naopak v jazycích C nebo Fortran je implementace a debugging časově náročnější. Knihovna MatSol bude proto použita pro testování nových algoritmů, aby bylo možné rozhodnout, zda je daný algoritmus vhodný pro implementaci v náročnějším jazyce, nebo je potřeba jej upravit.

Modelování srážkových procesů v nízkoteplotním plazmatu vzácných plynů

Výzva: II. kolo Interní grantové soutěže
Hlavní řešitel: René Kalus
Nízkoteplotní plazma na bázi vzácných plynů se zdá být nadějným prostředkem pro využití v medicíně. Bylo například experimentálně prokázáno, že je velmi efektivní při sterilizaci povrchů, léčení ran, ale také například při inaktivaci nádorových buněk. Cílem tohoto projektu je modelování elementárních srážkových procesů, převážně pak vzájemných srážek částic plazmatu a jejich interakce s elektromagnetickým zářením. Výsledky tohoto mikroskopického modelování umožní následně studium plazmatu na makroskopické úrovni a optimalizaci jeho generátorů (bude provedeno ve spolupráci s Univerzitou Paula Sabatiera v Toulouse, Francie). Posun našeho poznání lze tudíž očekávat nejen v oblasti základního výzkumu, ale také při vývoji nových technologií na něm založených.

 

 

Norasit's Gallery (NorGal)

Axiálně a radiálně chlazené brzdové kotouče GCS

Brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jinak větrané kotouče, jsou v současné době nejúčinnějším brzdovým systémem a v automobilovém průmyslu jsou široce využívány. V porovnání s bubnovými brzdami jsou mnohem lehčí a jejich systém chlazení je účinnější. Na druhou stranu jsou ale dražší a také náchylnější k poruchám způsobeným nečistotami. Výzkum se zaměřuje na optimalizaci proudění vzduchu v brzdovém kotouči a difuzéru s ohledem na pevnost kotouče a únavu materiálu. Matematické simulace na superpočítači významně pomohou navrhnout geometrii kotouče a difuzéru, jelikož poskytnou zdokonalenou vizualizaci proudění vzduchu, konvekce, kondukce a sálání tepla v prototypu. Bude tak možné minimalizovat deformace tvaru kotouče vlivem vysokých teplot a tlaku. Brzdový systém GCS může znamenat stejný krok vpřed na poli technologií brždění, jakým byl přechod z nevětraných k dnes již zavedeným větraným brzdovým kotoučům, jelikož autoři předpokládají, že GCS posiluje výhody větraných kotoučů a současně potlačuje jejich nevýhody.

letadla

Testování kódů pro výpočty proudění tekutin

Hlavním cílem tohoto projektu je testování škálovatelnosti volně dostupných a komerčních kódů zaměřených na výpočty proudění tekutin (CFD - Computational Fluid Dynamics). Využití superpočítače v oblasti CFD výpočtů je velice důležité, vzhledem k rozsáhlým nárokům tohoto typu výpočtů na výpočetní čas. Znalost chování použitých algoritmů v dostupných knihovnách hraje důležitou roli v budoucím efektivním využití malého clusteru při CFD výpočtech.Výsledky budou zpracovány do volně dostupné databáze zahrnující typické úlohy z oblasti proudění tekutin a budou použity pro budoucí spolupráci s externími partnery IT4Innovations.

 
c

Teplotní roztažnost materiálů pro reaktory 4. generace

4. generace rychlých jaderných reaktorů je založena na chlazení tavenými alkalickými solemi, v nichž je rovněž distribuováno jaderné palivo, například ve formě uranium - karbidových částic. Tato metoda umožňuje mnohem lepší přenos tepla i vyšší provozní teploty, a tím efektivnější průběh primárního cyklu. Možnými materiály pro toto použití jsou již zmíněné uranium – karbidové sloučeniny, které mají vysoké teploty tání cca 2500K.Některé z těchto sloučenin ale vykazují velmi neobvyklé změny rozměrů s růstem teploty. Hlavním cílem tohoto výzkumu je porozumění tomuto chování a také mapování fázových přeměn těchto sloučenin za použití prvoprincipiálních (ab initio) výpočtů, tj. postupech na základech kvantové mechaniky.

 
Washington State Flood

Testování výkonu a škálovatelnosti hydrologického modelu se vzdáleným přístupem

HPC (high performance computing) jako služba je novou oblastí hydrologického modelování, které má velký přínos pro koncové uživatele jako jsou povodňové komise, hasičské sbory, ale také široká veřejnost. Tito uživatelé potřebují výsledky hydrologických simulací získat v reálném čase, tak aby je mohli použít k informovanému rozhodování v krizových situacích.Testy této architektury pomohou posoudit a vylepšit její škálovatelnost, identifikovat možné nedostatky a celkově ji zefektivnit, tak aby bylo možné rychle reagovat na požadavky jejích uživatelů.

 
Blutzuckertest

Mechanismy enzymatických reakcí zkoumané pomocí Car-Parrinello ab initio molekulové dynamiky

Sacharidy hrají stěžejní úlohu v mnoha biologických procesech. Na povrchu buněk jsou často ve formě velmi rozvětvených glykokonjugátů. Na syntéze těchto glykokonjugátů se podílí řada enzymů. Narušení těchto enzymových aktivit může vést až k život ohrožujícím patologickým onemocněním jako jsou například diabetes, Alzheimerova choroba nebo rakovina.Cílem této studie je prozkoumat reakční mechanismy těchto enzymů na atomární úrovni, což může pomoci například při vývoji léků.

 
_MG_8838_laser

Simulace urychlování částic pomocí krátkých, velmi intenzívních laserových pulzů

Prostorová velikost a finanční náročnost současných konvenčních urychlovačů částic značně znesnadňuje jejich použití v medicíně, například pro léčbu nádorových onemocnění. Hlavním cílem tohoto výzkumu je pochopit režim urychlení částic vysoce intenzivním laserem. Tento výzkum může významně přispět k vývoji budoucích vysoce kvalitních a méně nákladných zdrojů protonůa rentgenového záření z urychlených elektronových paprsků. Ty se dají použít pro zobrazování velmi malých struktur o velikosti řádu nanometrů, například biologických vzorků, a také pro výzkum hmoty v astrofyzice.

Health care professionals working in laboratory.

Vývoj léků in silico

Systém vývoje léčiv pomocí počítačů si získal velkou pozornost díky svým výhodám, kterými jsou rychlost, nízké náklady a možnost vybrat vhodné složky pro syntézu a následný biologický screening. Cílem tohoto projektu je identifikování moderních ligandů, které se váží s léčebně relevantními proteiny. Tým se dlouhodobě zabývá výzkumem složek aktivních při léčbě rakoviny a syndromu získané imunitní nedostatečnosti (AIDS).

 
flocon

FloCon – projekt Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu

FloCon je projekt zaměřený na ovlivnění mezní vrstvy na křídle moderních dopravních letadel pomocí vyfukování. Cílem je zvýšení aerodynamických výkonů a snížení dopadu na životní prostředí. Bude připraven, testován a ověřen výpočetní model pro moderní 3D numerické simulace proudění tekutin, který bude následně implementován do aerodynamického optimalizačního procesu.

 

 

20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
Služba na podporu výzkumu a vývoje
IT4Innovations představuje službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytuje v rámci mezinárodního H2020 projektu […]
Záruční podpora Anselm ze strany dodavatele
končí 18. května 2020
18. května to bude sedm let, co byl náš první superpočítač Anselm uveden do provozu. […]
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Všechny aktuality